Titlul executoriu european

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (numit în continuare „regulamentul”), Ministerul Justiţiei din Republica Lituania transmite prin prezenta informaţii privind căile de atac, limbile şi autorităţile la care face referire articolul 30. În acelaşi timp, furnizăm extrase din Legea relevantă a Republicii Lituania de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005) (numită în continuare „legea”) şi din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Monitorul Oficial nr. 36-1340 din 6 aprilie 2002; Monitorul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 2002) (numit în continuare „codul”).

Instanţa care a eliberat certificatul de titlu executoriu european poate să îl rectifice la cererea unei părţi interesate [în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (a) din regulament, al articolului 5 alineatul (1) din lege şi al articolului 648 alineatul (6) din cod]. Un certificat de titlu executoriu european eliberat cu privire la un act autentic poate fi rectificat de către instanţa teritorială din localitatea în care se află biroul notarului care a înregistrat actul autentic. Nu se plăteşte nicio taxă de timbru pentru cererea de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european.

Instanţa care a eliberat certificatul de titlu executoriu european poate să-l retragă printr-un ordin judecătoresc [în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din regulament şi cu articolul 5 alineatul (2) din lege]. Un certificat de titlu executoriu european eliberat cu privire la un act autentic poate fi retras de către instanţa districtuală din localitatea în care se află biroul notarului care a înregistrat actul autentic. Nu se plăteşte nicio taxă de timbru pentru cererea de retragere a unui certificat de titlu executoriu european.

Articolul 5 din lege prevede următoarele:

„Articolul 5. Rectificarea sau retragerea unui certificat de titlu executoriu european.

1. În cazul în care, din cauza unei erori de redactare sau a unei alte erori, certificatul de titlu executoriu european este diferit de hotărârea judecătorească sau de actul autentic, dispoziţiile articolului 648 alineatul (6) din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania se aplică mutatis mutandis în vederea rectificării certificatului de titlu executoriu european.

2. Instanţa care a eliberat certificatul de titlu executoriu european retrage, printr-un ordin judecătoresc, sau hotărăşte să nu retragă certificatul de titlu executoriu european în situaţiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din regulament.

3. Pentru cererile depuse de părţi în sensul prezentului articol nu se achită taxă de timbru.

4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică de asemenea în cazul în care instanţa districtuală din localitatea în care se află biroul notarului care a înregistrat actul executoriu primeşte o solicitare de rectificare sau retragere a unui certificat de titlu executoriu european eliberat conform procedurii stipulate la articolul 4 alineatul (2) din prezenta lege.”

Articolul 648 alineatul (6) din cod prevede următoarele:

„În cazul în care s-a făcut o eroare de redactare sau o altă eroare la eliberarea unui act executoriu, instituţia care a eliberat actul respectiv rectifică eroarea în cauză la solicitarea părţii interesate.”

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Furnizăm extrase din Legea relevantă a Republicii Lituania de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005) (numită în continuare „legea”) şi din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Monitorul Oficial nr. 36-1340 din 6 aprilie 2002; Monitorul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 2002) (numit în continuare „codul”).

O hotărâre judecătorească pronunţată în lipsa unei părţi poate fi revizuită pe baza cererii justificate a părţii absente de la audiere, depusă în termen de 20 de zile de la data pronunţării hotărârii respective (în temeiul articolul 78 din cod, termenul de 20 de zile poate fi prelungit pentru persoanele care nu au reuşit să-l respecte din motive întemeiate, acceptate de către instanţă). După primirea cererii, instanţa trimite cererea, însoţită de copii după anexele sale, părţilor şi terţilor, informându-i că părţile sunt obligate şi terţii au dreptul să înainteze observaţii scrise în termen de paisprezece zile. Instanţa se pronunţă cu privire la cerere prin procedură scrisă în termen de paisprezece zile după expirarea termenului de transmitere a observaţiilor. În cazul în care, după analizarea cererii, instanţa constată că partea nu s-a înfăţişat în instanţă din motive întemeiate, pe care nu le-a putut comunica instanţei la timp şi că cererea vizează probe care pot afecta legitimitatea şi valabilitatea hotărârii pronunţate în lipsa părţii respective, instanţa retrage hotărârea şi reanalizează cauza.

