Titlul executoriu european

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

1.1.     Procedura de rectificare

Cererea de rectificare poate fi adresată instanţei care a certificat ordinul ca titlu executoriu european, utilizând formularul tip prevăzut în anexa VI la regulament. Procedura este reglementată de secţiunea 4 din Legea de punere în aplicare, fiind o procedură de cerere simplificată. Aceasta înseamnă că, pe lângă Legea de punere în aplicare, se aplică de asemenea secţiunea 261 şi următoarele din Codul de procedură civilă. Secţiunea 358 şi următoarele şi secţiunea 426 şi următoarele din cod se aplică cu privire la căile de atac şi, respectiv, casare.

Secţiunea 4 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

1. Cererea de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european, în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (a) din regulament, se depune utilizând formularul stipulat în articolul 10 alineatul (3) din regulament la instanţa care a certificat ordinul ca titlu executoriu european. Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) se aplică prin analogie.

2. În cazul în care cererea menţionată la alineatul (1) este depusă de creditorul care a solicitat eliberarea titlului, aceasta trebuie să fie însoţită, acolo unde este posibil, de certificatul de titlu executoriu european pentru care se solicită rectificarea. Nu este necesar să se trimită citaţie debitorului pentru a se prezenta în instanţă. Rectificarea este efectuată la o dată stabilită de instanţă; data respectivă este înscrisă în ordinul judecătoresc şi se eliberează un certificat de titlu executoriu european rectificat. În acel moment, certificatul de titlu executoriu european original devine nul şi neavenit. În cazul în care cererea este respinsă, certificatul de titlu executoriu european se restituie solicitantului.

3. În cazul în care cererea menţionată la alineatul (1) este depusă de debitor, instanţa nu va proceda la rectificare înainte de a oferi creditorului şi debitorului posibilitatea de a-şi expune opiniile. Rectificarea este efectuată la o dată stabilită de instanţă; data respectivă este înscrisă pe ordinul judecătoresc, împreună cu demersurile deja efectuate, şi se eliberează un certificat de titlu executoriu european rectificat. În acel moment, certificatul de titlu executoriu european original devine nul şi neavenit. Instanţa solicită creditorului să depună noul titlu la registratura instanţei.

Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

2. Este necesară o copie autentică a ordinului pentru care se solicită certificarea, iar actul de iniţiere a procedurilor trebuie depus împreună cu cererea menţionată la alineatul (1). În măsura în care este posibil, cererea trebuie să ofere toate detaliile necesare instanţei pentru a certifica hotărârea ca titlu executoriu european, în conformitate cu anexa I la regulament. În cazul în care documentele sau informaţiile furnizate odată cu cererea sunt insuficiente, solicitantul are posibilitatea să le completeze.

3. Cererea menţionată la alineatul (1) este comunicată sau notificată de un executor judecătoresc sau de către un procuror. Comunicarea sau notificarea nu este necesară în cazul certificării unei hotărâri pronunţate de către un judecător districtual.

1.2. Procedura de retragere

Retragerea se poate solicita utilizând formularul tip prevăzut în anexa VI la regulament, înaintat instanţei care a certificat ordinul ca titlu executoriu european. Procedura este reglementată de dispoziţiile secţiunii 5 din Legea de punere în aplicare, fiind o procedură de cerere simplificată. Aceasta înseamnă că, pe lângă Legea de punere în aplicare, se aplică de asemenea secţiunea 261 şi următoarele din Codul de procedură civilă. Secţiunea 358 şi următoarele şi secţiunea 426 şi următoarele din cod se aplică cu privire la căile de atac şi, respectiv, casare.

Secţiunea 5 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

1. Cererea de retragere a unui certificat de titlu executoriu european, în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (b) din regulament, se depune utilizând formularul stipulat în articolul 10 alineatul (3) din regulament la instanţa care a certificat ordinul ca titlu executoriu european. Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) se aplică prin analogie.

2. După ce instanţa a oferit părţilor posibilitatea de a-şi expune opiniile, retragerea se efectuează printr-un ordin emis de instanţă la o dată stabilită de aceasta. Instanţa poate solicita creditorului să depună noul titlu la registratura instanţei.

Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

2. Este necesară o copie autentică a ordinului pentru care se solicită certificarea, iar actul de iniţiere a procedurilor trebuie depus împreună cu cererea menţionată la alineatul (1). În măsura în care este posibil, cererea trebuie să ofere toate detaliile necesare instanţei pentru a certifica hotărârea ca titlu executoriu european, în conformitate cu anexa I la regulament. În cazul în care documentele sau informaţiile furnizate odată cu cererea sunt insuficiente, solicitantul are posibilitatea să le completeze.

3. Cererea menţionată la alineatul (1) este comunicată sau notificată de un executor judecătoresc sau de către un procuror. Comunicarea sau notificarea nu este necesară în cazul certificării unei hotărâri pronunţate de către un judecător districtual.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Revizuirea unei hotărâri privind o creanţă necontestată, în conformitate cu articolul 19 din regulament, poate fi solicitată în temeiul secţiunii 8 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european. În cazul în care revizuirea se realizează în temeiul secţiunii 8 alineatul (3) prin cerere, se aplică secţiunea 261 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Secţiunea 8 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

1. În ceea ce priveşte hotărârile pronunţate cu privire la creanţele necontestate care intră sub incidenţa dispoziţiilor regulamentului, debitorul poate solicita revizuirea lor instanţei care a emis ordinul, pe baza motivelor stipulate la articolul 19 alineatul (1) literele (a) şi (b) din regulament.

2. În cazul în care cererea de revizuire se referă la o hotărâre judecătorească, aceasta trebuie să fie depusă sub forma unei cereri de contestaţie, în conformitate cu secţiunea 146 din Codul de procedură civilă.

3. În cazul în care cererea de revizuire se referă la o hotărâre pronunţată pe baza procedurilor simplificate, aceasta trebuie să fie depusă sub forma unei cereri simple.

4. Căile de atac se introduc:

a. în cauzele care intră sub incidenţa articolului 19 alineatul (1) litera (a) din regulament, în termen de patru săptămâni de la comunicarea sau notificarea hotărârii debitorului;

b. în cauzele care intră sub incidenţa articolului 19 alineatul (1) litera (b) din regulament, în termen de patru săptămâni de la încetarea situaţiei specifice.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate în sensul articolului 20 din regulament sunt limba olandeză sau orice altă limbă pe care debitorul o înţelege.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea desemnată de Ţările de Jos pentru certificarea unui act ca titlu executoriu european în sensul articolului 25 din regulament este judecătorul pentru proceduri interlocutorii din cadrul instanţei din localitatea în care se află biroul notarului care a eliberat actul original.

Ultima actualizare: 16/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.