Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski tytuł egzekucyjny

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Obowiązujące zasady dotyczące postępowania zarówno przed sądem typu Sheriff Court, jak i przed sądem cywilnym najwyższej instancji (Court of Session) umożliwiają stosowanie rozporządzenia bez konieczności dokonania w nich jakichkolwiek zmian.

Zasady te przewidują, że wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sporządza się na formularzu określonym w załączniku VI do rozporządzenia. Formularz należy doręczyć urzędnikowi Sheriff Court, jeżeli sprawę ma rozpoznawać ten sąd. Wnioski kierowane do sądu cywilnego najwyższej instancji (Court of Session) traktuje się tak samo jak pozwy; należy je doręczać odpowiedniemu urzędnikowi tego sądu (Assistant Clerk of Session).

Na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów (Scottish Courts and Tribunals Service) można pobrać formularze i zapoznać się z regulaminami:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dłużnik musi mieć możliwość złożenia wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia w przypadkach, gdy dokument wszczynający postępowanie nie został mu doręczony lub gdy nie mógł – bez swojej winy – zakwestionować roszczenia.

Obowiązujące zasady dotyczące postępowania zarówno przed sądem typu Sheriff Court, jak i przed sądem cywilnym najwyższej instancji (Court of Session) będą wykorzystywane na potrzeby stosowania rozporządzenia bez konieczności dokonania w nich jakichkolwiek zmian.

Poniżej znajduje się streszczenie odpowiednich zasad postępowania przed sądami typu Sheriff Court i sądem cywilnym najwyższej instancji (Court of Session). Pełny tekst tych zasad oraz odpowiednie formularze można znaleźć na stronie internetowej: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Zasady postępowania przed sądem typu Sheriff Court
  • Postępowanie zwykłe

Z dniem 28 listopada 2016 r. w przypadku występowania z roszczeniem o wartości pieniężnej wynoszącej nie więcej niż 5 000 funtów, w związku z którym wniesiono o zapłatę określonej sumy, przekazanie rzeczy lub zwrot rzeczy lub które dotyczy nakazu wykonania konkretnej czynności należy zastosować postępowanie zwykłe.

Ponowne zbadanie orzeczenia:

Istnieją dwie możliwości: unieważnienie decyzji i jej uchylenie.

Zgodnie z zasadą nr 13.6 strona może wystąpić o unieważnienie podjętej decyzji poprzez wniesienie wniosku o unieważnienie, korzystając z formularza 13B(1) w przypadku decyzji podjętych przed dniem 30 lipca 2018 r. lub formularza 13B(2) w przypadku decyzji podjętych w dniu 30 lipca 2018 r. lub po tej dacie, podając powody unieważnienia decyzji. Strona powinna również wypełnić formularz odpowiedzi (formularz 4A) i odesłać go na adres sądu wraz z właściwym formularzem 13B.

Zgodnie z zasadą 16.2 strona może złożyć środek zaskarżenia do Sheriff Appeal Court na formularzu 16A w terminie 4 tygodni od daty wysłania formularza dotyczącego orzeczenia. W formularzu 16A należy precyzyjnie określić kwestie prawne, które Sheriff Appeal Court ma uwzględnić.

Zasady w pełnym brzmieniu można znaleźć w sekcji poświęconej sądom typu Sheriff Court:

Szkockie sądownictwo

Zgodnie z uchwałą [Act of Sederunt (Simple Procedure)] regulującą postępowanie zwykłe. Formularze i standardowe nakazy dostępne są w sekcji poniżej.

Drobne roszczenia

Zasady dotyczące drobnych roszczeń z 2002 r. (Small Claims Rules 2002) regulują postępowanie w przypadkach, gdy wartość roszczenia nie przekracza 3 000 funtów. (Z dniem 28 listopada 2016 r. w przypadku występowania z roszczeniem o wartości pieniężnej wynoszącej nie więcej niż 5 000 funtów, w związku z którym wniesiono o zapłatę określonej sumy, przekazanie rzeczy lub zwrot rzeczy lub które dotyczy nakazu wykonania konkretnej czynności należy zastosować postępowanie zwykłe – zob. wyżej).

