European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Titlul executoriu european - Belgia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În ceea ce privește procedura de rectificare sau de retragere menționată la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004, cererea trebuie să fie adresată responsabilului organismului judiciar care a emis certificatul de titlu executoriu european. În cazul în care este vorba despre un certificat privind un act autentic, această cerere trebuie să fie adresată notarului care a emis certificatul. În cazul în care responsabilul în cauză sau notarul decide să rectifice sau să anuleze certificatul, acesta devine nul. De îndată ce eroarea materială a fost remediată (în caz de rectificare) sau în cazul în care responsabilul respectiv sau notarul declară că au fost îndeplinite toate cerințele regulamentului (în caz de retragere), se emite un nou certificat care îl înlocuiește pe cel anterior.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Dreptul belgian prevede că, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, se pot utiliza mai multe căi de atac în scopul de a obține reexaminarea unei hotărâri:

- în primul rând, articolul 1051 din Codul judiciar prevede posibilitatea de a se formula o cale de atac împotriva unei hotărâri, în termen de o lună de la comunicarea acesteia sau, în anumite cauze, de la notificarea acesteia, în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar. Acest lucru este valabil indiferent dacă ambele părți au fost prezente în cadrul procedurilor sau dacă procedurile s-au desfășurat în contumacie;

- în al doilea rând, articolul 1048 din Codul judiciar prevede posibilitatea de a se formula o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în absența uneia dintre părți, în termen de o lună de la comunicarea acesteia sau, în anumite cauze, de la notificarea acesteia, în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar;

- în ceea ce privește hotărârile deja pronunțate cu autoritate de lucru judecat de către instanțele civile și de către instanțele penale în măsura în care acestea s-au pronunțat cu privire la interesele civile ale unei cauze, procedura civilă poate, în anumite circumstanțe prevăzute la articolul 1133 din Codul de procedură civilă, să fie introdusă în termen de 6 luni începând din momentul în care s-a constatat problema ridicată, în scopul retragerii hotărârii respective.

Termenele pentru formularea unei căi de atac, a unei contestații sau a unei reexaminări extraordinare indicate mai sus nu aduc atingere:

- termenelor-limită stabilite în dispozițiile obligatorii prevăzute de dreptul supranațional și internațional;

- dispozițiilor prevăzute la articolul 50 din Codul judiciar privind posibilitatea de a se prelungi termenul stabilit la decăderea din drepturi în anumite condiții prevăzute de lege;

- posibilității de aplicare a principiului general de drept, confirmat în repetate rânduri de Curtea de Casație belgiană, potrivit căruia termenul acordat pentru executarea unui act este prelungit în favoarea părții atunci când o situație de forță majoră nu i-a permis acesteia să execute actul respectiv înainte de expirarea termenului.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În temeiul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, copia deciziei și a certificatului de titlu executoriu european trebuie să fie însoțită de o traducere a certificatului în limba oficială a locului de executare, și anume limba franceză, neerlandeză sau germană.

Lista limbilor aplicabile este disponibilă în manualul entităților indicate de Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (Atlasul judiciar european în materie civilă).

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Belgia, autoritatea desemnată la articolul 25 din regulament este notarul care a întocmit actul autentic prezentat la cererea de eliberare a unui certificat de titlu executoriu european.

Ultima actualizare: 25/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Bulgaria

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

După examinarea cauzei, instanța de prim grad de jurisdicție poate rectifica sau retrage certificatul de titlu executoriu european în cazul unei creanțe necontestate [articolul 619 alineatul (4) din Codul de procedură civilă].

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În temeiul articolului 19 din regulament, debitorul poate depune o cerere de revizuire a hotărârii la Curtea Supremă de Casație. Instanța va examina cererea în conformitate cu dispozițiile capitolului 24 din Codul de procedură civilă - „Revocarea hotărârilor judecătorești definitive”.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Republica Bulgaria desemnează limba bulgară.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea competentă este instanța în raza teritorială a căreia a fost emis instrumentul [articolul 619 alineatul (1) din codul de procedură civilă].

Ultima actualizare: 18/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Republica Cehă

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Instanțele districtuale (okresní soudy) din Republica Cehă acționează în conformitate cu articolul 167 din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Instanțele districtuale (okresní soudy) din Republica Cehă acționează în conformitate cu articolele 58 și 201-243g din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba cehă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Instanțele districtuale (okresní soudy).

Ultima actualizare: 20/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Germania

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Printr-o lege de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (legea de punere în aplicare a normelor privind titlul executoriu european) s-au introdus următoarele dispoziţii în Codul de procedură civilă (ZPO):

„Articolul 1081

Rectificarea şi retragerea

(1)          O cerere privind rectificarea sau retragerea unui certificat depusă în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul nr. 805/2004 se adresează instanţei care a eliberat certificatul. Respectiva instanţă ia o hotărâre în ceea ce priveşte cererea. Cererea de rectificare sau de retragere a unui certificat notarial sau administrativ se adresează instituţiei care a emis certificatul. Notarul sau autoritatea administrativă transmit cererea fără întârziere instanţei districtuale competente din punct de vedere teritorial, instanţă care trebuie să ia o decizie.

(2)          Debitorul poate depune o cerere de retragere în termen de o lună. În cazul în care acest certificat urmează să fie notificat/comunicat în străinătate, acest termen este de două luni. Este vorba de un termen legal de prescripţie, care începe să curgă din momentul în care este certificat este notificat/comunicat şi, în orice caz, nu înainte de notificarea/comunicarea titlului care face obiectul certificatului. Cererea de retragere trebuie să menţioneze elementele care dovedesc faptul că titlul a fost eliberat în mod neîntemeiat.

(3)          Articolul 319 alineatele (2) şi (3) se aplică, mutatis mutandis, rectificării şi retragerii.”

Articolul 319 alineatele (2) şi (3) din ZPO prevede următoarele:

„Articolul 319

Rectificarea hotărârilor

(1) ...

(2)          Decizia de rectificare se include în hotărârea respectivă şi în copiile hotărârii. În cazul în care decizia prin care se face corecţia ia forma prevăzută la articolul 130b, aceasta trebuie salvată într-un document electronic separat. Acest document este ataşat în mod inseparabil la hotărâre.

(3)          Nu se poate formula nicio cale de atac împotriva unei decizii prin care se respinge cererea de rectificare; însă decizia de rectificare poate fi atacată.”

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu normele de procedură civilă care sunt în vigoare în Germania, un debitor are dreptul, ca regulă generală, şi nu numai în cazurile excepţionale menţionate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004, să solicite o revizuire a deciziei pronunţate pe motiv că nu a formulat obiecţii sau nu s-a înfăţişat în instanţă [a se vedea articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004].

(a)   Hotărâri pronunţate în lipsă şi titluri executorii

La articolul 338 din ZPO, debitorul poate să introducă o cerere în anulare împotriva unei hotărâri pronunţate în lipsă. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul unei hotărâri pronunţate în cadrul unei proceduri de somaţie de plată (a se vedea articolul 700 din ZPO, coroborat cu articolul 338 din ZPO). Cererea de anulare ia forma unui act de opoziţie care trebuie prezentat în instanţă în termen de două săptămâni. Acesta este un termen legal de prescripţie care începe să curgă din momentul notificării/comunicării deciziei. Dacă acţiunea este admisibilă, procedura se reia dintr-o etapă anterioară pronunţării hotărârii în lipsă. Admisibilitatea acţiunii nu depinde de motivele pentru care debitorul nu a contestat creanţa sau nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Dacă, în cazurile menţionate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 cererea de chemare în instanţă, un document echivalent sau o citaţie nu au fost notificate/comunicate în mod corespunzător, iar aceste nereguli privind procedura persistă, de exemplu dacă actele au fost trimise la o adresă la care debitorul nu mai locuieşte de mult timp, situaţia este următoarea: dacă nu se poate dovedi că hotărârea pronunţată în lipsă sau titlul executoriu a fost notificat/comunicat în mod corespunzător ori dacă această notificare/comunicare este afectată de încălcarea regulilor esenţiale în materie, termenul de două săptămâni pentru depunerea acţiunii începe să curgă numai din momentul în care debitorul primeşte efectiv hotărârea pronunţată în lipsă sau titlul executoriu. În plus, debitorul are în continuare dreptul de a introduce o acţiune în anulare împotriva hotărârii.

