Europejski tytuł egzekucyjny

Włochy

Autor treści:
Włochy

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Przewidzianym w prawie włoskim postępowaniem w sprawie sprostowania europejskiego tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2, jest postępowanie w sprawie sprostowania błędu o zasadniczym znaczeniu (rettifica di errore materiale). Postępowanie to regulują art. 287 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Przewidzianym w prawie włoskim postępowaniem w sprawie uchylenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2, jest postępowanie prowadzone przed odpowiednią izbą sądu (revoca in camera di consiglio). Postępowanie to regulują art. 737 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie wszczyna się przez wniesienie apelacji; w jego wyniku zapada wyrok z uzasadnieniem wydany przez odpowiedni skład orzekający. Możliwe jest przeprowadzenie rozprawy.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Zgodnie z prawem włoskim środki kontroli orzeczeń, o których mowa w art. 19 ust. 1, obejmują zwyczajne środki zaskarżenia (art. 323 i nast. kodeksu postępowania cywilnego: apelację (appello) i kasację (ricorso per cassazione), a także nadzwyczajny środek zaskarżenia (art. 395 kodeksu postępowania cywilnego).

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Językiem akceptowanym na potrzeby art. 20 ust. 2 lit c) jest język włoski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organem, o którym mowa w art. 25 jest sąd (tribunale)

Ostatnia aktualizacja: 28/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.