Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski tytuł egzekucyjny

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Anglia i Walia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

W celu nadania mocy obowiązującej przedmiotowemu rozporządzeniu stosowane będą zasady postępowania sądowego obowiązujące w Anglii i Walii, ustanowione zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym z 1997 r. Zasady te, zawarte w regulaminie postępowania cywilnego (Civil Procedure Rules, CPR), ustanawia się w drodze aktu prawnego.

W części 74.27 regulaminu postępowania cywilnego oraz w towarzyszących im praktycznych wytycznych, Practice Direction 74B, zawarte są przepisy dotyczące europejskiego tytułu egzekucyjnego w Anglii i Walii, w tym również procedury sprostowania i cofnięcia.

Art. 10 odnosi się do kwestii uprawnienia do składania wniosku o sprostowanie zaświadczenia (jeśli jest sprzeczne z orzeczeniem) albo o jego cofnięcie (jeśli jest sprzeczne z rozporządzeniem). Właściwym postępowaniem w takich sytuacjach jest postępowanie opisane w części 23 regulaminu postępowania cywilnego, zawierającej zasady składania wniosków do sądu. Wniosek, o którym mowa w art. 10, będzie składany do sądu, który wydał europejski tytuł egzekucyjny zgodnie z procedurą określoną w części 23.

Wniosek będzie składany na formularzu (*) N244. We wniosku należy określić, o jaki rodzaj tytułu wnioskodawca występuje (tj. czy o nakaz sprostowania, czy cofnięcia) oraz podać uzasadnienie (np. z powodu rozbieżności w zaświadczeniu).

(*) Zjednoczone Królestwo potwierdza, że stosowane będą standardowe formularze określone w rozporządzeniu. Sąd będzie wydawał zaświadczenia na formularzach stanowiących załączniki I-V do rozporządzenia. W celu złożenia wymaganych wniosków wierzyciele będą stosowali odpowiednie brytyjskie formularze sądowe, a zaświadczenia będą wydawane na formularzach określonych w rozporządzeniu. Wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 3, można składać albo na brytyjskim standardowym formularzu wniosku, albo na formularzu stanowiącym załącznik VI do rozporządzenia.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

W celu nadania mocy obowiązującej przedmiotowemu rozporządzeniu stosowane będą zasady postępowania sądowego obowiązujące w Anglii i Walii, ustanowione zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym z 1997 r. Zasady te, zawarte w regulaminie postępowania cywilnego (Civil Procedure Rules, CPR), ustanawia się w drodze aktu prawnego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dłużnik musi być uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę orzeczenia w przypadkach, gdy dokument wszczynający postępowanie nie został mu doręczony lub gdy dłużnik nie mógł – bez swojej winy – sprzeciwić się roszczeniu.

Zgodnie z częścią 13 regulaminu postępowania cywilnego dłużnik wskazany w wyroku może złożyć wniosek o kontrolę orzeczenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 19. Określa się w niej procedurę składania wniosku o uchylenie lub zmianę wyroku wydanego zaocznie. Wyrok zaoczny można uzyskać w przypadku, gdy dłużnik wskazany w wyroku nie złożył potwierdzenia doręczenia urzędowego i/lub obrony. Zgodnie z częścią 13 regulaminu postępowania cywilnego dłużnik wskazany w wyroku może złożyć wniosek o kontrolę orzeczenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 19. Określa się w niej procedurę składania wniosku o uchylenie lub zmianę wyroku wydanego zaocznie.

Nie ustanowiono żadnych formularzy wniosku o uchylenie lub zmianę wyroku wydanego zaocznie. Zazwyczaj wnioskodawca składa wniosek, wypełniając zgłoszenie na formularzu N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Wnioskodawca powinien określić, o jaki rodzaj tytułu występuje, oraz uzasadnić, dlaczego wyrok powinien zostać uchylony albo zmieniony, na przykład ponieważ doręczenia nie dokonano w odpowiednim czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony. Rozpatrzenie takiego wniosku będzie skutkowało kontrolą orzeczenia.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

W Anglii i Walii przyjmuje się zaświadczenia sporządzone w języku angielskim.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Dokumenty urzędowe z innych państw członkowskich, choć nie są wydawane w Anglii i Walii, będą tam wykonywane. Nie ma zatem potrzeby wyznaczania organu poświadczającego takie dokumenty urzędowe.

Ostatnia aktualizacja: 22/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.