În cazurile menţionate la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004, adică atunci când notificarea/comunicarea a avut loc în condiţii normale, însă debitorul nu a putut să conteste creanţa din motive de forţă majoră sau din cauza unor circumstanţe extraordinare independente de voinţa lui, situaţia este următoarea: în cazul în care aceste motive sau circumstanţe dispar înaintea expirării termenului de prescripţie în care poate fi depusă acţiunea în anulare, debitorul poate recurge la procedura normală, adică să depună o cerere (a se vedea dispoziţiile de mai sus). În cazul în care, de exemplu, debitorul nu se poate prezenta în instanţă din cauza unui accident rutier, acesta poate, în mod normal, în termen de două săptămâni de la notificarea/comunicarea hotărârii, fie să depună personal o cerere, fie să numească un reprezentant care să depună cererea în numele său. În cazul în care obstacolul persistă şi după expirarea termenului de prescripţie pentru depunerea cererii, conform articolului 233 din ZPO, debitorul poate cere ca procedura să fie reluată dintr-un moment anterior. Aceste dispoziţii nu se limitează la cazuri de forţă majoră, ci permite părţii să depună o astfel de cerere ori de câte ori nu poate respecta un termen legal de prescripţie (sau alte termene de prescripţie) din motive care nu ţin de voinţa sa. Cererea de reluare a procedurilor dintr-o etapă anterioară trebuie depusă în termen de două săptămâni din momentul dispariţiei obstacolului. Nu se pot depune cereri la mai mult de un an de la expirarea termenului de prescripţie. Asupra cererii se va pronunţa instanţa competentă pentru soluţionarea acţiunii în anularea hotărârii (instanţa sesizată), termenul de depunere a cererii fiind de două săptămâni.

În cazul în care debitorul introduce o acţiune în anularea hotărârii, dar nu se prezintă la următoarea înfăţişare, nu va mai putea folosi nicio cale de atac împotriva hotărârii pronunţate în lipsă prin care i se respinge cererea (a se vedea articolul 345 din ZPO). Cu toate acestea, debitorul are dreptul, în anumite condiţii, să introducă o cale de atac. În temeiul articolului 514 alineatul (2) din ZPO, pentru a-şi motiva calea de atac, acesta poate aduce dovezi că neprezentarea în faţa instanţei nu se datorează neglijenţei. Nu se aplică restricţiile generale privind admisibilitatea căilor de atac [articolul 511 alineatul (2) din ZPO]. Introducerea unei căi de atac se face prin sesizarea unei instanţe de grad de jurisdicţie superior. Termenul de introducere a apelului este de o lună; acesta este un termen legal de prescripţie care începe să curgă din momentul notificării/comunicării hotărârii în forma completă, dar nu mai târziu de cinci luni de la pronunţarea hotărârii. Întrucât acest termen este un termen legal de prescripţie, debitorul poate solicita şi repunerea în termen în temeiul articolului 233 din ZPO în cazul în care nu a fost capabil să respecte termenul de depunere a căii de atac din motive independente de voinţa sa (a se vedea mai sus).

(b)   Hotărâri bazate pe actele depuse în cadrul procedurii

În cazul în care debitorul nu se prezintă la faza orală a procedurii, iar instanţa nu pronunţă o hotărâre în lipsă, ci, la cererea creditorului, pronunţă o hotărâre bazată pe actele depuse [a se vedea articolul 331a alineatul (2) din ZPO] în locul unei hotărâri în lipsă, respectiva hotărâre poate face obiectul unei căi de atac. În conformitate cu articolul 511 din ZPO, calea de atac este declarată admisibilă dacă valoarea creanţei este mai mare de 600 EUR sau instanţa de fond a admis calea de atac în temeiul importanţei fundamentale a hotărârii [articolul 511 alineatul (4) din ZPO]. În ceea ce priveşte condiţiile formale de introducere a unei căi de atac şi posibilitatea introducerii unei cereri de repunere în termen, a se vedea explicaţiile de mai sus.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Legea de punere în aplicare a normelor privind titlul executoriu european a adăugat următoarele dispoziţii la ZPO:

„Articolul 1083

Traducere

În cazul în care creditorul trebuie să prezinte o traducere în temeiul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004, această traducere va fi efectuată în limba germană de către o persoană autorizată dintr-un stat membru.”

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Germania, actele autentice menţionate la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 sunt acte executorii redactate de notari şi de oficiile de asistenţă pentru tineri. La articolul 1079 care urmează să fie adăugat la ZPO, legea de punere în aplicare a normelor privind titlul executoriu european conferă competenţa de a elibera certificatul de titlu executoriu european în sensul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 autorităţii responsabile de eliberarea unei copii după un act autentic (a se vedea articolul 724 din ZPO). Iată cum sunt formulate aceste dispoziţii:

„Articolul 1079

Competenţă

Certificatele menţionate la:

1.            articolul 9 alineatul (1), articolul 24 alineatul (1) şi articolul 25 alineatul (1), precum şi la

2.            articolul 6 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (JO L 143, p. 15) se eliberează de instanţe, autorităţi sau notari care pot elibera astfel de copii după acte autentice.

În temeiul articolului 797 alineatul (2) din ZPO, o copie (aşadar, şi un certificat de titlu executoriu european) a unui act notarial se eliberează de notarul care deţine actul; În cazul în care actul este deţinut de o autoritate, această autoritate este competentă. În general, actul este deţinut de notarul care l-a autentificat.

La articolul 60 alineatul (3) punctul (1) din volumul VIII (Asistenţa oferită copiilor şi tinerilor) din Codul social german, Oficiul de asistenţă pentru tineri care este responsabil de autentificări este competent şi în legătură cu eliberarea unei copii după un act autentic în domeniul asistenţei pentru tineri. Rezultă, aşadar, că Oficiul de asistenţă pentru tineri care a eliberat actul autentic este competent să emită certificatul de titlu executoriu european. Legea de punere în aplicare a normelor privind titlul executoriu european a introdus o clarificare prin revizuirea articolului 60 alineatul (3) punctual (1) din volumul VIII din Codul social german.

Din situaţia privind competenţa de a elibera copii după acte autentice rezultă că, în Germania, toţi notarii şi toate oficiile de asistenţă pentru tineri pot, în mod normal, să elibereze certificate de titlu executoriu european. Întrucât în Germania există aproximativ 8 000 de notari şi sute de oficii de asistenţă pentru tineri, nu este oportună întocmirea unei liste cu aceştia care să fie publicată în Jurnalul Oficial. În plus, costurile pe care le-ar presupune actualizarea unei astfel de liste ar fi disproporţionate. Pentru moment, guvernul german nu transmite o astfel de listă, însă notifică dispoziţiile de la articolul 1079 din ZPO coroborat cu articolul 797 alineatul (2) din ZPO sau articolul 60 alineatul (3) punctul (1) din volumul VIII al Codului social german, în vederea publicării acestora în Jurnalul Oficial. Aceste informaţii permit creditorului să identifice fără probleme autoritatea competentă în sensul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr.805/2004. În plus, în marea majoritate a cazurilor, autoritatea competentă va fi autoritatea care a eliberat actul autentic, aşa cum se arată mai sus.


Ultima actualizare: 28/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Estonia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În Estonia, o cerere de rectificare sau de retragere a unui titlu executoriu european, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulament, poate fi depusă astfel cum se menționează în articolul 447 și în articolul 6191 alineatele (3) și (4) din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În situațiile menționate la articolul 19 alineatul (1), se poate depune o cerere în Estonia, în temeiul articolului 415 din Codul de procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În sensul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, Estonia acceptă certificate redactate în limba engleză sau în limba estonă sau traduse în aceste limbi.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea menționată la articolul 25 este instanța teritorială din Harjumaa (Harju maakohus).

