Titlul executoriu european

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Certificatele pot fi rectificate în conformitate cu articolul 14 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești [articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european).

„Articolul 14 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești

În cazul în care, din cauza unei erori materiale, apare o neconcordanță între certificatul de titlu executoriu european și hotărârea, înscrisul autentic sau decizia aflată la originea acestuia, certificatul este rectificat de către instanța sau autoritatea care l-a emis. Nu se poate introduce nicio cale de atac împotriva unei hotărâri de rectificare.”

Certificatele pot fi retrase în conformitate cu articolul 15 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești [articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european).

„Articolul 15 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești

În cazul în care un certificat de titlu executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european, certificatul este retras de către instanța sau autoritatea care l-a emis.

Înainte de retragerea certificatului, părților li se oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, cu excepția cazului în care acest lucru este inutil.

Nu se poate introduce nicio cale de atac împotriva unei hotărâri de retragere.”

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Cerere de reexaminare poate fi introdusă prin intermediul unui recurs (överklagande) în conformitate cu capitolul 50 articolul 1 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken), al unei opoziții (återvinning) în temeiul capitolului 44 articolul 9 din Codul de procedură judiciară, al unei opoziții (återvinning) în temeiul articolului 52 din Legea (1990:746) privind somațiile de plată (betalningsföreläggande) și asistența (handräckning), al unei cereri de repunere în termen (återställande av försutten tid) în temeiul capitolului 58 articolul 11 din Codul de procedură judiciară, sau al unei acțiuni în constatarea nulității pentru vicii de formă (klagan över domvilla), în temeiul capitolului 59 articolul 1 din Codul de procedură judiciară (articolul 19 din Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european).

„Capitolul 50 articolul 1 din Codul de procedură judiciară

O parte care dorește să introducă o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța districtuală (tingsrätt) formulează această cale de atac în scris. Calea de atac se introduce la instanța districtuală. Aceasta trebuie să fie transmisă instanței în termen de trei săptămâni de la pronunțarea hotărârii.

Capitolul 44 articolul 9 din Codul de procedură judiciară

Partea care a făcut obiectul unei judecăți în lipsă poate solicita redeschiderea acțiunii în fața instanței care a judecat cauza în termen de o lună de la data la care i s-a notificat hotărârea judecătorească. Dacă nu se solicită redeschiderea acțiunii, hotărârea nu mai este atacabilă în ceea ce privește partea căzută în pretenții.

Cererea de redeschidere a acțiunii se formulează în scris. În cazul în care hotărârea a fost pronunțată în lipsă fără dezbateri orale pe fond, cererea trebuie să conțină toate elementele pe care solicitantul are obligația să le ofere pentru o astfel de audiere.

Capitolul 58 articolul 11 din Codul de procedură judiciară

Dacă o parte nu a respectat termenul pentru introducerea unei căi de atac împotriva unei hotărâri sau a unei decizii sau pentru redeschiderea unei acțiuni sau restabilirea unei anumite situații și dacă există motive juridice în acest sens, la cerere, acesta poate fi repus în termen.

Capitolul 59 articolul 1 din Codul de procedură judiciară

O hotărâre judecătorească care a dobândit autoritate de lucru judecat poate fi anulată pe motivul unei erori procedurale grave, la cererea unei persoane ale cărei drepturi legale au fost încălcate de prevederile hotărârii:

1. în cazul în care cauza a fost judecată chiar dacă a existat un impediment procedural pe care o instanță de grad de jurisdicție superior a fost nevoită să îl invoce din oficiu,

2. în cazul în care hotărârea a fost pronunțată împotriva unei părți care nu a fost citată corespunzător și care nu s-a prezentat în instanță sau în cazul în care drepturile unei persoane care nu a fost parte la proces sunt afectate de hotărâre,

3. în cazul în care hotărârea judecătorească este atât de vagă sau incompletă încât decizia luată de instanță pe fondul cauzei nu poate fi stabilită pe baza acesteia sau

4. în cazul în care s-a produs un viciu de procedură și se poate presupune că acesta a afectat rezultatul cauzei.

O acțiune în constatarea nulității pentru vicii de formă, astfel cum se menționează la punctul 4 de mai sus, care se întemeiază pe o împrejurare care nu a fost citată anterior în cadrul acțiunii, se respinge, cu excepția cazului în care reclamantul poate demonstra că a fost împiedicat să prezinte împrejurarea respectivă în cadrul acțiunii sau a avut un alt motiv întemeiat să nu o prezinte.

Articolul 52 din Legea (1990:746) privind somațiile de plată și asistența

În cazul în care pârâtul nu este satisfăcut de hotărârea pronunțată într-o cauză privind o somație de plată sau asistență obișnuită, acesta poate solicita redeschiderea acțiunii.”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Se acceptă următoarele limbi pentru completarea certificatului: limba suedeză și limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Dacă un birou al afacerilor sociale din Suedia (Socialnämnd) a emis un înscris autentic, acesta poate, de asemenea, să certifice înscrisul respectiv drept titlu executoriu european.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.