Europejski tytuł egzekucyjny

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielski

Jeżeli chodzi o informacje o przepisach prawa krajowego wdrażających stosowanie art. 10 ust. 2 rozporządzenia, które ustanawiają postępowanie służące sprostowaniu lub cofnięciu zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, organy łotewskie wskazują, że przepisy wdrażające art. 10 ust. 2 zawarto w art. 5431 i art. 5451 kodeksu postępowania cywilnego.

„Art. 5431. Sprostowanie błędów w tytułach egzekucyjnych Unii Europejskiej

(1) Na wniosek strony postępowania sąd, który wydał wyrok lub postanowienie, może sprostować błędy w zaświadczeniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego na podstawie art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004, w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lub art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 lub w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 606/2013. Sąd może również z urzędu sprostować błędy w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013.

(2) Aby złożyć wniosek o sprostowanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, należy skorzystać z formularza, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004.

(3) Sprostowanie błędów podlega kontroli sądowej na rozprawie po uprzednim zawiadomieniu stron. Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpoznania przez sąd tej kwestii.

(4) Błędy w tytułach egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, sąd sprostuje postanowieniem.

(5) Na postanowienie sądu o sprostowaniu błędu w tytule egzekucyjnym przysługuje zażalenie.

„Art. 5451. Cofnięcie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013

(1) Na wniosek strony postępowania posługującej się formularzem, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004, sąd, który wydał wyrok lub postanowienie, może cofnąć zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego na podstawie art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004.

(11) Na wniosek jednej ze stron postępowania albo z urzędu, korzystając z zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013, sąd, który wydał postanowienie, może cofnąć zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013.

(2) Wniosek o cofnięcie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013, podlega kontroli sądowej na rozprawie po uprzednim zawiadomieniu o tym stron. Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpoznania przez sąd tej kwestii.

(3) Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielski

Jeżeli chodzi o wdrożenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia, dodatkowych przepisów w prawie krajowym nie ustanowiono, ponieważ na Łotwie przepisy te zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego.

„Art. 51. Przywracanie terminów procesowych

(1) Na wniosek strony postępowania sąd przywraca uchybiony termin procesowy, o ile uzna okoliczności uchybienia tego terminu za uzasadnione.

(2) Przywracając uchybiony termin procesowy, sąd dopuszcza również dokonanie spóźnionej czynności procesowej.

Art. 52 Przedłużenie terminów procesowych

Na wniosek strony postępowania termin zakreślony przez sąd może zostać przedłużony.

Art. 53 Rozpoznawanie wniosków o przedłużenie albo przywrócenie terminu procesowego

(1) Pismo z wnioskiem o przedłużenie albo przywrócenie uchybionego terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana. Wniosek taki sąd rozpoznaje w procedurze pisemnej. Przed rozpoznaniem w procedurze pisemnej wniosku o przedłużenie albo przywrócenie uchybionego terminu sąd powiadamia strony o tej czynności, przesyłając im odpis tego wniosku.

(2) Do wniosku o przywrócenie terminu procesowego dołącza się dokumenty wymagane do dokonania czynności procesowej. Wniosek ten wymaga również uzasadnienia.

(3) Termin zakreślony przez sąd jednoosobowo może zostać przedłużony przez sąd w składzie jednoosobowym.

(4) Na postanowienie o odrzuceniu przez sąd wniosku o przedłużenie albo przywrócenie terminu przysługuje zażalenie.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Łotwa wskazuje język łotewski jako język akceptowany dla przyjmowania i wydawania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielski

Na Łotwie nie ma instytucji uprawnionych do sporządzania dokumentów urzędowych, o których mowa w art. 25 rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.