Europejski tytuł egzekucyjny

Belgia

Autor treści:
Belgia

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

W przypadku postępowania w sprawie sprostowania lub uchylenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia, wniosek należy skierować do prezesa organu sądowego, który wydał zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Jeżeli sprawa dotyczy zaświadczenia wydanego na podstawie dokumentu urzędowego, wniosek należy skierować do notariusza, który wystawił zaświadczenie. Zaświadczenie traci moc w przypadku gdy prezes lub notariusz dokonają jego sprostowania lub uchylenia. Po usunięciu istotnego błędu (w przypadku sprostowania) lub stwierdzenia przez wspomniane wyżej osoby, że spełnione zostały wszystkie przesłanki przewidziane w rozporządzeniu (w przypadku uchylenia) wydaje się nowe zaświadczenie, które zastępuje zaświadczenie sprostowane lub uchylone.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

W zależności od okoliczności sprawy w prawie belgijskim istnieje szereg środków zaskarżenia, które można wykorzystać w celu zaskarżenia orzeczenia.

- Po pierwsze, art. 1051 kodeksu sądowego (Code Judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) przewiduje możliwość wniesienia apelacji od wyroku w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika (signification) lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu (notification) zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu. Rozwiązanie to można zastosować w przypadku wydania wyroku przy stawiennictwie stron oraz wydania wyroku zaocznego.

- Po drugie, art. 1048 kodeksu sądowego przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu.

- Jeżeli chodzi o wyroki prawomocne wydane przez sądy cywilne i karne w zakresie, w jakim te ostatnie orzekały w sprawach cywilnych, istnieje możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania (requête civile), o której mowa w art. 1133 kodeksu sądowego, w terminie 6 miesięcy od wykrycia okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, w celu uchylenia tych wyroków.

Terminy na wniesienie apelacji, sprzeciwu lub skargi o wznowienie postępowania nie mają wpływu na:

- wszelkie terminy przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa ponadnarodowego i międzynarodowego;

- przepisy art. 50 kodeksu sądowego, które przewidują możliwość przywrócenia terminu zawitego w przewidzianych przez prawo okolicznościach;

- możliwość zastosowania zasady ogólnej prawa, potwierdzonej wielokrotnie w orzecznictwie belgijskiego Sądu Kasacyjnego, zgodnie z którą terminy na dokonanie czynności prawnych są przywracane w przypadku gdy strona nie mogła dokonać określonej czynności prawnej przed upływem terminu ze względu na siłę wyższą.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Na podstawie art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia do kopii orzeczenia oraz zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego należy dołączyć tłumaczenie zaświadczenia na język urzędowy miejsca wykonania, czyli na język francuski, niderlandzki lub niemiecki.

Wykaz właściwych języków jest dostępny w podręczniku dla agencji przyjmujących dokumenty na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (europejski atlas sądowy w sprawach cywilnych).

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

W Belgii organem wyznaczonym na potrzeby art. 25 rozporządzenia jest notariusz, który sporządził dokument urzędowy będący przedmiotem wniosku o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.