Europejski tytuł egzekucyjny

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Hiszpania

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Postępowanie w sprawie sprostowania błędów w zaświadczeniu europejskiego tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 805/2004, zostało uregulowane w trzech pierwszych ustępach art. 267 ustawy organicznej nr 6/1985 z dnia 1 lipca 1985 r. o władzy sądowniczej (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postępowanie w sprawie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 805/2004, przeprowadza się zgodnie z przepisami dotyczącymi zażalenia (recurso de reposición) określonymi w ustawie 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. o postępowaniu cywilnym (Ley de Enjuiciamiento Civil).

W odniesieniu do zaświadczeń europejskiego tytułu egzekucyjnego wydanych na podstawie dokumentów urzędowych, notariusz prowadzący sprawę jest zobowiązany sprawdzić, czy nie wystąpiły istotne błędy lub czy spełniono wszystkie wymogi dotyczące wydawania zaświadczeń oraz przesłać wniosek o sprostowanie ze względu na wystąpienie istotnego błędu lub wniosek o uchylenie zaświadczenia zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 805/2004.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Kontrolę w wyjątkowych przypadkach, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 805/2004, można przeprowadzić w drodze uchylenia prawomocnego wyroku na wniosek pozwanego, który nie wdał się w spór (art. 501 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. o postępowaniu cywilnym).

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c) akceptowanym językiem jest język hiszpański.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 oraz w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 805/2004, wydaje właściwy notariusz lub osoba, która z mocy prawa go zastępuje lub przejmuje po nim obowiązki.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.