Ponowne zbadanie orzeczenia:

Istnieją trzy możliwości: unieważnienie orzeczenia, jego uchylenie oraz zmiana jego treści.

Zgodnie z zasadą nr 21.10 strona może wystąpić o zmianę orzeczenia, jego unieważnienie lub uchylenie, a także o zawieszenie jego wykonania, poprzez wniesienie pisma procesowego w tej sprawie. Pismo to powinno pokrótce przedstawiać przyczyny jego wniesienia.

Zgodnie z zasadą nr 22.1 strona może wystąpić o unieważnienie orzeczenia z wykorzystaniem formularza 20, podając przyczynę braku stawiennictwa i przedstawiając podnoszone zarzuty.

Zgodnie z zasadą nr 23.1 strona może złożyć środek zaskarżenia do przewodniczącego sądu (sheriff principal) na formularzu 21 w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, wskazując sygnaturę sprawy i określając zagadnienie prawne, które będzie podlegało rozpatrzeniu.

Zgodnie z zasadą nr 23.4 wniosek o udzielenie zgody na wniesienie środka zaskarżenia od orzeczenia w sprawie nakazu zapłaty lub innego powiązanego z nim orzeczenia składa się na formularzu 22. We wniosku należy określić zagadnienie prawne, które będzie podlegało rozpatrzeniu. W przypadku udzielenia zgody na wniesienie środka zaskarżenia środek ten należy wnieść, korzystając z formularza 23, doręczając go wszystkim pozostałym stronom postępowania w terminie 14 dni od uzyskania wspomnianej zgody.

Zasady w pełnym brzmieniu można znaleźć w sekcji poświęconej sądom typu Sheriff Court na stronach Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów: Zasady dotyczące rozstrzygania drobnych roszczeń i formularze można znaleźć na stronie z formularzami do drobnych roszczeń

Postępowanie uproszczone

Zasady dotyczące postępowania uproszczonego z 2002 r. (Summary Cause Rules 2002) regulują postępowanie w przypadkach, gdy wartość roszczenia przekracza 3 000 funtów, ale nie jest wyższa niż 5 000 funtów. (Z dniem 28 listopada 2016 r. w przypadku występowania z roszczeniem o wartości pieniężnej wynoszącej nie więcej niż 5 000 funtów, w związku z którym wniesiono o zapłatę określonej sumy, przekazanie rzeczy lub zwrot rzeczy lub które dotyczy nakazu wykonania konkretnej czynności należy zastosować postępowanie zwykłe – zob. wyżej).

Ponowne zbadanie orzeczenia:

Istnieją trzy możliwości: unieważnienie orzeczenia, jego uchylenie oraz zmiana jego treści. Istnieją również przepisy szczególne regulujące środki zaskarżenia od nakazu zapłaty.

Zgodnie z zasadą nr 24.1 strona może wystąpić o uchylenie orzeczenia z wykorzystaniem formularza 30, podając przyczynę braku stawiennictwa i przedstawiając podnoszone zarzuty.

Zgodnie z zasadą nr 25.1 strona może złożyć środek zaskarżenia do przewodniczącego sądu (sheriff principal) na formularzu 31 w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, wskazując sygnaturę sprawy i określając zagadnienie prawne, które będzie podlegało rozpatrzeniu.

Zgodnie z zasadą nr 25.4 wniosek o udzielenie zgody na wniesienie środka zaskarżenia od orzeczenia w sprawie nakazu zapłaty lub innego powiązanego z nim orzeczenia składa się na formularzu 32. We wniosku należy określić zagadnienie prawne, które będzie podlegało rozpatrzeniu. W przypadku udzielenia zgody na wniesienie środka zaskarżenia środek ten należy wnieść, korzystając z formularza 33, doręczając go wszystkim pozostałym stronom postępowania w terminie 14 dni od uzyskania wspomnianej zgody.

