Europejski tytuł egzekucyjny

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

- Jeżeli chodzi o orzeczenia i ugody sądowe, jak i o porozumienia odnoszące się do zobowiązań alimentacyjnych, o których mowa art. 4 pkt 3 lit. b): wniosek o cofnięcie lub sprostowanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego należy złożyć do sądu bądź urzędu, który wydał to zaświadczenie (§ 419 ust. 1 i 2 austriackiego kodeksu egzekucyjnego (Exekutionsordnung)).

- Jeżeli chodzi o akty notarialne stanowiące tytuły egzekucyjne Notariatsakte): wniosek o sprostowanie należy złożyć u notariusza, który sporządził taki akt notarialny lub, jeżeli napotyka to na trudne do przezwyciężenia przeszkody, u powołanej na podstawie §§ 119, 146, 149 austriackiego kodeksu notarialnego (Notariatsordnung) innej osoby urzędowej. Jeżeli chodzi o cofnięcie wydanego przez notariusza zaświadczenia, właściwy w tym zakresie jest sąd rozstrzygający zgodnie z ustawami procesowymi w przedmiocie uchylenia wykonalności notarialnego tytułu egzekucyjnego (§ 419 ust. 3 kodeksu egzekucyjnego).

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

- jeżeli dokument został prawidłowo doręczony: wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) w związku z niedochowaniem terminu do zakwestionowania dochodzonego przed sądem roszczenia lub niedochowaniem terminu rozprawy.

- jeżeli dokument nie został prawidłowo doręczony: wniosek o ponowne doręczenie (Antrag auf neuerliche Zustellung); w odniesieniu do rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu jednoinstancyjnym, takich jak nakaz zapłaty (Zahlungsbefehl) lub nakaz zapłaty z weksla (Wechselzahlungsauftrag); apelacja (Berufung) w odniesieniu do orzeczeń (w przypadku wyroków zaocznych); skarga kasacyjna (Rekurs) w odniesieniu do innych postanowień wydanych w wyniku zaniechania obrony przez pozwanego.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Niemiecki.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

- jeżeli chodzi o porozumienia odnoszące się do zobowiązań alimentacyjnych, o których mowa art. 4 pkt 3 lit. b): urząd, przed którym zawarto dane porozumienie.

- jeżeli chodzi o akty notarialne stanowiące tytuły egzekucyjne: notariusz, który sporządził taki akt notarialny lub, jeżeli napotyka to na trudne do przezwyciężenia przeszkody, inna osoba urzędowa powołana na podstawie §§ 119, 146, 149 austriackiego kodeksu notarialnego (Notariatsordnung). Pełny wykaz notariuszy znajduje się na stronie internetowej Austriackiej Izby Notarialnej (Österreichische Notariatskammer) pod poniższym odnośnikiem: http://www.notar.at/

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.