Europejski tytuł egzekucyjny

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Postępowanie w sprawie sprostowania jest tożsame z postępowaniem na postawie przepisów postępowania cywilnego. Europejski tytuł egzekucyjny może zostać sprostowany, jeżeli wystąpił istotny błąd lub istnieją różnice między wyrokiem a zaświadczeniem.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Postępowania dotyczące kontroli orzeczeń mogą być wszczynane na podstawie przepisów postępowania cywilnego. Zgodnie z rozporządzeniem 48 wszystkie wnioski muszą być wnoszone na piśmie oraz doręczane zainteresowanym stronom przynajmniej na 4 dni przed datą posiedzenia. Do celów wniesienia wniosku można wykorzystać formularz zamieszczony w załączniku VI do rozporządzenia.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Język grecki i angielski

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Nie dotyczy. W cypryjskim systemie prawnym nie ma instrumentów prawnych objętych zakresem art. 4 rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.