Atunci când o cauză este judecată pe baza procedurii documentare (capitolul XXII din cod), instanţa are dreptul, în cazul în care există motive întemeiate, să prelungească termenul până la care pârâtul poate ataca hotărârea, în temeiul articolului 430 alineatul (5) din cod. În cazul în care cauza este judecată în temeiul dispoziţiilor capitolului XXIII din cod (caracteristici specifice ale cauzelor referitoare la emiterea unui ordin judecătoresc), instanţa are dreptul, acolo unde există motive întemeiate, să prelungească termenul până la care pârâtul poate contesta creanţa unui creditor, în temeiul articolului 439 alineatul (2) din cod.

Articolul 287 din cod prevede următoarele:

„1. O parte care nu a fost prezentă la audierea în instanţă are dreptul să înainteze o cerere de revizuire a hotărârii pronunţate în lipsa sa instanţei care a emis hotărârea respectivă în termen de 20 de zile de la data pronunţării hotărârii.

2. Cererea trebuie să indice:

1) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea în lipsa părţii;

2) numele solicitantului;

3) circumstanţele care l-au împiedicat pe solicitant să se prezinte la audiere şi să informeze instanţa cu privire la natura gravă a motivelor absenţei sale până la data audierii, inclusiv documente justificative privind circumstanţele respective;

4) faptele care pot afecta legitimitatea şi valabilitatea hotărârii şi documente justificative privind faptele respective;

5) detalii privind pretenţiile solicitantului;

6) o listă a documentelor justificative anexate cererii;

7) semnătura solicitantului şi data la care a fost întocmită cererea.

3. Cererea şi anexele trebuie înaintate instanţei într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor şi terţilor.

4. Eventualele erori prezente în cerere sunt eliminate în urma procedurii aplicate eliminării erorilor din creanţe.

5. În cazul în care, în aceeaşi cauză, se introduc atât cereri de apel, cât şi cereri de revizuire a unei hotărâri pronunţate în lipsa unei părţi, se analizează mai întâi cererile de revizuire şi eventualele ordine judecătoreşti emise cu privire la hotărârea respectivă.”

Articolul 430 alineatul (5) din cod prevede următoarele:

„În cazul în care contestaţiile se depun după expirarea termenului de douăzeci de zile sau în cazul în care acestea nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatul (1) din prezentul articol, instanţa nu le acceptă. Se poate introduce o cale de atac separată împotriva unui ordin judecătoresc prin care instanţa refuză să accepte contestaţiile. În cazul în care pârâtul nu respectă termenul stabilit din motive întemeiate, instanţa poate prelungi termenul, la cerere.”

Articolul 439 alineatul (2) din cod:

Contestaţiile debitorilor la creanţa unui creditor se depun în scris în termen de 20 de zile de la data la care ordinul judecătoresc este comunicat sau notificat debitorului. Contestaţiile trebuie să îndeplinească condiţiile generale referitoare la conţinutul şi forma documentelor procedurale, cu excepţia condiţiei privind specificarea temeiului. În cazul în care, din motive întemeiate, debitorul depune o contestaţie după expirarea termenului menţionat în prezentul alineat, instanţa poate prelungi termenul de depunere a contestaţiilor, la cererea debitorului. Se poate înainta o cale de atac separată împotriva unui ordin prin care o astfel de solicitare a debitorului este respinsă.

Articolul 78 alineatul (1) din cod:

„Persoanele care nu au respectat un termen stabilit prin lege sau impus de instanţă din motive pe care instanţa le consideră întemeiate pot beneficia de o prelungire a termenului respectiv.”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din lege#_ftn1[1], limba care trebuie utilizată în sensul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din regulament este limba lituaniană.

Articolul 2 alineatul (4) din lege#_ftn2[1]:

„Titlul executoriu european, sau o copie după acesta, care trebuie aplicat în Republica Lituania, trebuie tradus în limba lituaniană şi executat fără aplicarea dispoziţiilor secţiunii 7 din capitolul LX din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania.”#_ftnref1[1] Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005)

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din lege#_ftn1[1], autorităţile stipulate la articolul 25 din regulament, mai precis autorităţile desemnate în scopul eliberării unui titlu executoriu european referitor la instrument autentic, sunt notarii.

Articolul 4 alineatul (2) din lege#_ftn2[1]:

„La cererea creditorului, titlul executoriu european referitor la un act autentic, astfel cum este prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, este eliberat de notarul care a întocmit actul autentic respectiv. Notarul eliberează titlul executoriu european în termen de 5 zile de la data primirii cererii de eliberare a unui titlu executoriu european.”#_ftnref1[1] Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005)

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.