Europese executoriale titel

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De procedure tot rectificatie van fouten in een Europese executoriale titel, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 805/2004, is geregeld in artikel 267, leden 1 tot en met 3, van organieke wet 6/1985 van 1 juli 1985 inzake de rechterlijke macht (Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial).

De procedure tot intrekking van de waarmerking als Europese executoriale titel, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 805/2004, is geregeld in de bepalingen inzake hoger beroep (recurso de reposición) die zijn neergelegd in wet 1/2000 van 7 januari 2000 inzake burgerlijke rechtsvordering (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Wat authentieke akten betreft, is het de taak van de met het dossier belaste notaris om na te gaan of er sprake is van materiële fouten en of is voldaan aan alle voorwaarden voor de afgifte van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel en om de documenten betreffende de rectificatie van materiële fouten of de intrekking van de waarmerking te verstrekken (artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 805/2004).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Heroverweging in uitzonderingsgevallen, zoals bedoeld in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 805/2004, kan, op verzoek van de niet-verschenen verweerder, geschieden in de vorm van de vernietiging van de definitieve rechterlijke beslissing (artikel 501 van wet 1/2000 van 7 januari 2000 inzake burgerlijke rechtsvordering).

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De aanvaarde taal in de zin van artikel 20, lid 2, onder c), is het Spaans.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Het bewijs van waarmerking in de zin van artikel 25, lid 1, en bijlage III bij Verordening (EG) nr. 805/2004 wordt verstrekt door de daartoe bevoegde notaris of door zijn wettelijke vertegenwoordiger of opvolger.

Laatste update: 18/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.