Europejski tytuł egzekucyjny

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Wniosek o sprostowanie tytułu egzekucyjnego w rozumieniu art. 10 ust. 2, w przypadku wystąpienia istotnego błędu, lub wniosek o uchylenie takiego tytułu, jeżeli został on wydany bezzasadnie, należy skierować do dyrektora kancelarii sądu, który wydał dany dokument.

Oddalenie wniosku o sprostowanie lub uchylenie może być przedmiotem zaskarżenia w formie wniosku skierowanego do prezesa sądu.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Procedura kontroli orzeczenia, o której mowa w art. 19, to postępowanie zwykłe mające zastosowanie do wydawania orzeczeń przez sąd, który wydał pierwotny tytuł egzekucyjny.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Języki akceptowane do celów rejestracji europejskich tytułów egzekucyjnych przesyłanych przez wierzycieli organom francuskim to francuski, angielski, niemiecki, hiszpański i włoski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organami, o których mowa w art. 25 rozporządzenia, są notariusz lub osoba prawna posiadająca kancelarię notarialną, który to notariusz lub która to osoba przechowuje oryginał otrzymanego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 28/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.