Titlul executoriu european

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În ceea ce privește procedura de rectificare sau de retragere menționată la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004, cererea trebuie să fie adresată responsabilului organismului judiciar care a emis certificatul de titlu executoriu european. În cazul în care este vorba despre un certificat privind un act autentic, această cerere trebuie să fie adresată notarului care a emis certificatul. În cazul în care responsabilul în cauză sau notarul decide să rectifice sau să anuleze certificatul, acesta devine nul. De îndată ce eroarea materială a fost remediată (în caz de rectificare) sau în cazul în care responsabilul respectiv sau notarul declară că au fost îndeplinite toate cerințele regulamentului (în caz de retragere), se emite un nou certificat care îl înlocuiește pe cel anterior.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Dreptul belgian prevede că, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, se pot utiliza mai multe căi de atac în scopul de a obține reexaminarea unei hotărâri:

- în primul rând, articolul 1051 din Codul judiciar prevede posibilitatea de a se formula o cale de atac împotriva unei hotărâri, în termen de o lună de la comunicarea acesteia sau, în anumite cauze, de la notificarea acesteia, în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar. Acest lucru este valabil indiferent dacă ambele părți au fost prezente în cadrul procedurilor sau dacă procedurile s-au desfășurat în contumacie;

- în al doilea rând, articolul 1048 din Codul judiciar prevede posibilitatea de a se formula o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în absența uneia dintre părți, în termen de o lună de la comunicarea acesteia sau, în anumite cauze, de la notificarea acesteia, în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar;

- în ceea ce privește hotărârile deja pronunțate cu autoritate de lucru judecat de către instanțele civile și de către instanțele penale în măsura în care acestea s-au pronunțat cu privire la interesele civile ale unei cauze, procedura civilă poate, în anumite circumstanțe prevăzute la articolul 1133 din Codul de procedură civilă, să fie introdusă în termen de 6 luni începând din momentul în care s-a constatat problema ridicată, în scopul retragerii hotărârii respective.

Termenele pentru formularea unei căi de atac, a unei contestații sau a unei reexaminări extraordinare indicate mai sus nu aduc atingere:

- termenelor-limită stabilite în dispozițiile obligatorii prevăzute de dreptul supranațional și internațional;

- dispozițiilor prevăzute la articolul 50 din Codul judiciar privind posibilitatea de a se prelungi termenul stabilit la decăderea din drepturi în anumite condiții prevăzute de lege;

- posibilității de aplicare a principiului general de drept, confirmat în repetate rânduri de Curtea de Casație belgiană, potrivit căruia termenul acordat pentru executarea unui act este prelungit în favoarea părții atunci când o situație de forță majoră nu i-a permis acesteia să execute actul respectiv înainte de expirarea termenului.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În temeiul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, copia deciziei și a certificatului de titlu executoriu european trebuie să fie însoțită de o traducere a certificatului în limba oficială a locului de executare, și anume limba franceză, neerlandeză sau germană.

Lista limbilor aplicabile este disponibilă în manualul entităților indicate de Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (Atlasul judiciar european în materie civilă).

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Belgia, autoritatea desemnată la articolul 25 din regulament este notarul care a întocmit actul autentic prezentat la cererea de eliberare a unui certificat de titlu executoriu european.

Ultima actualizare: 25/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.