Ultima actualizare: 16/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Grecia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În cazul în care s-a emis un certificat de titlu executoriu european referitor la o hotărâre judecătorească, procedura pentru rectificarea sau retragerea acestuia este prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 și aceeași procedură se aplică pentru certificarea ca titlu executoriu a tranzacțiilor judiciare [articolul 24 alineatul (3) din regulament] și a actelor autentice [articolul 25 alineatul (3)]. Acțiunile de acest tip, precum și acțiunile privind competența judiciară sunt reglementate în Grecia de dispozițiile articolului 933 din Codul de procedură civilă (κώδικας πολιτικής δικονομίας), care se referă la prezentarea obiecțiilor cu privire la valabilitatea unui titlu executoriu. Cu toate acestea, acțiunile de rectificare sau de retragere nu pot fi contestate, întrucât articolul 10 alineatul (4) din regulament se aplică prin analogie și, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (3), se aplică în mod similar cu privire la tranzacțiile judiciare și actele autentice.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În cazul în care o hotărâre judecătorească certificată ca titlu executoriu european trebuie să fie revizuită deoarece debitorul nu a avut posibilitatea să se apere din cauza întârzierii citației de înfățișare sau a unei situații de forță majoră, și anume din cauza unor circumstanțe excepționale care nu îi sunt imputabile, trebuie să se urmeze procedura aplicată de către instanța care a pronunțat hotărârea respectivă. Aceasta este procedura pentru prezentarea obiecțiilor legate de judecarea în lipsă, prevăzute în Codul de procedură civilă (articolul 495 și articolul 501 și următoarele).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Cererile pentru a desemna un act autentic care are forță executorie într-un stat membru drept titlu executoriu european, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulament, sunt acceptate în limba elenă sau limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea care are competența de a certifica un titlu executoriu european, și anume un act autentic în sensul articolului 4 alineatul (3) din regulament coroborat cu articolul 904 alineatul (2) literele (d) și (g) din Codul de procedură civilă al Greciei, este persoana autorizată să emită documentul executoriu, și anume, în cazul unui act notarial, aceasta este notarul care a emis actul respectiv. Pentru documentele considerate executorii prin lege, însă care nu sunt emise de o instanță, autoritatea competentă este persoana care a eliberat documentul, precum în cazul actelor notariale.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Spania

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedura de rectificare a erorilor din cadrul unui titlu executoriu european, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 este stabilită în primele trei alineate ale articolului 267 din Legea organică nr. 6/1985 din 1 iulie 1985 privind sistemul judiciar (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Procedura pentru retragerea unui certificat de titlu executoriu european, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 este îndeplinită în conformitate cu dispozițiile privind cererile de revizuire (recurso de reposición) stabilite în Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind procedura civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil).

În ceea ce privește certificatele de titlu executoriu european pentru actele autentice, este responsabilitatea notarului care a gestionat dosarul să verifice dacă există orice erori materiale sau dacă oricare dintre cerințele pentru emiterea certificatelor nu a fost îndeplinită și să trimită o cerere de rectificare pe motivul unei erori materiale sau o cerere de retragere în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Revizuirea în cazuri excepționale, astfel cum este prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 poate fi efectuată prin anularea unei hotărâri definitive la cererea părții împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea (articolul 501 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind procedura civilă).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c), limba acceptată este limba spaniolă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Este responsabilitatea notarului care efectuează autorizarea sau a reprezentantului său legal ori a substitutului său pentru dosarul respectiv să emită certificatul prevăzut la articolul 25 alineatul (1) și în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 805/2004.

Ultima actualizare: 22/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Franţa

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Cererea de rectificare a unui titlu executoriu, în cazul unei erori materiale, sau de retragere a acestuia, în cazul în care a fost eliberat în mod neîntemeiat, după cum se prevede la articolul 10 alineatul (2), trebuie adresată directorului Serviciului de grefă al instanței care a eliberat documentul.

Respingerea unei cereri de rectificare sau retragere poate face obiectul unei căi de atac, sub forma unei cereri adresate președintelui instanței.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Procedura de revizuire menționată la articolul 19 este procedura obișnuită pentru hotărârile pronunțate de instanța care a eliberat titlul executoriu inițial.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate pentru înregistrarea titlurilor executorii europene trimise de creditori autorităților franceze sunt engleza, franceza, germana, italiana și spaniola.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritățile menționate la articolul 25 din regulament sunt notarul sau persoana juridică titulară a biroului notarial care păstrează originalul documentului primit.

Ultima actualizare: 28/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Croaţia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Cererea de rectificare sau de retragere a unui certificat eliberat de o instanță trebuie înaintată:

- instanței care a eliberat certificatul.

Cererea de rectificare sau de anulare a unui document public întocmit de către un notar, o autoritate administrativă sau o persoană fizică sau juridică cu prerogative de autoritate publică trebuie să fie înaintată:

- autorității sau persoanei care a întocmit documentul, care are obligația de a transmite cererea instanței municipale (općinski sud) în a cărei rază teritorială se află sediul/reședința acesteia, astfel încât instanța municipală respectivă să poată pronunța o hotărâre valabilă.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din regulament, procedurile de reexaminare a hotărârilor judecătorești în Republica Croația sunt prevăzute în Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine -NN, Monitorul Oficial al Republicii Croația nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – text consolidat, 25/13, 89/14 - Decizie a Curții Constituționale a Republicii Croația, 70/19).

Aceste proceduri sunt următoarele:

- cererea de restabilire a unei situații anterioare (articolele 117-122a din Codul de procedură civilă). Cererea trebuie să fie depusă în termen de opt zile de la data la care partea în cauză a luat la cunoștință motivul omisiunii sau, în cazul în care partea a luat la cunoștință omisiunea la o dată ulterioară, termenul menționat anterior începe să curgă de la data la care partea a luat la cunoștință motivul pentru care nu s-a respectat termenul de prescripție. Dacă au trecut două luni (în cazul acțiunilor judecate de instanțele municipale) sau 30 de zile (în cazul acțiunilor judecată de instanțele comerciale) de la omisiune, nu se mai poate depune o cerere de restabilire a unei situații anterioare.

- cererea de rejudecare (articolele 421-432 din Codul de procedură civilă). Cererea de rejudecare trebuie să fie înaintată în termen de 30 de zile de la data la care partea în cauză a luat la cunoștință motivul care a stat la baza depunerii cererii sau de la data la care i s-a comunicat sau notificat hotărârea judecătorească.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba croată. Traducerile în limba croată trebuie să fie certificate de către un traducător autorizat dintr-un stat membru al UE.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Instanțele competente, autoritățile administrative, notarii, persoanele fizice și juridice cu prerogative de autoritate publică care sunt autorizate să elibereze înscrisuri executorii sau titluri executorii pentru solicitările neconstatate, în temeiul legislației naționale aplicabile.

Ultima actualizare: 12/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Italia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedura de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european menționată la articolul 10 alineatul (2) și prevăzută de legislația italiană este rectificarea unei erori materiale. Dispozițiile relevante sunt articolul 287 și următoarele din Codul de procedură civilă (CPC).

Procedura de retragere a certificatului de titlu executoriu european menționată la articolul 10 alineatul (2) și prevăzută de legislația italiană este retragerea acestuia în procedură desfășurată cu ușile închise. Dispozițiile relevante ale Codului de procedură civilă sunt articolul 737 și următoarele. Procedura este inițiată printr-o cale de atac și se finalizează printr-o dispoziție motivată a instanței care se pronunță printr-un complet de judecători. Este posibilă o audiere.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În legislația italiană, procedura de reexaminare menționată la articolul 19 alineatul (1) include căile de atac ordinare [articolul 323 și următoarele, Codul de procedură civilă: apelul și recursul pe motive de drept (ricorso per cassazione)] și căile extraordinare de atac (articolul 395, Codul de procedură civilă).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) este limba italiană.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea desemnată în conformitate cu articolul 25 este instanța de drept comun [Tribunale].

Ultima actualizare: 22/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Cipru

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedurile de rectificare sunt aceleași ca cele prevăzute în Codul de procedură civilă. Certificatul de titlu executoriu european poate fi rectificat dacă există o eroare materială sau o neconcordanță între hotărâre și certificat.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Căile de atac se depun în conformitate cu Codul de procedură civilă. În conformitate cu Ordinul nr. 48, toate cererile se depun în scris și se notifică sau se comunică părților interesate cu cel puțin patru zile înainte de termenul de judecată. Formularul din anexa VI la regulament poate fi utilizat pentru depunerea cererii.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

limbile greacă și engleză

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Nu se aplică. În sistemul juridic cipriot nu există instrumente autentice care să se încadreze în domeniul de aplicare al articolului 4 al regulamentului.

Ultima actualizare: 25/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Letonia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Articolele 5431 și 5451 din Legea letonă privind procedura civilă transpun articolul 10 alineatul (2) din regulament, stabilind procedura de rectificare sau de retragere a unui certificat de titlu executoriu european.

