Europejski tytuł egzekucyjny

Polska

Autor treści:
Polska

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

- Procedura sprostowania: sprostowanie w trybie art. 350 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 361 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 350 § 1. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

§ 2. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

§ 3. Jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

Artykuł 361. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.”

Artykuł 13 § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydawane jest w trybie art. 795(1) k. p. c. w formie postanowienia.

-  Procedura uchylenia w trybie art. 795(4) kodeksu postępowania cywilnego.

„Artykuł 795(4) § 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie.

§2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia.

§3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek.

§ 4. Przed uchyleniem postanowienia sąd wysłucha wierzyciela.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie.”

Wniosek w przedmiocie uchylenia europejskiego tytułu egzekucyjnego podlega opłacie w wysokości 50 PLN

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Procedura kontroli: przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia w trybie art. 168-172 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 168 § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Artykuł 169 § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Artykuł 169 § 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

Artykuł 169 § 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

Artykuł 169 § 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Artykuł 172. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. W przypadku uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Języki akceptowane zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia: język polski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organy, o których mowa w art. 25 rozporządzenia: sądy rejonowe; właściwy miejscowo jest ten z sądów rejonowych, w którego okręgu sporządzony został dokument urzędowy.

Ostatnia aktualizacja: 02/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.