În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Titlul executoriu european

Gibraltar

Conținut furnizat de
Gibraltar

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Gibraltar

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În temeiul normei 6 din Normele privind Curtea supremă din Gibraltar, Codul de procedură civilă pentru Anglia şi Ţara Galilor se aplică în Gibraltar.

Articolul 10 prevede dreptul de a solicita unei instanţe rectificarea unui certificat (în cazul în care acesta nu este conform hotărârii judecătoreşti) sau retragerea acestuia (în cazul în care nu este conform regulamentului). Procedura stabilită pentru aceste situaţii este descrisă în partea 23 din Codul de procedură civilă, care conţine normele privind introducerea acţiunilor în instanţă. Se prevede că cererile formulate în temeiul articolului 10 trebuie să fie înaintate instanţei care a eliberat titlul executoriu european, prin intermediul procedurii descrise în partea 23. În Gibraltar, titlurile executorii europene sunt eliberate de Curtea supremă.

Textul integral al părţii 23 poate fi consultat la adresa: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Cererea se redactează utilizând un formular de cerere cunoscut sub numele de formularul#_ftn1(*) N244 (a se vedea http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Acesta trebuie să specifice ce tip de ordin doreşte solicitantul (şi anume, un ordin de rectificare sau retragere) şi din ce motive se doreşte emiterea ordinului (de exemplu, deoarece există o discrepanţă în certificat).

Amendamentul la Codul de procedură civilă pentru transpunerea titlului executoriu european va face trimitere la partea 23 şi va include detalii privind procedura de depunere a cererii.#_ftnref1(*)Regatul Unit confirmă că se vor utiliza formularele tipizate din regulament. Anexele I-V la regulament conţin formularele utilizate de instanţă pentru a elibera certificatele. Creditorii vor utiliza formularele relevante ale instanţelor Regatului Unit pentru a depune cererile necesare, iar certificatele vor fi eliberate sub forma prevăzută de regulament. Se prevede că cererile formulate în temeiul articolului 10 alineatul (3) pot fi depuse fie pe baza formularului tipizat al Regatului Unit, fie utilizând formularul prevăzut în anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În temeiul normei 6 din Normele privind Curtea supremă din Gibraltar, Codul de procedură civilă pentru Anglia şi Ţara Galilor se aplică în Gibraltar.

Normele judiciare pentru Anglia şi Ţara Galilor, stabilite prin Legea privind procedura civilă din 1997, vor fi utilizate pentru punerea în aplicare a regulamentului. Normele judiciare respective sunt cunoscute sub numele de Codul de procedură civilă (Civil Procedure Rules, CPR) şi sunt stabilite prin act legislativ.

Articolul 19 alineatul (1) stipulează că debitorul are dreptul de a solicita revizuirea hotărârii în cazul în care nu a intrat în posesia actului de sesizare a instanţei sau în cazul în care nu a putut contesta creanţa din motive independente de voinţa sa.

Partea 13 din Codul de procedură civilă permite debitorului să solicite revizuirea hotărârii în situaţiile descrise la articolul 19. Aceasta stabileşte procedura de depunere a cererii de anulare sau modificare a hotărârii pronunţate în lipsa sa. Hotărârea poate fi pronunţată în lipsa debitorului în cazul în care acesta nu a confirmat comunicarea sau notificarea şi/sau nu a adus probe în apărarea sa.

Textul integral al părţii 13 poate fi consultat la adresa: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Nu există formulare specifice pentru cererea de anulare sau modificare a unei hotărâri pronunţate în lipsa pârâtului. De obicei, solicitantul utilizează cererea tip din formularul N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Solicitantul trebuie să precizeze ce tip de ordin doreşte şi motivul pentru care solicită anularea sau modificarea hotărârii, de exemplu deoarece nu a fost înştiinţat cu privire la începerea procedurilor cu suficient timp înainte pentru a-şi pregăti apărarea. Analizarea cererii conduce la revizuirea hotărârii.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Certificatele trimise în Gibraltar sunt acceptate în limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Actele autentice eliberate de alte state membre sunt executorii în Gibraltar, însă acesta nu eliberează astfel de acte. Prin urmare, nu este necesară desemnarea unei autorităţi în scopul certificării lor.

Ultima actualizare: 28/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.