„Articolul 5431 Rectificarea erorilor din titlurile executorii emise în Uniunea Europeană

(1) La cererea unei părți la procedură, o instanță care a pronunțat o hotărâre sau a luat o decizie poate rectifica erorile dintr-un titlu european de titlu executoriu în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, dintr-un certificat prevăzut la articolul 41 alineatul (1) sau la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, în temeiul aceluiași regulament, sau dintr-un certificat menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 606/2013. O instanță poate, de asemenea, să rectifice din proprie inițiativă erorile dintr-un certificat menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) Pentru depunerea unei cereri de rectificare a unui certificat european de titlu executoriu, trebuie să se utilizeze formularul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Rectificarea este examinată în cadrul unei ședințe de judecată, părțile fiind informate anterior în acest sens. Neprezentarea părților nu împiedică examinarea acestei chestiuni.

(4) Erorile din titlurile executorii menționate la alineatul (1) se rectifică printr-o hotărâre judecătorească.

(5) Se poate formula o plângere auxiliară cu privire la decizia instanței de a rectifica o eroare într-un titlu executoriu.

„Articolul 5451 Retragerea unui certificat de titlu executoriu european menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(1) La cererea unei părți la procedură, o instanță care a pronunțat o hotărâre sau a luat o decizie poate retrage un certificat european de titlu executoriu în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, utilizând formularul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11) La cererea unei părți la procedură sau din proprie inițiativă, o instanță care a pronunțat o hotărâre sau a luat o decizie poate retrage certificatul menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, utilizând formularul prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) O cerere de retragere a unui certificat de titlu executoriu european sau a unui certificat menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului este examinată în cadrul unei ședințe de judecată, părțile fiind informate anterior în acest sens. Neprezentarea părților nu împiedică examinarea acestei chestiuni.

(3) Se poate formula o plângere auxiliară cu privire la decizia instanței.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În ceea ce privește transpunerea articolului 19 alineatul (1) din regulament, nu au fost adoptate norme suplimentare în legislația națională, întrucât în Letonia aceste norme sunt reglementate de dispozițiile Legii privind procedura civilă.

„Articolul 51 Repunerea în termen

(1) La cererea unei părți la procedură, instanța repune o parte în termen în cazul în care constată că motivele pentru care termenul nu a fost respectat sunt justificate.

(2) Odată cu repunerea în termen, instanța permite și executarea acțiunii procedurale întârziate.

Articolul 52 Prelungirea termenului

Termenele stabilite de o instanță sau de un judecător pot fi prelungite la cererea unei părți la procedură.

Articolul 53 Procedura de prelungire a termenului sau de repunere în termen

(1) Cererea de prelungire a unui termen sau de repunere în termen se depune la instanța unde trebuia să se desfășoare acțiunea întârziată, iar cererea se examinează prin procedură scrisă. Înainte de examinarea cererii prin procedură scrisă, părțile la procedură sunt informate cu privire la acest lucru și li se trimite concomitent cererea de prelungire a termenului sau de repunere în termen.

(2) Cererea de repunere în termen trebuie să fie justificată și este însoțită de documentele necesare pentru executarea acțiunii procedurale întârziate.

(3) Termenul stabilit de un judecător poate fi prelungit de un complet format dintr-un judecător unic.

(4) O plângere auxiliară poate fi formulată cu privire la refuzul unei instanțe judecătorești sau al unui judecător de a prelungi un termen sau de a dispune repunerea în termen.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, Letonia acceptă limba letonă pentru primirea și emiterea unui certificat de titlu executoriu european.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Letonia nu există instituții care să aibă dreptul să întocmească acte autentice în conformitate cu articolul 25 din regulament.

Ultima actualizare: 16/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Lituania

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (numit în continuare „regulamentul”), Ministerul Justiţiei din Republica Lituania transmite prin prezenta informaţii privind căile de atac, limbile şi autorităţile la care face referire articolul 30. În acelaşi timp, furnizăm extrase din Legea relevantă a Republicii Lituania de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005) (numită în continuare „legea”) şi din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Monitorul Oficial nr. 36-1340 din 6 aprilie 2002; Monitorul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 2002) (numit în continuare „codul”).

Instanţa care a eliberat certificatul de titlu executoriu european poate să îl rectifice la cererea unei părţi interesate [în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (a) din regulament, al articolului 5 alineatul (1) din lege şi al articolului 648 alineatul (6) din cod]. Un certificat de titlu executoriu european eliberat cu privire la un act autentic poate fi rectificat de către instanţa teritorială din localitatea în care se află biroul notarului care a înregistrat actul autentic. Nu se plăteşte nicio taxă de timbru pentru cererea de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european.

Instanţa care a eliberat certificatul de titlu executoriu european poate să-l retragă printr-un ordin judecătoresc [în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din regulament şi cu articolul 5 alineatul (2) din lege]. Un certificat de titlu executoriu european eliberat cu privire la un act autentic poate fi retras de către instanţa districtuală din localitatea în care se află biroul notarului care a înregistrat actul autentic. Nu se plăteşte nicio taxă de timbru pentru cererea de retragere a unui certificat de titlu executoriu european.

Articolul 5 din lege prevede următoarele:

„Articolul 5. Rectificarea sau retragerea unui certificat de titlu executoriu european.

1. În cazul în care, din cauza unei erori de redactare sau a unei alte erori, certificatul de titlu executoriu european este diferit de hotărârea judecătorească sau de actul autentic, dispoziţiile articolului 648 alineatul (6) din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania se aplică mutatis mutandis în vederea rectificării certificatului de titlu executoriu european.

2. Instanţa care a eliberat certificatul de titlu executoriu european retrage, printr-un ordin judecătoresc, sau hotărăşte să nu retragă certificatul de titlu executoriu european în situaţiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din regulament.

3. Pentru cererile depuse de părţi în sensul prezentului articol nu se achită taxă de timbru.

4. Dispoziţiile prezentului articol se aplică de asemenea în cazul în care instanţa districtuală din localitatea în care se află biroul notarului care a înregistrat actul executoriu primeşte o solicitare de rectificare sau retragere a unui certificat de titlu executoriu european eliberat conform procedurii stipulate la articolul 4 alineatul (2) din prezenta lege.”

Articolul 648 alineatul (6) din cod prevede următoarele:

„În cazul în care s-a făcut o eroare de redactare sau o altă eroare la eliberarea unui act executoriu, instituţia care a eliberat actul respectiv rectifică eroarea în cauză la solicitarea părţii interesate.”

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Furnizăm extrase din Legea relevantă a Republicii Lituania de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005) (numită în continuare „legea”) şi din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Monitorul Oficial nr. 36-1340 din 6 aprilie 2002; Monitorul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 2002) (numit în continuare „codul”).

O hotărâre judecătorească pronunţată în lipsa unei părţi poate fi revizuită pe baza cererii justificate a părţii absente de la audiere, depusă în termen de 20 de zile de la data pronunţării hotărârii respective (în temeiul articolul 78 din cod, termenul de 20 de zile poate fi prelungit pentru persoanele care nu au reuşit să-l respecte din motive întemeiate, acceptate de către instanţă). După primirea cererii, instanţa trimite cererea, însoţită de copii după anexele sale, părţilor şi terţilor, informându-i că părţile sunt obligate şi terţii au dreptul să înainteze observaţii scrise în termen de paisprezece zile. Instanţa se pronunţă cu privire la cerere prin procedură scrisă în termen de paisprezece zile după expirarea termenului de transmitere a observaţiilor. În cazul în care, după analizarea cererii, instanţa constată că partea nu s-a înfăţişat în instanţă din motive întemeiate, pe care nu le-a putut comunica instanţei la timp şi că cererea vizează probe care pot afecta legitimitatea şi valabilitatea hotărârii pronunţate în lipsa părţii respective, instanţa retrage hotărârea şi reanalizează cauza.

Atunci când o cauză este judecată pe baza procedurii documentare (capitolul XXII din cod), instanţa are dreptul, în cazul în care există motive întemeiate, să prelungească termenul până la care pârâtul poate ataca hotărârea, în temeiul articolului 430 alineatul (5) din cod. În cazul în care cauza este judecată în temeiul dispoziţiilor capitolului XXIII din cod (caracteristici specifice ale cauzelor referitoare la emiterea unui ordin judecătoresc), instanţa are dreptul, acolo unde există motive întemeiate, să prelungească termenul până la care pârâtul poate contesta creanţa unui creditor, în temeiul articolului 439 alineatul (2) din cod.

