Europejski tytuł egzekucyjny

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Po zbadaniu sprawy sąd pierwszej instancji może sprostować bądź uchylić zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczącego roszczenia bezspornego (art. 619 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego).

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Dłużnik może wnieść do Najwyższego Sądu Kasacyjnego skargę kasacyjną na podstawie art. 19 rozporządzenia. Sąd rozpatrzy wniosek zgodnie z przepisami rozdziału 24 kodeksu postępowania cywilnego – „Uchylanie prawnie wiążących orzeczeń”.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Republika Bułgarii wyznacza język bułgarski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Właściwym organem jest sąd, na którego obszarze właściwości wydano dany instrument (art. 619 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.