Europejski tytuł egzekucyjny

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Zgodnie z art. 21 ustawy nr 160/2015 (kodeks postępowania cywilnego – Civilný sporový poriadok) sądem właściwym na potrzeby sprostowania i uchylenia zaświadczenia jest sąd, który wydał orzeczenie lub sąd, w którym sporządzono lub zatwierdzono ugodę, w przypadku orzeczenia lub ugody.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Na warunkach określonych w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia słowackie sądy są uprawnione do dokonywania kontroli orzeczeń na podstawie art. 355 – 457 kodeksu postępowania w sporach cywilnych. Zgodnie art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia sądy dokonują kontroli orzeczeń na podstawie art. 122 kodeksu postępowania cywilnego (wyjątek od zasady przedawnienia roszczeń).

W art. 355 – 457 uregulowano różne rodzaje środków zaskarżenia (apelację, wznowienie postępowania oraz skargę kasacyjną). Poszczególne przepisy regulują warunki dopuszczalności środków zaskarżenia, elementy, które powinny one zawierać, czynności, które należą do obowiązku sądów oraz przebieg postępowania apelacyjnego.

Poszczególne przepisy kodeksu postępowania cywilnego można znaleźć na stronie internetowej Slov-lex.sk

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Językiem akceptowanym w Republice Słowackiej na podstawie art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia jest język słowacki.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego sąd okręgowy (krajský súd) właściwy na potrzeby legalizacji dokumentów sądowych zgodnie z art. 62 ustawy nr 97/1963 o prawie międzynarodowym prywatnym materialnym i procesowym, z późniejszymi zmianami, jest uprawniony do wydawania, prostowania i uchylania zaświadczeń zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi dokumentów urzędowych.

Sąd okręgowy jest właściwy na potrzeby legalizacji dokumentów sądowych lub wydawania apostille, jeżeli przedmiotowe dokumenty zostały sporządzone przez sądy rejonowe, notariuszy lub komorników w okręgu właściwości wspomnianego sądu, jeżeli wymienione wyżej organy lub podmioty zweryfikowały ich autentyczność lub też autentyczność złożonych pod nimi podpisów oraz jeżeli chodzi o tłumaczenia sporządzone przez tłumaczy przysięgłych lub opinie biegłych.

Ustawę nr 97/1963 można znaleźć na następującej stronie internetowej: Slov-lex.sk

Ostatnia aktualizacja: 09/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.