Articolul 287 din cod prevede următoarele:

„1. O parte care nu a fost prezentă la audierea în instanţă are dreptul să înainteze o cerere de revizuire a hotărârii pronunţate în lipsa sa instanţei care a emis hotărârea respectivă în termen de 20 de zile de la data pronunţării hotărârii.

2. Cererea trebuie să indice:

1) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea în lipsa părţii;

2) numele solicitantului;

3) circumstanţele care l-au împiedicat pe solicitant să se prezinte la audiere şi să informeze instanţa cu privire la natura gravă a motivelor absenţei sale până la data audierii, inclusiv documente justificative privind circumstanţele respective;

4) faptele care pot afecta legitimitatea şi valabilitatea hotărârii şi documente justificative privind faptele respective;

5) detalii privind pretenţiile solicitantului;

6) o listă a documentelor justificative anexate cererii;

7) semnătura solicitantului şi data la care a fost întocmită cererea.

3. Cererea şi anexele trebuie înaintate instanţei într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor şi terţilor.

4. Eventualele erori prezente în cerere sunt eliminate în urma procedurii aplicate eliminării erorilor din creanţe.

5. În cazul în care, în aceeaşi cauză, se introduc atât cereri de apel, cât şi cereri de revizuire a unei hotărâri pronunţate în lipsa unei părţi, se analizează mai întâi cererile de revizuire şi eventualele ordine judecătoreşti emise cu privire la hotărârea respectivă.”

Articolul 430 alineatul (5) din cod prevede următoarele:

„În cazul în care contestaţiile se depun după expirarea termenului de douăzeci de zile sau în cazul în care acestea nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatul (1) din prezentul articol, instanţa nu le acceptă. Se poate introduce o cale de atac separată împotriva unui ordin judecătoresc prin care instanţa refuză să accepte contestaţiile. În cazul în care pârâtul nu respectă termenul stabilit din motive întemeiate, instanţa poate prelungi termenul, la cerere.”

Articolul 439 alineatul (2) din cod:

Contestaţiile debitorilor la creanţa unui creditor se depun în scris în termen de 20 de zile de la data la care ordinul judecătoresc este comunicat sau notificat debitorului. Contestaţiile trebuie să îndeplinească condiţiile generale referitoare la conţinutul şi forma documentelor procedurale, cu excepţia condiţiei privind specificarea temeiului. În cazul în care, din motive întemeiate, debitorul depune o contestaţie după expirarea termenului menţionat în prezentul alineat, instanţa poate prelungi termenul de depunere a contestaţiilor, la cererea debitorului. Se poate înainta o cale de atac separată împotriva unui ordin prin care o astfel de solicitare a debitorului este respinsă.

Articolul 78 alineatul (1) din cod:

„Persoanele care nu au respectat un termen stabilit prin lege sau impus de instanţă din motive pe care instanţa le consideră întemeiate pot beneficia de o prelungire a termenului respectiv.”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din lege#_ftn1[1], limba care trebuie utilizată în sensul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din regulament este limba lituaniană.

Articolul 2 alineatul (4) din lege#_ftn2[1]:

„Titlul executoriu european, sau o copie după acesta, care trebuie aplicat în Republica Lituania, trebuie tradus în limba lituaniană şi executat fără aplicarea dispoziţiilor secţiunii 7 din capitolul LX din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania.”#_ftnref1[1] Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005)

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din lege#_ftn1[1], autorităţile stipulate la articolul 25 din regulament, mai precis autorităţile desemnate în scopul eliberării unui titlu executoriu european referitor la instrument autentic, sunt notarii.

Articolul 4 alineatul (2) din lege#_ftn2[1]:

„La cererea creditorului, titlul executoriu european referitor la un act autentic, astfel cum este prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, este eliberat de notarul care a întocmit actul autentic respectiv. Notarul eliberează titlul executoriu european în termen de 5 zile de la data primirii cererii de eliberare a unui titlu executoriu european.”#_ftnref1[1] Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate (Monitorul Oficial nr. 58 din 7 mai 2005)

Ultima actualizare: 21/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Ungaria

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Pe teritoriul Ungariei, rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european sunt reglementate de dispozițiile capitolului II din Legea LIII din 1994 privind executarea judiciară (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény).

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Reexaminarea hotărârii judecătorești pe care se fondează certificarea ca titlu executoriu european este reglementată de dispozițiile capitolului VII din Legea III din 1952 privind Codul civil (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate pentru completarea certificatului de titlu executoriu european sunt engleza și maghiara.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea competentă pentru certificarea unui act autentic eliberat în Ungaria ca titlu executoriu european este, în mod normal, instanța districtuală (járásbíróság) în a cărei jurisdicție se află autoritatea care emite actul respectiv.

Cu toate acestea, în cazul unui act autentic întocmit de un notar public, al unui ordin emis de un notar public sau al unui acord de conciliere aprobat de un notar public având același efect ca o tranzacție judiciară, autoritatea de certificare competentă este notarul public.

Instanțele competente pentru certificarea actelor autentice întocmite în Ungaria ca titluri executorii europene pot fi găsite cu ajutorul instrumentului de căutare din partea de sus a paginii.

Notarii publici care acționează în calitate de autorități de certificare pot fi găsiți cu ajutorul funcției de căutare disponibile aici.

Ultima actualizare: 24/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Ţările de Jos

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

1.1.     Procedura de rectificare

Cererea de rectificare poate fi adresată instanţei care a certificat ordinul ca titlu executoriu european, utilizând formularul tip prevăzut în anexa VI la regulament. Procedura este reglementată de secţiunea 4 din Legea de punere în aplicare, fiind o procedură de cerere simplificată. Aceasta înseamnă că, pe lângă Legea de punere în aplicare, se aplică de asemenea secţiunea 261 şi următoarele din Codul de procedură civilă. Secţiunea 358 şi următoarele şi secţiunea 426 şi următoarele din cod se aplică cu privire la căile de atac şi, respectiv, casare.

Secţiunea 4 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

1. Cererea de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european, în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (a) din regulament, se depune utilizând formularul stipulat în articolul 10 alineatul (3) din regulament la instanţa care a certificat ordinul ca titlu executoriu european. Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) se aplică prin analogie.

2. În cazul în care cererea menţionată la alineatul (1) este depusă de creditorul care a solicitat eliberarea titlului, aceasta trebuie să fie însoţită, acolo unde este posibil, de certificatul de titlu executoriu european pentru care se solicită rectificarea. Nu este necesar să se trimită citaţie debitorului pentru a se prezenta în instanţă. Rectificarea este efectuată la o dată stabilită de instanţă; data respectivă este înscrisă în ordinul judecătoresc şi se eliberează un certificat de titlu executoriu european rectificat. În acel moment, certificatul de titlu executoriu european original devine nul şi neavenit. În cazul în care cererea este respinsă, certificatul de titlu executoriu european se restituie solicitantului.

3. În cazul în care cererea menţionată la alineatul (1) este depusă de debitor, instanţa nu va proceda la rectificare înainte de a oferi creditorului şi debitorului posibilitatea de a-şi expune opiniile. Rectificarea este efectuată la o dată stabilită de instanţă; data respectivă este înscrisă pe ordinul judecătoresc, împreună cu demersurile deja efectuate, şi se eliberează un certificat de titlu executoriu european rectificat. În acel moment, certificatul de titlu executoriu european original devine nul şi neavenit. Instanţa solicită creditorului să depună noul titlu la registratura instanţei.

Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

2. Este necesară o copie autentică a ordinului pentru care se solicită certificarea, iar actul de iniţiere a procedurilor trebuie depus împreună cu cererea menţionată la alineatul (1). În măsura în care este posibil, cererea trebuie să ofere toate detaliile necesare instanţei pentru a certifica hotărârea ca titlu executoriu european, în conformitate cu anexa I la regulament. În cazul în care documentele sau informaţiile furnizate odată cu cererea sunt insuficiente, solicitantul are posibilitatea să le completeze.

3. Cererea menţionată la alineatul (1) este comunicată sau notificată de un executor judecătoresc sau de către un procuror. Comunicarea sau notificarea nu este necesară în cazul certificării unei hotărâri pronunţate de către un judecător districtual.

