Titlul executoriu european

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În ceea ce privind normele din legislația națională menționate la articolul 10 alineatul (2) din regulament care reglementează procedura de rectificare sau de retragere a unui certificat de titlu executoriu european, autoritățile letone informează că posibilitatea prevăzută la articolul 19 alineatul (2) din regulament a fost transpusă prin articolele 5431 și 5451 din Legea letonă privind procedura civilă.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În ceea ce privește transpunerea articolului 19 alineatul (1) din regulament, nu au fost adoptate norme suplimentare în legislația națională, întrucât în Letonia aceste norme sunt reglementate de dispozițiile Legii privind procedura civilă.

„Articolul 51 Repunerea în termen

(1) La cererea unei părți, instanța decide repunerea în termen dacă constată că motivele pentru care termenul nu a fost respectat sunt justificate.

(2) Atunci când decide repunerea în termen, instanța permite, de asemenea, efectuarea actului procedural neefectuat în termenul inițial.

Articolul 52 Prelungirea termenului

Termenele stabilite de o instanță sau de un judecător pot fi prelungite la cererea unei părți.

Articolul 53 Procedura de prelungire a termenului sau de repunere în termen

(1) Cererea de prelungire a unui termen sau de repunere în termen se depune la instanța unde trebuia să se desfășoare actul neefectuat în termenul inițial, iar cererea se examinează în procedură scrisă. Înainte de examinarea cererii prin procedură scrisă, părțile sunt informate cu privire la acest lucru și li se trimite concomitent cererea de prelungire a termenului sau de repunere în termen.

(2) Cererea de repunere în termen trebuie să fie justificată și însoțită de documentele necesare pentru executarea actului neefectuat în termenul inițial.

(3) Termenul stabilit de un judecător poate fi prelungit de un complet format dintr-un judecător unic.

(4) Împotriva refuzului unei instanțe judecătorești sau al unui judecător de a prelungi un termen sau de a dispune repunerea în termen se poate formula o plângere auxiliară (blakus sūdzība).”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, Letonia acceptă limba letonă pentru primirea și emiterea unui certificat de titlu executoriu european.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Articolul 10711 alineatul (3) din Legea privind activitatea notarială:

La cerere, notarul autorizat emite, în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate (denumit în continuare „Regulamentul nr. 805/2004”), un titlu executoriu european (anexa III la Regulamentul nr. 805/2004) pentru actele notariale pe care le-a eliberat.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.