Titlul executoriu european

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

– Procedura de rectificare: rectificare în sensul articolului 350, interpretat în coroborare cu articolul 361 din Codul de procedură civilă.

Articolul 350 alineatul (1) Instanța poate rectifica inexactitățile, erorile de ortografie sau de calcul ori alte erori evidente de apreciere din oficiu.

Alineatul (2) Instanța poate pronunța o hotărâre de rectificare cu ușile închise, caz în care pe hotărârea inițială se va adăuga o notă în sensul că aceasta a fost rectificată. Extrasele înmânate părților pot, de asemenea, să conțină o astfel de adnotare dacă părțile doresc acest lucru. Copiile și extrasele suplimentare trebuie să fie formulate în așa fel încât să includă hotărârea privind rectificarea.

Alineatul (3) În situația în care cauza este introdusă înaintea unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție, această instanță poate rectifica hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție din oficiu.

Articolul 361 Dispozițiile privind hotărârile se vor aplica mutatis mutandis, cu excepția situațiilor în care Codul prevede altfel.”

Articolul 13 alineatul (2) Dispozițiile privind procedurile se vor aplica mutatis mutandis altor tipuri de proceduri reglementate de acest Cod, cu excepția situațiilor în care dispozițiile specifice prevăd altfel.

Certificatele de titlu executoriu european se eliberează sub forma unei hotărâri judecătorești, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7951 din Codul de procedură civilă.

– Procedura de retragere în temeiul articolului 7954 din Codul de procedură civilă.

Articolul 7954 alineatul (1) În cazul în care apar motive pentru retragerea certificatului de titlu executoriu european în temeiul unor dispoziții separate, instanța care a emis certificatul îl va retrage la cererea unui debitor.

Alineatul (2) Această cerere se depune în termen de o lună de la data la care decizia de emitere a certificatului a fost comunicată debitorului.

Alineatul (3) În cazul în care cererea nu este întocmită în forma menționată în dispozițiile separate, aceasta trebuie să îndeplinească cerințele privind plângerile scrise, iar motivele cererii trebuie să fie precizate.

Alineatul (4) Instanța va audia creditorul înainte de a retrage hotărârea.

Alineatul (5) Împotriva unei hotărâri de retragere a unui certificat de titlu executoriu european poate fi introdusă o cale de atac.”

Solicitările de retragere a unui certificat de titlu executoriu european fac obiectul unei taxe de 50 PLN.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Procedura de control: prelungirea termenului-limită pentru introducerea unei căi de atac în temeiul articolelor 168-172 din Codul de procedură civilă.

Articolul 168 alineatul (1) În cazul în care partea nu poate, din motive independente de voința sa, să acționeze în termenul prevăzut, instanța, la cererea părții, va prelungi termenul­limită. Hotărârea instanței poate fi pronunțată cu ușile închise.

Alineatul (2) Termenul-limită poate fi prelungit doar dacă nerespectarea termenului-limită atrage efecte procedurale negative pentru parte.

Articolul 169 alineatul (1) O scrisoare care conține o cerere de prelungire va fi depusă la instanța înaintea căreia urmează să fie audiată acțiunea în termen de o săptămână de la momentul la care motivul nerespectării termenului-limită încetează să se aplice.

Articolul 169 alineatul (2) Scrisoarea trebuie să conțină motivele cererii.

Articolul 169 alineatul (3) Partea ia măsurile procedurale la momentul depunerii cererii.

Articolul 169 alineatul (4) În situațiile în care a trecut o perioadă de un an de la expirarea termenului-limită, o prelungire poate fi acordată doar în circumstanțe excepționale.

Articolul 169 alineatul (5) Hotărârea privind cererea de prelungire poate fi pronunțată cu ușile închise.

Articolul 172 Depunerea unei cereri de prelungire nu suspendă procedura sau executarea hotărârii. Cu toate acestea, analizând circumstanțele, instanța poate suspenda procedura sau executarea hotărârii. Hotărârea instanței poate fi pronunțată cu ușile închise. În cazul în care cererea este acceptată, instanța poate examina cauza fără întârziere.”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament: Limba polonă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea menționată la articolul 25 din regulament: instanțele districtuale; instanța competentă este instanța districtuală pe a cărei rază teritorială a fost întocmit actul autentic.

Ultima actualizare: 21/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.