1.2. Procedura de retragere

Retragerea se poate solicita utilizând formularul tip prevăzut în anexa VI la regulament, înaintat instanţei care a certificat ordinul ca titlu executoriu european. Procedura este reglementată de dispoziţiile secţiunii 5 din Legea de punere în aplicare, fiind o procedură de cerere simplificată. Aceasta înseamnă că, pe lângă Legea de punere în aplicare, se aplică de asemenea secţiunea 261 şi următoarele din Codul de procedură civilă. Secţiunea 358 şi următoarele şi secţiunea 426 şi următoarele din cod se aplică cu privire la căile de atac şi, respectiv, casare.

Secţiunea 5 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

1. Cererea de retragere a unui certificat de titlu executoriu european, în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (b) din regulament, se depune utilizând formularul stipulat în articolul 10 alineatul (3) din regulament la instanţa care a certificat ordinul ca titlu executoriu european. Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) se aplică prin analogie.

2. După ce instanţa a oferit părţilor posibilitatea de a-şi expune opiniile, retragerea se efectuează printr-un ordin emis de instanţă la o dată stabilită de aceasta. Instanţa poate solicita creditorului să depună noul titlu la registratura instanţei.

Secţiunea 2 alineatele (2) şi (3) din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

2. Este necesară o copie autentică a ordinului pentru care se solicită certificarea, iar actul de iniţiere a procedurilor trebuie depus împreună cu cererea menţionată la alineatul (1). În măsura în care este posibil, cererea trebuie să ofere toate detaliile necesare instanţei pentru a certifica hotărârea ca titlu executoriu european, în conformitate cu anexa I la regulament. În cazul în care documentele sau informaţiile furnizate odată cu cererea sunt insuficiente, solicitantul are posibilitatea să le completeze.

3. Cererea menţionată la alineatul (1) este comunicată sau notificată de un executor judecătoresc sau de către un procuror. Comunicarea sau notificarea nu este necesară în cazul certificării unei hotărâri pronunţate de către un judecător districtual.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Revizuirea unei hotărâri privind o creanţă necontestată, în conformitate cu articolul 19 din regulament, poate fi solicitată în temeiul secţiunii 8 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european. În cazul în care revizuirea se realizează în temeiul secţiunii 8 alineatul (3) prin cerere, se aplică secţiunea 261 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Secţiunea 8 din Legea de punere în aplicare a titlului executoriu european

1. În ceea ce priveşte hotărârile pronunţate cu privire la creanţele necontestate care intră sub incidenţa dispoziţiilor regulamentului, debitorul poate solicita revizuirea lor instanţei care a emis ordinul, pe baza motivelor stipulate la articolul 19 alineatul (1) literele (a) şi (b) din regulament.

2. În cazul în care cererea de revizuire se referă la o hotărâre judecătorească, aceasta trebuie să fie depusă sub forma unei cereri de contestaţie, în conformitate cu secţiunea 146 din Codul de procedură civilă.

3. În cazul în care cererea de revizuire se referă la o hotărâre pronunţată pe baza procedurilor simplificate, aceasta trebuie să fie depusă sub forma unei cereri simple.

4. Căile de atac se introduc:

a. în cauzele care intră sub incidenţa articolului 19 alineatul (1) litera (a) din regulament, în termen de patru săptămâni de la comunicarea sau notificarea hotărârii debitorului;

b. în cauzele care intră sub incidenţa articolului 19 alineatul (1) litera (b) din regulament, în termen de patru săptămâni de la încetarea situaţiei specifice.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate în sensul articolului 20 din regulament sunt limba olandeză sau orice altă limbă pe care debitorul o înţelege.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea desemnată de Ţările de Jos pentru certificarea unui act ca titlu executoriu european în sensul articolului 25 din regulament este judecătorul pentru proceduri interlocutorii din cadrul instanţei din localitatea în care se află biroul notarului care a eliberat actul original.

Ultima actualizare: 25/08/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Austria

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

- În cazul hotărârilor judecătorești, al tranzacțiilor judiciare și al acordurilor legate de obligațiile de întreținere menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b): o cerere de retragere sau de rectificare a certificării ca titlu executoriu european trebuie să fie depusă la instanță sau la autoritatea administrativă care a furnizat certificarea [secțiunea 419 alineatele (1) și (2) din Codul de executare din Austria (Exekutionsordnung)].

- În cazul actelor autentice executorii (Notariatsakte): o cerere de rectificare trebuie făcută la notarul care a întocmit actul autentic sau, dacă acest lucru nu este posibil, la funcționarul responsabil în temeiul secțiunilor 119, 146 și 149 din Codul notarilor din Austria (Notariatsordnung). Competența de a retrage certificarea acordată de către notar aparține instanței care are competența, în temeiul dreptului procedural, de a se pronunța cu privire la cererile de contestare a forței executorii a unui act autentic [secțiunea 419 alineatul (3) din Codul de executare].

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

- În cazul în care documentul a fost notificat în mod corespunzător: o cerere de repunere în termen (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), în cazul nerespectării termenului de contestare a creanței sau în cazul neprezentării la o ședință de judecată.

- În cazul în care documentul nu a fost notificat în mod corespunzător: în cazul hotărârilor care fac obiectul unei proceduri dintr-o singură etapă, cum ar fi un ordin de plată (Zahlungsbefehl) sau un ordin de plată a unei cambii (Wechselzahlungsauftrag), o cerere pentru un nou serviciu (Antrag auf neuerliche Zustellung); în cazul unei hotărâri în lipsă, un apel complet (Berufung); iar în cazul altor sentințe pronunțate în lipsă, un recurs în casație (Rekurs).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba germană.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

- În cazul acordurilor de întreținere de tipul celor menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b): autoritatea administrativă cu care a fost încheiat acordul.

- În cazul actelor autentice executorii: notarul care a întocmit actul autentic sau, dacă acest lucru nu este posibil, funcționarul responsabil în temeiul secțiunilor 119, 146 și 149 din Codul notarilor din Austria. O listă completă a notarilor poate fi consultată pe site-ul web al Camerei Notarilor din Austria (Österreichische Notariatskammer), la următoarea adresă: http://www.notar.at/

Ultima actualizare: 25/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Polonia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

– Procedura de rectificare: rectificare în sensul articolului 350, interpretat în coroborare cu articolul 361 din Codul de procedură civilă.

Articolul 350 alineatul (1) Instanța poate rectifica inexactitățile, erorile de ortografie sau de calcul ori alte erori evidente de apreciere din oficiu.

Alineatul (2) Instanța poate pronunța o hotărâre de rectificare cu ușile închise, caz în care pe hotărârea inițială se va adăuga o notă în sensul că aceasta a fost rectificată. Extrasele înmânate părților pot, de asemenea, să conțină o astfel de adnotare dacă părțile doresc acest lucru. Copiile și extrasele suplimentare trebuie să fie formulate în așa fel încât să includă hotărârea privind rectificarea.

Alineatul (3) În situația în care cauza este introdusă înaintea unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție, această instanță poate rectifica hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție din oficiu.

Articolul 361 Dispozițiile privind hotărârile se vor aplica mutatis mutandis, cu excepția situațiilor în care Codul prevede altfel.”

Articolul 13 alineatul (2) Dispozițiile privind procedurile se vor aplica mutatis mutandis altor tipuri de proceduri reglementate de acest Cod, cu excepția situațiilor în care dispozițiile specifice prevăd altfel.

Certificatele de titlu executoriu european se eliberează sub forma unei hotărâri judecătorești, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7951 din Codul de procedură civilă.

– Procedura de retragere în temeiul articolului 7954 din Codul de procedură civilă.

Articolul 7954 alineatul (1) În cazul în care apar motive pentru retragerea certificatului de titlu executoriu european în temeiul unor dispoziții separate, instanța care a emis certificatul îl va retrage la cererea unui debitor.

Alineatul (2) Această cerere se depune în termen de o lună de la data la care decizia de emitere a certificatului a fost comunicată debitorului.

Alineatul (3) În cazul în care cererea nu este întocmită în forma menționată în dispozițiile separate, aceasta trebuie să îndeplinească cerințele privind plângerile scrise, iar motivele cererii trebuie să fie precizate.

Alineatul (4) Instanța va audia creditorul înainte de a retrage hotărârea.

Alineatul (5) Împotriva unei hotărâri de retragere a unui certificat de titlu executoriu european poate fi introdusă o cale de atac.”

Solicitările de retragere a unui certificat de titlu executoriu european fac obiectul unei taxe de 50 PLN.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Procedura de control: prelungirea termenului-limită pentru introducerea unei căi de atac în temeiul articolelor 168-172 din Codul de procedură civilă.

