Europejski tytuł egzekucyjny

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niderlandy

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

1.1.     Procedura sprostowania

Wniosek o sprostowanie można zgłosić do sądu, który zatwierdził dany tytuł jako europejski tytuł egzekucyjny, wykorzystując w tym celu formularz zawarty w załączniku VI do rozporządzenia. Procedurę regulują przepisy art. 4 ustawy wykonawczej; jest to uproszczona procedura składania wniosków. Oznacza to, że oprócz ustawy wykonawczej zastosowanie będą miały również przepisy art. 261 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 358 i nast. oraz art. 426 i nast. tego kodeksu stosują się odpowiednio do zażalenia i kasacji.

Artykuł 4 ustawy wykonawczej do europejskiego tytułu egzekucyjnego

1. Wnioski o sprostowanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia składa się na formularzu ustanowionym w art. 10 ust. 3 rozporządzenia w sądzie, który zatwierdził tytuł jako europejski tytuł egzekucyjny. Artykuły 2 ust. 2 i 3 stosuje się analogicznie.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządził wierzyciel, na żądanie którego wydano tytuł, w miarę możliwości wnioskowi temu towarzyszy oryginał europejskiego tytułu egzekucyjnego, który ma ulec sprostowaniu. Nie ma konieczności wezwania dłużnika do stawienia się. Datę wydania postanowienia o sprostowaniu wyznacza sąd; datę tę umieszcza się na postanowieniu sądu, następnie wydaje się sprostowane zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W tym momencie pierwotny europejski tytuł egzekucyjny traci ważność. Jeśli wniosek zostaje oddalony, oryginał europejskiego tytułu egzekucyjnego zostaje zwrócony wnioskodawcy.

3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządził dłużnik, sąd zanim wyda postanowienie o sprostowaniu tytułu, przyzna wierzycielowi i dłużnikowi możliwość wypowiedzenia swoich uwag. Datę wydania postanowienia o sprostowaniu wyznacza sąd; datę tę umieszcza się na postanowieniu sądu, jak również informację o przeprowadzonej czynności, następnie wydaje się sprostowane zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W tym momencie pierwotny europejski tytuł egzekucyjny traci ważność. Sąd pouczy wierzyciela o zdeponowaniu nowego tytułu w kancelarii sądu.

Artykuł 2 ust. 2 i 3 ustawy wykonawczej do europejskiego tytułu egzekucyjnego

2. Autentyczną kopię tytułu, w odniesieniu do którego wpłynął wniosek o zaświadczenie, oraz dokument wszczynający postępowanie składa się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. W miarę możliwości wniosek powinien zawierać wszelkie szczegóły niezbędne sądowi do poświadczenia orzeczenia jako europejskiego tytułu egzekucyjnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia. Jeśli zawarte we wniosku informacje lub załączone dokumenty są niekompletne, wnioskodawcy przysługuje możliwość ich uzupełnienia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, doręcza urzędnik sądowy lub prokurator. Doręczenie przez urzędnika sądowego lub prokuratora nie jest wymagane w przypadku orzeczenia wydanego przez sędziego sądu okręgowego.

1.2. Procedura uchylenia

Wnioski o uchylenie można składać na formularzu zawartym w załączniku VI do rozporządzenia w sądzie, który zatwierdził tytuł jako europejski tytuł egzekucyjny. Procedurę tę regulują przepisy art. 5 ustawy wykonawczej; jest to uproszczona procedura składania wniosków. Oznacza to, że oprócz ustawy wykonawczej zastosowanie będą miały również przepisy art. 261 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 358 i nast. oraz art. 426 i nast. tego kodeksu stosują się odpowiednio do zażalenia i kasacji.

Artykuł 5 ustawy wykonawczej do europejskiego tytułu egzekucyjnego

1. Wnioski o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia składa się na formularzu ustanowionym w art. 10 ust. 3 rozporządzenia w sądzie, który zatwierdził tytuł jako europejski tytuł egzekucyjny. Artykuł 2 ust. 2 i 3 stosuje się analogicznie.

2. O uchyleniu zaświadczenia orzeka sąd po umożliwieniu stronom przedstawienia swoich uwag, wydając postanowienie w dniu przez siebie wyznaczonym. Sąd może pouczyć wierzyciela o zdeponowaniu nowego tytułu w kancelarii sądu.

Artykuł 2 ust. 2 i 3 ustawy wykonawczej do europejskiego tytułu egzekucyjnego

2. Autentyczną kopię tytułu, w odniesieniu do którego wpłynął wniosek o zaświadczenie, oraz dokument wszczynający postępowanie składa się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. W miarę możliwości wniosek powinien zawierać wszelkie szczegóły niezbędne sądowi do poświadczenia orzeczenia jako europejskiego tytułu egzekucyjnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia. Jeśli zawarte we wniosku informacje lub załączone dokumenty są niekompletne, wnioskodawcy przysługuje możliwość ich uzupełnienia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, doręcza urzędnik sądowy lub prokurator. Doręczenie przez urzędnika sądowego lub prokuratora nie jest wymagane w przypadku orzeczenia wydanego przez sędziego sądu okręgowego.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Kontroli orzeczenia w sprawie roszczenia bezspornego zgodnie z art. 19 rozporządzenia można zażądać zgodnie z art. 8 ustawy wykonawczej do europejskiego tytułu egzekucyjnego. Jeśli postanowienie kontroli ma być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 w drodze pisemnego wniosku, stosuje się przepisy art. 261 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 8 ustawy wykonawczej do europejskiego tytułu egzekucyjnego

1. Jeśli chodzi o orzeczenia w sprawie roszczeń bezspornych, do których stosuje się rozporządzenie, dłużnik może złożyć wniosek o kontrolę w sądzie, który wydał tytuł, z powodów określonych w art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia.

2. Jeśli wniosek o kontrolę dotyczy orzeczenia, należy go sporządzić w formie zawiadomienia o sprzeciwie zgodnie z art. 146 kodeksu postępowania cywilnego.

3. Jeśli wniosek o kontrolę dotyczy postanowienia, należy go sporządzić w formie prostego wniosku.

4. Zażalenie należy złożyć:

a) w przypadku, w którym zastosowanie mają przepisy art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia – w ciągu czterech tygodni od doręczenia dłużnikowi orzeczenia;

b) w przypadku, w którym zastosowanie mają przepisy art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia – w ciągu czterech tygodni po ustaniu okoliczności opisanych w wymienionym artykule.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Językiem akceptowanym do celów art. 20 rozporządzenia jest język niderlandzki bądź każdy inny język rozumiany przez dłużnika.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Funkcję organu wyznaczonego przez Niderlandy w celu poświadczania dokumentu jako europejskiego tytułu egzekucyjnego zgodnie z art. 25 rozporządzenia pełni sędzia postępowania incydentalnego w sądzie właściwym dla okręgu, w którym mieści się kancelaria notariusza, który sporządził oryginał dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 16/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.