Europejski tytuł egzekucyjny

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Jeżeli chodzi o informacje o przepisach prawa krajowego wdrażających stosowanie art. 10 ust. 2 rozporządzenia, które ustanawiają postępowanie służące sprostowaniu lub cofnięciu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, organy łotewskie wskazują, że przepisy wdrażające art. 19 ust. 2 zawarto w art. 5431 i art. 5451 łotewskiego kodeksu postępowania cywilnego.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Jeżeli chodzi o wdrożenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia, dodatkowych przepisów w prawie krajowym nie ustanowiono, ponieważ na Łotwie przepisy te zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego.

„Art. 51. Przywracanie terminów procesowych

1) Na wniosek strony postępowania sąd przywraca uchybiony termin procesowy, jeżeli uzna przyczyny uchybienia za uzasadnione.

2) Przywracając uchybiony termin procesowy, sąd dopuszcza również dokonanie spóźnionej czynności procesowej.

Art. 52. Przedłużanie terminów procesowych

Na wniosek strony postępowania termin ustalony przez sąd może zostać przedłużony.

Art. 53. Rozpoznawanie wniosków o przedłużenie albo przywrócenie terminu procesowego

1) Pismo z wnioskiem o przedłużenie terminu albo przywrócenie uchybionego terminu wnosi się do sądu, w którym opóźniona czynność miała być dokonana, a wniosek taki sąd rozpoznaje w procedurze pisemnej. Przed rozpoznaniem w procedurze pisemnej wniosku o przedłużenie terminu albo przywrócenie uchybionego terminu powiadamia się o tym strony postępowania, jednocześnie przesyłając im odpis wniosku o przedłużenie terminu albo przywrócenie uchybionego terminu.

2) Do wniosku o przywrócenie terminu procesowego dołącza się dokumenty wymagane do dokonania czynności procesowej oraz uzasadnienie.

3) Termin ustalony przez jednego sędziego może zostać przedłużony przez sąd w składzie jednoosobowym.

4) Na postanowienie o odrzuceniu przez sąd wniosku o przedłużenie albo przywrócenie terminu przysługuje zażalenie.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Łotwa wskazuje język łotewski jako język akceptowany do celów przyjmowania i wydawania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Art. 107.11 ust. 3 ustawy o notariuszach:

Na wniosek powoda przysięgły notariusz, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (dalej: rozporządzenie nr 805/2004) i jego art. 25 ust. 1, wydaje zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (załącznik III do rozporządzenia nr 805/2004) w odniesieniu do wydanych aktów notarialnych będących tytułami egzekucyjnymi.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.