Articolul 168 alineatul (1) În cazul în care partea nu poate, din motive independente de voința sa, să acționeze în termenul prevăzut, instanța, la cererea părții, va prelungi termenul­limită. Hotărârea instanței poate fi pronunțată cu ușile închise.

Alineatul (2) Termenul-limită poate fi prelungit doar dacă nerespectarea termenului-limită atrage efecte procedurale negative pentru parte.

Articolul 169 alineatul (1) O scrisoare care conține o cerere de prelungire va fi depusă la instanța înaintea căreia urmează să fie audiată acțiunea în termen de o săptămână de la momentul la care motivul nerespectării termenului-limită încetează să se aplice.

Articolul 169 alineatul (2) Scrisoarea trebuie să conțină motivele cererii.

Articolul 169 alineatul (3) Partea ia măsurile procedurale la momentul depunerii cererii.

Articolul 169 alineatul (4) În situațiile în care a trecut o perioadă de un an de la expirarea termenului-limită, o prelungire poate fi acordată doar în circumstanțe excepționale.

Articolul 169 alineatul (5) Hotărârea privind cererea de prelungire poate fi pronunțată cu ușile închise.

Articolul 172 Depunerea unei cereri de prelungire nu suspendă procedura sau executarea hotărârii. Cu toate acestea, analizând circumstanțele, instanța poate suspenda procedura sau executarea hotărârii. Hotărârea instanței poate fi pronunțată cu ușile închise. În cazul în care cererea este acceptată, instanța poate examina cauza fără întârziere.”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament: Limba polonă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea menționată la articolul 25 din regulament: instanțele districtuale; instanța competentă este instanța districtuală pe a cărei rază teritorială a fost întocmit actul autentic.

Ultima actualizare: 22/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Portugalia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Rectificarea sau revocarea unui certificate de titlu executoriu european se face de către autoritatea care a emis certificatul, în urma unei cereri depuse folosind formularul-tip din anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (a), procedura de revizuire este prevăzută la articolul 696 litera (e) din Codul of procedură civilă.

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (b), procedura de revizuire este prevăzută la articolul 140 din Codul of procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată este portugheza.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Notarii.

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - România

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În cazul în care titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească, inclusiv cea care constată o tranzacție judiciară sau o altă învoială a părților în condițiile legii, certificarea este de competența primei instanțe (art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Cererea de rectificare a unui certificat este de competența instanței care a emis certificatul. Instanța se pronunță asupra cererii de eliberare a certificatului prin încheiere, fără citarea părților. Încheierea prin care cererea a fost admisă nu este supusă niciunei căi de atac. Certificatul se eliberează creditorului și se comunică, în copie, debitorului. Încheierea prin care cererea a fost respinsă este supusă apelului, în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru creditorul prezent, și de la comunicare, pentru cel care a lipsit. Aceleași dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul recursului. (art. 2, art. 3, art. 5 și art. 6 din art. I 1 din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Cererea pentru retragerea certificatului se introduce la instanța care a emis certificatul, în termen de o lună de la comunicarea acestuia. În cazul în care, după citarea părților, instanța constată că certificatul a fost emis fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de Regulamentul nr. 805/2004, revine asupra măsurii luate și dispune retragerea, în tot sau în parte, a certificatului. Încheierea poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare. Aceleași dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul recursului. (art. 7 din art. I 1 din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Procedurile de reexaminare  menționate la art. 19 alin. 1

Procedurile de reexaminare din legislația română la care face referire art. 19 alin. 1 sunt căile de atac ordinare (apelul) și extraordinare (recursul, contestația în anulare, revizuirea).

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Procedurile de reexaminare  menționate la art. 19 alin. 1

Procedurile de reexaminare din legislația română la care face referire art. 19 alin. 1 sunt căile de atac ordinare (apelul) și extraordinare (recursul, contestația în anulare, revizuirea).

Apelul este reglementat de art. 466-482 din c.pr.civ.

Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate cu apel. Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Termenul de apel suspendă executarea hotărârii de primă instanţă. Apelul şi motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

Intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să formuleze apel în scris (denumit apel incident), în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe.

În caz de coparticipare procesuală, precum şi atunci când la prima instanţă au intervenit terţe persoane în proces, intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să declare în scris apel (denumit apel provocat) împotriva altui intimat sau a unei persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice în proces.

Apelul incident şi apelul provocat se depun de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal.

Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept (efectul devolutiv al apelului).

Instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. Devoluţiunea va opera cu privire la întreaga cauză atunci când apelul nu este limitat la anumite soluţii din dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea hotărârii sau dacă obiectul litigiului este indivizibil.

Instanţa de apel poate păstra hotărârea atacată, situaţie în care va respinge, va anula apelul ori va constata perimarea lui. În caz de admitere a apelului, instanţa poate anula ori schimba hotărârea apelată.

În cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe; trimiterea spre rejudecare poate fi dispusă o singură dată în cursul procesului.

Dacă instanţa de apel stabileşte că prima instanţă a fost necompetentă, va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre judecare instanţei ori, după caz, va respinge cererea ca inadmisibilă.

În cazul în care instanţa de apel constată că ea are competenţa să judece în primă instanţă, va anula hotărârea atacată şi va judeca în fond.

Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată.

Recursul este reglementat de art. 483 – 502 din c.pr.civ.

Hotărârile date în apel, cele date fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazuri expres prevăzute sunt supuse recursului. Nu sunt supuse recursului hotărâri pronunţate în anumite materii (de exemplu, tutela, familie, stare civilă, administrare clădiri, evacuare; servituţi, strămutarea de hotare, grăniţuire, obligaţiile de a (nu) face neevaluabile în bani, declarare judecătorească a morţii unei persoane, împărţeală judiciară, moștenire, uzucapiune, fond funciar, navigaţia civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă, asigurări sociale, expropriere, protecția consumatorilor, asigurări, cererile care decurg din aplicarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Recursul se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată. La cererea recurentului, instanţa sesizată cu judecarea recursului poate dispune suspendarea hotărârii atacate cu recurs.

Recursul incident şi recursul provocat se pot exercita, în cazurile prevăzute pentru apelul incident și apelul provocat.

În cazul în care recursul a fost declarat admisibil în principiu, instanţa, verificând toate motivele invocate şi judecând recursul, îl poate admite, îl poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi casată, în tot sau în parte. Hotărârea casată nu are nicio putere. Actele de executare sau de asigurare făcute în temeiul unei asemenea hotărâri sunt desfiinţate de drept. Instanţa va constata aceasta, din oficiu, prin dispozitivul hotărârii de casare.

În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanţa care judecă fondul. Când hotărârea a fost casată pentru încălcarea regulilor de procedură, judecata va reîncepe de la actul anulat. După casare, instanţa de fond va judeca din nou, în limitele casării şi ţinând seama de toate motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată.

La judecarea recursului, precum şi la rejudecarea procesului după casarea hotărârii de către instanţa de recurs, nu se poate înrăutăţi situaţia părții.

Contestația în anulare este reglementată de art. 503-508 din C.pr.civ.

Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata. Contestaţia în anulare se introduce la instanţa a cărei hotărâre se atacă. Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă. Instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni. Dacă motivul de contestaţie este întemeiat, instanţa va pronunţa o singură hotărâre prin care va anula hotărârea atacată şi va soluţiona cauza.  Hotărârea dată în contestaţie în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată.

Revizuirea este reglementată de art. 509-513 din C.pr.civ.

Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă, de exemplu, partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. Termenul de revizuire este de o lună şi se socoteşte de la încetarea împiedicării. Instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni. Dacă instanţa încuviinţează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar, în cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre. Hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Română

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Dacă titlul executoriu este un act autentic, certificarea este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție se află emitentul actului (art. 2 alin. (2) din art. I indice 1 din din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Slovenia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedurile privind rectificarea menționată la articolul 10 alineatul (2):

  • În Slovenia, o cerere de rectificare trebuie adresată autorității care a emis certificatul de titlu executoriu european [articolul 42 litera (c) punctul (1) din Legea privind executarea și garantarea creanțelor].

