Europejski tytuł egzekucyjny

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Wniosek o sprostowanie lub uchylenie zaświadczenia wydanego przez sąd należy wnieść do:

- sądu, który wydał zaświadczenie.

Wniosek o sprostowanie lub stwierdzenie nieważności dokumentu urzędowego sporządzonego przez notariusza, organ administracji bądź osobę fizyczną lub prawną wykonującą zadania publiczne należy wnieść do:

- organu lub osoby sporządzających dokument, które mają obowiązek przesłać go następnie do właściwego sądu rejonowego określonego na podstawie siedziby/miejsca zamieszkania, tak aby sąd ten mógł wydać wiążące orzeczenie.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

W Republice Chorwacji postępowanie na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia, zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia, określono w ustawie o postępowaniu cywilnym (Zakon o parničnom postupku; dziennik urzędowy Republiki Chorwacji – Narodne novine (NN) nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – tekst jednolity, 25/13, 89/14 – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chorwacji, 70/19, 80/22 i 114/22).

Postępowania te obejmują:

– wniosek o przywrócenie terminu (prijedlog za povrat u prijašnje stanje) (art. 117–122a ustawy o postępowaniu cywilnym). Wniosek należy wnieść w terminie ośmiu dni, licząc od dnia, w którym przyczyna niedochowania terminu przestała istnieć, a jeżeli strona dowiedziała się o tym później, licząc od dnia, w którym strona dowiedziała się, że przyczyna niedochowania terminu przestała istnieć. Wniosku o przywrócenie terminu nie można wnieść po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym należało dokonać czynności (w postępowaniu przed sądem rejonowym) bądź po upływie 30 dni od tego dnia (w postępowaniu przed sądem gospodarczym).

– wznowienie postępowania (ponavljanje postupka) (art. 421–432 ustawy o postępowaniu cywilnym). Skargę o wznowienie postępowania należy wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia skargi albo od dnia, w którym doręczono jej orzeczenie sądowe.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Język chorwacki. Tłumaczenia na język chorwacki muszą być poświadczone przez tłumacza uprawnionego do poświadczania dokumentów w jednym z państw członkowskich.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Właściwe sądy, organy administracji, notariusze, osoby fizyczne i prawne wykonujące zadania publiczne –uprawnione do wydawania tytułów egzekucyjnych w przypadku roszczeń bezspornych na podstawie obowiązującego prawa krajowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.