Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski tytuł egzekucyjny

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Skuteczność rozporządzeniu nadają przepisy regulujące działanie sądów Irlandii Północnej. Przepisy te obejmują regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Irlandii Północnej [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980], przyjęty na podstawie ustawy z 1978 r. o ustroju sądów powszechnych w Irlandii Północnej [Judicature (Northern Ireland) Act 1978], oraz regulamin postępowania przed sądami hrabstw Irlandii Północnej z 1981 r. [County Court Rules (Northern Ireland) 1981], przyjęty na podstawie zarządzenia królewskiego z 1980 r. o sądach hrabstw w Irlandii Północnej [County Courts (Northern Ireland) Order 1980] i zarządzenia królewskiego z 1997 r. o dowodach w postępowaniu cywilnym [Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997]. Przepisy te można znaleźć na stronie internetowej Służby Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej w działach Court of Judicature Rules oraz County Court Rules

Art. 10 odnosi się do kwestii uprawnienia do składania do sądu wniosku o sprostowanie zaświadczenia (jeżeli jest sprzeczne z orzeczeniem) albo o jego uchylenie (jeżeli jest sprzeczne z rozporządzeniem).

Właściwe postępowanie w takich sytuacjach określono zarówno w regulaminie Trybunału Sprawiedliwości Irlandii Północnej [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980], jak i w regulaminie sądów hrabstw Irlandii Północnej [County Court Rules (Northern Ireland) 1981]. Przepisy tych regulaminów regulują odpowiednio postępowanie w sądach należących do Trybunału Sprawiedliwości Irlandii Północnej oraz w sądach hrabstw Irlandii Północnej.

W przypadku czynności na podstawie tego pierwszego wnioski można co do zasady składać w drodze wezwania do stawienia się przed sądem (summons) i oświadczenia z mocą przysięgi (affidavit), zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu 32 i przy użyciu formularza (*) 28 zawartego w załączniku A do regulaminu. W dokumentach tych należy określić, o jaki rodzaj rozstrzygnięcia się występuje i dlaczego.

Podobnie w sądzie hrabstwa wniosek można złożyć w drodze powiadomienia o złożeniu wniosku (notice of motion) wraz z oświadczeniem z mocą przysięgi (affidavit) na podstawie zarządzenia 14, przy użyciu ogólnych formularzy (*) 1 i 2 zawartych w załączniku 1 do regulaminu. W dokumentach tych również należy określić, o jaki rodzaj rozstrzygnięcia się występuje i dlaczego.

Załączniki I–V do rozporządzenia stanowią standardowe formularze, na których sąd wydaje zaświadczenia. Wierzyciele składają wnioski na odpowiednich brytyjskich formularzach sądowych, a zaświadczenie wydaje się w formie przewidzianej w rozporządzeniu. Wniosek na podstawie art. 10 ust. 3 można złożyć przy użyciu standardowego brytyjskiego formularza lub formularza określonego w załączniku VI do rozporządzenia.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dłużnik musi być uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę orzeczenia w przypadkach, gdy pismo wszczynające postępowanie nie zostało mu doręczone lub gdy dłużnik nie mógł – bez swojej winy – sprzeciwić się roszczeniu.

Zgodnie z zasadą 8 w zarządzeniu 13 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Irlandii Północnej [Court of Judicature (Northern Ireland) 1980] dłużnik wskazany w wyroku może złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę wyroku zaocznego. Nie przewidziano co prawda szczególnej formy dla takiego wniosku, jednak co do zasady można go złożyć w drodze wezwania do stawienia się przed sądem (summons) i oświadczenia z mocą przysięgi (affidavit), zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu 32 i przy użyciu formularza 28 zawartego w załączniku A do regulaminu.

Podobnie zasada 12 w zarządzeniu 12 regulaminu sądów hrabstw [County Court Rules (Northern Ireland) 1981] zezwala dłużnikowi wskazanemu w wyroku na złożenie takiego wniosku w sądzie hrabstwa. Również w tym przypadku nie przewidziano co prawda szczególnej formy dla takiego wniosku, jednak można go złożyć w drodze powiadomienia o złożeniu wniosku (notice of motion) wraz z oświadczeniem z mocą przysięgi (affidavit) na podstawie zarządzenia 14, przy użyciu ogólnych formularzy 1 i 2 zawartych w załączniku 1 do regulaminu.

W obu sądach zastosowanie uprawnienia do uchylenia lub zmiany orzeczenia podlega swobodnemu uznaniu sądu, a przepisy regulaminów nie przewidują żadnych wymogów co do jego wykonywania.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Zaświadczenia przesyłane do Irlandii Północnej będą przyjmowane w języku angielskim.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

W Irlandii Północnej będą wykonywane dokumenty urzędowe z innych państw członkowskich, jednak dokumentów takich nie wydaje się w Irlandii Północnej. W związku z tym nie ma potrzeby wyznaczania organu, który będzie je poświadczał.

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.