Europejski tytuł egzekucyjny

Grecja

Autor treści:
Grecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Grecja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

W przypadku wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego postępowanie w sprawie sprostowania bądź uchylenia zaświadczenia jest określone w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 805/2004, przy czym to samo postępowanie ma zastosowanie do zaświadczenia, gdy dotyczy ono ugody sądowej (art. 24 ust. 3 rozporządzenia) lub dokumentów urzędowych (art. 25 ust. 3). W Grecji postępowanie w tych sprawach i postępowanie dotyczące ustalenia jurysdykcji jest uregulowane art. 933 kodeksu postępowania cywilnego, w którym wskazano sposób wnoszenia sprzeciwu co do zasadności tytułu egzekucyjnego. Orzeczenie o sprostowaniu lub uchyleniu zaświadczenia nie może jednak zostać zaskarżone, ponieważ art. 10 ust. 4 rozporządzenia ma zastosowanie przez analogię, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 3 i art. 25 ust. 3 stosuje się go w ten sam sposób w przypadku zaświadczenia dotyczącego ugody sądowej i dokumentów urzędowych.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

W sytuacji gdy wyrok opatrzony europejskim tytułem egzekucyjnym podlega ponownemu zbadaniu, ponieważ dłużnik nie mógł przygotować się do obrony z powodu nieotrzymania wezwania do stawiennictwa w odpowiednim czasie lub siły wyższej, innymi słowy ze względu na okoliczności, na które nie miał wpływu, sprawę należy rozpatrzeć w trybie zastosowanym przez sąd, który wydał omawiany wyrok. Jest to postępowanie służące wniesieniu sprzeciwu ze względu na niemożliwość stawienia się w sądzie. Postępowanie to jest uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego (art. 495 oraz art. 501 i następne)

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Na potrzeby wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczącego dokumentu urzędowego, który jest wykonalny w jednym z państw członkowskich, zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia, akceptuje się wnioski sporządzone w języku greckim i angielskim.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Na potrzeby wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, czyli dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia, w związku z art. 904 ust. 2 lit. d) i lit. g) kodeksu postępowania cywilnego, właściwym organem jest osoba, która na podstawie prawa greckiego jest upoważniona do wydawania dokumentów podlegających wykonaniu; w przypadku aktów notarialnych tym organem jest notariusz sporządzający akt notarialny. W przypadku dokumentów, które przepisy prawa uznają za podlegające wykonaniu, ale które nie zostały wydane przez sąd, właściwym organem jest osoba, która wydała dokument, tak jak w przypadku aktów notarialnych.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.