Titlul executoriu european

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Articolul 10 alineatul (2) litera (a) – procedura de rectificare

Legea privind titlul executoriu european pentru creanțele necontestate (825/2005) stabilește procedura de rectificare după cum urmează:

Rectificarea unei erori materiale din certificatul de titlu executoriu european (secțiunea 2)

În cazul în care hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic vizat în regulament a fost reprezentat în mod eronat în certificatul emis în temeiul regulamentului, instanța care a emis certificatul sau o altă autoritate trebuie să rectifice discrepanțele, la cerere.

Cererea de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european se poate întocmi utilizând formularul standard din anexa VI. Rectificarea trebuie efectuată în certificatul original. În cazul în care nu este posibil să se rectifice certificatul original, i se emite creditorului un nou certificat. Rectificarea trebuie, în măsura posibilului, să fie notificată părților care au cerut o copie a certificatului. Dacă a fost introdusă o cale de atac în materie, rectificarea trebuie notificată instanței sesizate cu calea de atac.

Articolul 10 alineatul (2) litera (b) – procedura de retragere

Legea privind titlul executoriu european pentru creanțele necontestate stabilește procedura de retragere după cum urmează:

Retragerea certificatului de titlu executoriu european (secțiunea 3)

În cazul în care certificatul a fost emis în mod evident eronat având în vedere cerințele prevăzute în regulament, instanța care a emis certificatul sau o altă autoritate trebuie, la cerere, să rectifice discrepanțele din hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic vizat în regulament.

Cererea de retragere a unui certificat de titlu executoriu european se poate întocmi utilizând formularul standard din anexa VI. Părților li se dă posibilitatea de a fi audiate, cu excepția cazului în care este evident că acest lucru nu este necesar.

Retragerea este validată în certificatul original, dacă este posibil. Retragerea trebuie, în măsura posibilului, să fie notificată părților care au cerut o copie a certificatului. Dacă a fost introdusă o cale de atac în materie, retragerea trebuie notificată instanței sesizate cu calea de atac.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 12 alineatul (1), standardele minime prevăzute în capitolul III din regulament trebuie aplicate hotărârilor judecătoreşti care se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 3 alineatul (1) literele (b) şi (c), pronunţate în lipsa pârâtului. În conformitate cu articolul 12 alineatul (2), capitolul III se aplică de asemenea în cazul în care hotărârea în lipsă s-a pronunţat în calea de atac.

În cazul în care hotărârea a fost pronunţată în lipsă, în circumstanţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) şi (c), debitorul trebuie să aibă dreptul, în anumite situaţii, să solicite revizuirea hotărârii în temeiul articolului 19 alineatul (1), pentru ca hotărârea respectivă să poată fi certificată ca titlu executoriu european. În Finlanda, neprezentarea debitorului în instanţa locală (käräjäoikeus) conduce la pronunţarea hotărârii în lipsa acestuia. Conform capitolului 12 articolul 15 din Codul de procedură judiciară, debitorul are dreptul să solicite rejudecarea cauzei în termen de treizeci de zile de la data la care a fost înştiinţat în mod oficial în legătură cu hotărârea.

Pentru aplicarea acestei dispoziţii, cunoaşterea de către debitor a hotărârii pronunţate în lipsă nu are nicio importanţă. Termenul de treizeci de zile nu începe să curgă până când hotărârea pronunţată în lipsă nu a fost comunicată sau notificată debitorului. Prin urmare, această regulă este mai permisivă decât standardul minim prevăzut la articolul 19. În plus, căile de atac extraordinare prevăzute în capitolul 31 din Codul de procedură judiciară sunt disponibile pentru hotărârile pronunţate în lipsă, inclusiv plângerea în temeiul unei erori de procedură în conformitate cu articolul 1 şi cererea de anulare în temeiul unei erori materiale în conformitate cu articolul 7. În plus, se poate recurge de asemenea la calea de atac extraordinară specifică prevăzută la articolul 17 din capitolul 31, şi anume cererea de recuperare a timpului scurs.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Se poate înainta un titlu executoriu european tradus în limbile finlandeză, suedeză sau engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Finlanda, actele autentice prevăzute la articolul 4 alineatul (3) litera (b) sunt convenţiile în materie de obligaţii de întreţinere, aprobate şi, prin urmare, certificate de comitetul social al fiecărui oraş sau al fiecărei municipalităţi. Acestea eliberează de asemenea certificatul de titlu executoriu european pentru convenţiile respective.

Lista oraşelor şi municipalităţilor din Finlanda este disponibilă în format electronic pe paginile internet administrate de Ministerul Justiţiei www.oikeus.fi. De asemenea, adresele autorităţilor orăşeneşti şi municipale sunt disponibile pe paginile internet ale Asociaţiei autorităţilor locale şi regionale www.kunnat.net.

Ultima actualizare: 22/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.