Europese executoriale titel

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Bewijzen van waarmerking kunnen worden gerectificeerd overeenkomstig artikel 14 van de wet (2014:912) houdende vaststelling van aanvullende bepalingen betreffende de bevoegdheid van rechtbanken en de erkenning en de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen (artikel 10, lid 1, onder a), van de verordening tot invoering van een Europese executoriale titel).

‘Artikel 14 van de wet (2014:912) houdende vaststelling van aanvullende bepalingen betreffende de bevoegdheid van rechtbanken en de erkenning en de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen

Indien het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel ten gevolge van een materiële fout niet overeenstemt met de onderliggende beslissing, authentieke akte of uitspraak, wordt het bewijs van waarneming door het gerecht of de autoriteit van oorsprong gerectificeerd. Tegen een beslissing tot rectificatie kan geen rechtsmiddel ten gronde worden ingesteld.’

Bewijzen van waarmerking kunnen worden ingetrokken overeenkomstig artikel 15 van de wet (2014:912) houdende vaststelling van aanvullende bepalingen betreffende de bevoegdheid van rechtbanken en de erkenning en de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen (artikel 10, lid 1, onder b), van de verordening tot invoering van een Europese executoriale titel).

‘Artikel 15 van de wet (2014:912) houdende vaststelling van aanvullende bepalingen betreffende de bevoegdheid van rechtbanken en de erkenning en de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen

Indien een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel is toegekend in strijd met de in de verordening tot invoering van een Europese executoriale titel neergelegde vereisten, wordt het bewijs van waarmerking door het gerecht of de autoriteit van oorsprong ingetrokken.

Alvorens het bewijs van waarmerking wordt ingetrokken, worden de partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken, tenzij dit niet nodig is.

Tegen een beslissing tot intrekking kan geen rechtsmiddel ten gronde worden ingesteld.’

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Een verzoek tot heroverweging kan worden ingediend door middel van een beroep (överklagande) overeenkomstig hoofdstuk 50, artikel 1, van het Zweedse Wetboek van Procesrecht (rättegångsbalken), een verzoek tot heropening (återvinning) overeenkomstig hoofdstuk 44, artikel 9, van het Wetboek van Procesrecht, een verzoek tot heropening (återvinning) overeenkomstig artikel 52 van de wet (1990:746) inzake aanmaningen tot betaling en bijstand, een verzoek om verlenging van een niet in acht genomen termijn (återställande av försutten tid) overeenkomstig hoofdstuk 58, artikel 11, van het Wetboek van Procesrecht, of een klacht over een ernstige procedurefout (klagan över domvilla) overeenkomstig hoofdstuk 59, artikel 1, van het Wetboek van Procesrecht (artikel 19 van de verordening tot invoering van een Europese executoriale titel).

‘Hoofdstuk 50, artikel 1, van het Wetboek van Procesrecht

Een partij die tegen een beslissing van een arrondissementsrechtbank (tingsrätt) in een civiele zaak beroep wenst in te stellen, doet dit schriftelijk. Het beroep wordt ingesteld bij de arrondissementsrechtbank. Het moet door de rechtbank binnen drie weken te rekenen vanaf de datum waarop de uitspraak werd gedaan, zijn ontvangen.

Hoofdstuk 44, artikel 9, van het Wetboek van Procesrecht

Een partij tegen welke een beslissing bij verstek is gewezen, kan verzoeken om heropening van de zaak bij de rechtbank waar het geding werd aangespannen, binnen één maand na de datum waarop de beslissing aan hem werd betekend. Indien geen verzoek om heropening wordt ingediend, kan de beslissing niet meer worden betwist in zoverre die gericht is tegen de niet-verschenen partij.

Een verzoek om heropening moet schriftelijk worden ingediend. Indien de beslissing bij verstek werd gegeven zonder inhoudelijke behandeling, moet het verzoek alles bevatten dat van de aanvrager voor deze behandeling wordt verlangd.

Hoofdstuk 58, artikel 11, van het Wetboek van Procesrecht

Indien een persoon de termijn voor het instellen van beroep tegen een beslissing of een uitspraak of voor heropening of herstel van rechten niet in acht heeft genomen, en indien hij daarvoor een geldig excuus had, kan de verstreken termijn op zijn verzoek worden verlengd.

Hoofdstuk 59, artikel 1, van het Wetboek van Procesrecht

Een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan (res judicata), wordt op verzoek van een persoon wiens rechten door de beslissing worden geschaad, vernietigd wegens een ernstige procedurefout:

1. indien de zaak werd overgenomen, ook al bestond er een procedurele belemmering waarmee een hogere rechtbank die een zaak in hoger beroep behandelt, ambtshalve verplicht rekening had moeten houden,

2. indien de beslissing werd gegeven tegen iemand die niet volgens de regels werd gedagvaard en niet ter rechtszitting verscheen, of indien de rechten van een persoon die geen partij in de procedure was door de beslissing worden geschaad,

3. indien de beslissing zo vaag of onvolledig is dat daaruit niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat de scheidsrechterlijke uitspraak van de rechtbank ten gronde is, of

4. indien zich tijdens de procedure een andere ernstige procedurefout heeft voorgedaan waarvan kan worden aangenomen dat deze de uitkomst van de zaak heeft beïnvloed.

Een klacht over een ernstige procedurefout als bedoeld in punt 4 hierboven die is gebaseerd op een omstandigheid die niet eerder werd aangevoerd in de zaak, wordt afgewezen, tenzij klager kan aantonen dat hij verhinderd was de omstandigheid in de loop van de procedure aan te voeren of hij een andere geldige reden had om deze niet aan te voeren.

Artikel 52 van de wet (1990:746) inzake aanmaningen tot betaling en bijstand

Indien de verweerder niet tevreden is met de beslissing in een zaak betreffende een aanmaning tot betaling of administratieve bijstand, kan hij verzoeken om heropening van de procedure.’

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Voor het invullen van het bewijs van waarmerking aanvaarden wij de volgende talen: het Zweeds en het Engels.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Indien een Zweedse Sociale Commissie (Socialnämnd) een authentieke akte heeft opgesteld, kan zij de akte ook waarmerken als een Europese executoriale titel.

Laatste update: 16/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.