Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski tytuł egzekucyjny

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Gibraltar

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Na mocy zasady 6 zasad Sądu Najwyższego Gibraltaru na Gibraltarze zastosowanie mają zasady postępowania cywilnego obowiązujące w Anglii i Walii.

Artykuł 10 odnosi się do kwestii uprawnienia do składania wniosku o sprostowanie zaświadczenia (jeśli jest sprzeczne z orzeczeniem) albo o jego uchylenie (jeśli jest sprzeczne z rozporządzeniem). Właściwym postępowaniem w takich sytuacjach jest postępowanie opisane w części 23 CPR zawierającej zasady składania wniosków do sądu. Przewiduje się, że wniosek w rozumieniu art. 10 będzie składany do sądu, który wydał europejski tytuł egzekucyjny, zgodnie z procedurą określoną w części 23. Na terytorium Gibraltaru europejskie tytuły egzekucyjne będzie wydawał Sąd Najwyższy.

Pełen tekst części 23 można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Wniosek będzie składany na zgłoszeniu znanym jako formularz #_ftn1(*) N244 (patrz http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). W zawiadomieniu należy określić, o jaki rodzaj tytułu wnioskodawca się ubiega (tzn. czy o sprostowanie, czy uchylenie) oraz dlaczego (na przykład z powodu rozbieżności w zaświadczeniu).

Zmiana wprowadzona w zasadach CPR, które uwzględnią europejski tytuł egzekucyjny, odeśle wnioskodawcę do części 23 i określi szczegóły postępowania w przypadku składania wniosku.(*)Zjednoczone Królestwo potwierdza, że stosowane będą standardowe formularze określone w rozporządzeniu. Sąd będzie wydawał zaświadczenia na formularzach stanowiących załączniki I-V do rozporządzenia. W celu złożenia wymaganych wniosków wierzyciele będą stosowali odpowiednie brytyjskie formularze sądowe, a zaświadczenia będą wydawane na formularzach określonych w rozporządzeniu. Przewiduje się, że wniosek w rozumieniu art. 10 można będzie składać albo na brytyjskim standardowym formularzu wniosku, albo na formularzu stanowiącym załącznik VI do rozporządzenia.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Na mocy zasady 6 zasad Sądu Najwyższego Gibraltaru na Gibraltarze zastosowanie mają zasady postępowania cywilnego dla Anglii i Walii.

W celu nadania mocy obowiązującej przedmiotowemu rozporządzeniu stosowane będą zasady postępowania sądowego obowiązujące w Anglii i Walii, ustanowione zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym z 1997 r. Zasady te, znane jako „zasady postępowania cywilnego” (CPR), wprowadza się ustawą.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dłużnik musi być uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę orzeczenia w przypadkach, gdy dokument wszczynający postępowanie nie został mu doręczony lub gdy nie mógł – bez swojej winy – zakwestionować roszczenia.

Zgodnie z częścią 13 CPR dłużnik z mocy wyroku może złożyć wniosek o kontrolę orzeczenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 19. Określa się w niej procedurę składania wniosku o uchylenie lub zmianę wyroku wydanego zaocznie. Wyrok zaoczny można uzyskać w przypadku, gdy dłużnik z mocy wyroku nie złożył potwierdzenia doręczenia urzędowego i/lub obrony.

Pełen tekst części 13 można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Nie ustanowiono żadnych formularzy wniosku o uchylenie lub zmianę wyroku wydanego zaocznie. Zazwyczaj wnioskodawca składa wniosek, wypełniając zgłoszenie na formularzu N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Wnioskodawca powinien określić tytuł, o jaki się stara, oraz uzasadnić, dlaczego wyrok powinien zostać uchylony albo zmieniony, na przykład ponieważ doręczenie nie zostało dokonane w odpowiednim czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony. Rozpatrzenie takiego wniosku będzie skutkowało kontrolą orzeczenia.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Zaświadczenia przesyłane do Gibraltaru będą przyjmowane w języku angielskim.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Na Gibraltarze będzie się wykonywać dokumenty urzędowe z innych Państw Członkowskich, jednak dokumentu urzędowe nie są wydawane na Gibraltarze. Nie ma zatem potrzeby wyznaczania organu nadającego zaświadczenie.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.