Zasady w pełnym brzmieniu można znaleźć w sekcji poświęconej sądom typu Sheriff Court na stronie Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów: Zasady dotyczące postępowania uproszczonego i formularz są dostępne na stronie:Formularze do postępowań uproszczonych.

Postępowanie w trybie zwykłym

Zasady dotyczące postępowania w trybie zwykłym z 1993 r. (Ordinary Cause Rules 1993) regulują postępowanie o wydanie nakazu zapłaty, jeżeli wartość roszczenia przekracza 5 000 funtów.

Ponowne zbadanie orzeczenia:

W tym przypadku dostępne są dwa rodzaje środków zaskarżenia: środki kierowane do przewodniczącego sądu (sheriff principal) lub do sądu cywilnego najwyższej instancji (Court of Session) oraz postępowanie w sprawie sprzeciwu (reponing procedure).

Zgodnie z zasadą nr 8.1 pozwany może zaskarżyć orzeczenie wydane zaocznie poprzez wniesienie sprzeciwu (reponing note), w którym przedstawia swoje zarzuty oraz wyjaśnia przyczyny braku stawiennictwa. W odniesieniu do tego typu wniosków nie opracowano formularza, ale zwykle wniosek ten przypomina pozew (formularz G1, Initial Writ). W przypadku udzielenia zgody postępowanie toczy się w taki sam sposób, jak gdyby pozwany wdał się w spór.

Zasada nr 31.3 stanowi, że środek zaskarżenia do sądu cywilnego najwyższej instancji (Court of Session) składa się na piśmie (na formularzu ogólnym lub na osobnej kartce) w sekretariacie sądu. Zasada nr 31.4 stanowi, że środek zaskarżenia do przewodniczącego sądu (sheriff principal) składa się na formularzu A1. Zasady nr 31.1 i 31.2 określają obowiązujące terminy.

Zasady w pełnym brzmieniu można znaleźć w sekcji poświęconej sądom typu Sheriff Court na stronie Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów: Zasady dotyczące postępowania uproszczonego.

  • Zasady postępowania przed sądem cywilnym najwyższej instancji (Court of Session) z 1994 r.

Ponowne zbadanie orzeczenia:

Zgodnie z art. 19.2 pozwany może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie orzeczenia i przedstawić odpowiednie zarzuty. Postępowanie będzie się toczyć w taki sposób, jakby zarzuty zostały przedstawione w odpowiednim czasie.

Zasady w pełnym brzmieniu można znaleźć w sekcji poświęconej sądowi cywilnemu najwyższej instancji (Court of Session) na stronie Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów: Zasady postępowania przed sądem cywilnym najwyższej instancji.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

W Szkocji przyjmuje się zaświadczenia sporządzone w języku angielskim.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

W przypadku dokumentów urzędowych wpisanych do odpowiednich rejestrów (Books of Council and Session) zaświadczenia wydaje upoważniony urzędnik (Keeper of the Registers).

Dane kontaktowe (Keeper of the Records):

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 0845 607 0161

E-mail: customer.services@ros.gov.uk

W przypadku gdy dokument jest wpisany do rejestru prowadzonego przez sąd typu Sheriff Court, zaświadczenie wydaje urzędnik tego sądu (sheriff clerk). Zgodnie z zasadą nr 5 Zasad postępowania w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego przed sądem typu Sheriff Court do wniosku o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia należy dołączyć oświadczenie z mocą przysięgi (affidavit). Szczegółowe informacje o sądach typu Sheriff Court można znaleźć na stronie Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów w wyszukiwarce „Court Locations” po prawej stronie lub w zakładce „Courts & Tribunals”.

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.