Procedurile privind retragerea menționată la articolul 10 alineatul (2):

  • Procedura de anulare în temeiul articolului 42 litera (c) punctul (2) din Legea privind executarea și garantarea creanțelor (instanța sau autoritatea care a emis certificatul deține competența pentru anularea acestuia) și articolului 40 litera (c) punctul (3) din legea menționată (în scopul procedurii de anulare a unui certificat definitiv bazat pe un act oficial în urma unei decizii privind executarea, competența teritorială revine instanței care deține competența teritorială pentru a decide asupra mijloacelor de executare admisibile).

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Reinstituirea procedurii în temeiul articolelor 394-405 din Codul de procedură civilă.

Restitutio in integrum în temeiul articolelor 166-120 din Codul de procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile oficiale sunt limba slovenă și cele două limbi ale minorităților naționale utilizate ca limbi oficiale în instanță în zonele locuite de respectivele minorități naționale (articolele 6 și 104 din Codul de procedură civilă, în coroborare cu articolul 15 din Legea privind executarea și garantarea creanțelor). Limbile minorităților naționale sunt limba italiană și limba maghiară.

Zonele mixte din punct de vedere etnic sunt definite în Legea privind instituirea municipalităților („ZUODNO”; Uradni list RS (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia), nr. 108/06 – text oficial consolidat și nr. 9/11). Articolul 5 din ZUODNO prevede: „Zonele mixte din punct de vedere etnic în sensul prezentei legi sunt cele definite astfel de statutele actuale ale municipalităților Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola și Piran.”

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Notarii.

O listă a notarilor poate fi găsită la http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Ultima actualizare: 26/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Slovacia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În temeiul articolului 21 din Legea nr. 160/2015 [Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile (Civilný sporový poriadok)], instanța care a pronunțat hotărârea sau instanța la care a fost aprobată sau încheiată o tranzacție are competența de a modifica și revoca certificatele. Instanțele vor efectua corecturi ale certificatelor în conformitate cu articolul 224 din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (a) din regulament, instanțele din Slovacia sunt autorizate să reexamineze hotărârile în temeiul articolelor 355-457 din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile. În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b) din regulament, instanțele reexaminează hotărârile în temeiul articolului 122 din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile (exceptare de la expirare la finalul perioadei).

Articolele 355-457 reglementează procedurile referitoare la căile de atac individuale (apelul, redeschiderea procedurii și căile extraordinare de atac). Există dispoziții individuale care reglementează condițiile de admisibilitate a căilor de atac, detaliile care trebuie să fie conținute în căile de atac introduse, măsurile care trebuie să fie luate de instanțe și procedurile instanțelor în luarea deciziilor în legătură cu căile de atac.

Dispozițiile individuale ale Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile pot fi găsite la Slov-lex.sk

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament este limba slovacă (în Republica Slovacă).

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile, instanța regională (krajský súd) având competență pentru legalizarea actelor juridice în conformitate articolul 62 din Legea nr. 97/1963 privind dreptul internațional privat și normele de procedură, cu modificările ulterioare, deține competența de a emite, modifica sau revoca certificatele în temeiul legislației speciale care vizează actele autentice.

Instanța regională are competența de a legaliza actele juridice sau de a emite o apostilă dacă actele în cauză au fost emise de instanțe districtuale, notari sau executori judecătorești din circumscripția instanței regionale, dacă autenticitatea actelor a fost verificată sau autenticitatea semnăturii de pe acte a fost verificată și dacă actele sunt traduceri realizate de traducători autorizați sau rapoarte întocmite de experți.

Legea nr. 97/1963 poate fi găsită la Slov-lex.sk

Ultima actualizare: 19/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Finlanda

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Articolul 10 alineatul (2) litera (a) – procedura de rectificare

Legea privind titlul executoriu european pentru creanțele necontestate (825/2005) stabilește procedura de rectificare după cum urmează:

Rectificarea unei erori materiale din certificatul de titlu executoriu european (secțiunea 2)

În cazul în care hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic vizat în regulament a fost reprezentat în mod eronat în certificatul emis în temeiul regulamentului, instanța care a emis certificatul sau o altă autoritate trebuie să rectifice discrepanțele, la cerere.

Cererea de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european se poate întocmi utilizând formularul standard din anexa VI. Rectificarea trebuie efectuată în certificatul original. În cazul în care nu este posibil să se rectifice certificatul original, i se emite creditorului un nou certificat. Rectificarea trebuie, în măsura posibilului, să fie notificată părților care au cerut o copie a certificatului. Dacă a fost introdusă o cale de atac în materie, rectificarea trebuie notificată instanței sesizate cu calea de atac.

Articolul 10 alineatul (2) litera (b) – procedura de retragere

Legea privind titlul executoriu european pentru creanțele necontestate stabilește procedura de retragere după cum urmează:

Retragerea certificatului de titlu executoriu european (secțiunea 3)

În cazul în care certificatul a fost emis în mod evident eronat având în vedere cerințele prevăzute în regulament, instanța care a emis certificatul sau o altă autoritate trebuie, la cerere, să rectifice discrepanțele din hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic vizat în regulament.

Cererea de retragere a unui certificat de titlu executoriu european se poate întocmi utilizând formularul standard din anexa VI. Părților li se dă posibilitatea de a fi audiate, cu excepția cazului în care este evident că acest lucru nu este necesar.

Retragerea este validată în certificatul original, dacă este posibil. Retragerea trebuie, în măsura posibilului, să fie notificată părților care au cerut o copie a certificatului. Dacă a fost introdusă o cale de atac în materie, retragerea trebuie notificată instanței sesizate cu calea de atac.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 12 alineatul (1), standardele minime prevăzute în capitolul III din regulament trebuie aplicate hotărârilor judecătoreşti care se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 3 alineatul (1) literele (b) şi (c), pronunţate în lipsa pârâtului. În conformitate cu articolul 12 alineatul (2), capitolul III se aplică de asemenea în cazul în care hotărârea în lipsă s-a pronunţat în calea de atac.

În cazul în care hotărârea a fost pronunţată în lipsă, în circumstanţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) şi (c), debitorul trebuie să aibă dreptul, în anumite situaţii, să solicite revizuirea hotărârii în temeiul articolului 19 alineatul (1), pentru ca hotărârea respectivă să poată fi certificată ca titlu executoriu european. În Finlanda, neprezentarea debitorului în instanţa locală (käräjäoikeus) conduce la pronunţarea hotărârii în lipsa acestuia. Conform capitolului 12 articolul 15 din Codul de procedură judiciară, debitorul are dreptul să solicite rejudecarea cauzei în termen de treizeci de zile de la data la care a fost înştiinţat în mod oficial în legătură cu hotărârea.

Pentru aplicarea acestei dispoziţii, cunoaşterea de către debitor a hotărârii pronunţate în lipsă nu are nicio importanţă. Termenul de treizeci de zile nu începe să curgă până când hotărârea pronunţată în lipsă nu a fost comunicată sau notificată debitorului. Prin urmare, această regulă este mai permisivă decât standardul minim prevăzut la articolul 19. În plus, căile de atac extraordinare prevăzute în capitolul 31 din Codul de procedură judiciară sunt disponibile pentru hotărârile pronunţate în lipsă, inclusiv plângerea în temeiul unei erori de procedură în conformitate cu articolul 1 şi cererea de anulare în temeiul unei erori materiale în conformitate cu articolul 7. În plus, se poate recurge de asemenea la calea de atac extraordinară specifică prevăzută la articolul 17 din capitolul 31, şi anume cererea de recuperare a timpului scurs.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Se poate înainta un titlu executoriu european tradus în limbile finlandeză, suedeză sau engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Finlanda, actele autentice prevăzute la articolul 4 alineatul (3) litera (b) sunt convenţiile în materie de obligaţii de întreţinere, aprobate şi, prin urmare, certificate de comitetul social al fiecărui oraş sau al fiecărei municipalităţi. Acestea eliberează de asemenea certificatul de titlu executoriu european pentru convenţiile respective.

Lista oraşelor şi municipalităţilor din Finlanda este disponibilă în format electronic pe paginile internet administrate de Ministerul Justiţiei www.oikeus.fi. De asemenea, adresele autorităţilor orăşeneşti şi municipale sunt disponibile pe paginile internet ale Asociaţiei autorităţilor locale şi regionale www.kunnat.net.

Ultima actualizare: 09/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Suedia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Certificatele pot fi rectificate în conformitate cu articolul 14 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești [articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european).

„Articolul 14 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești

În cazul în care, din cauza unei erori materiale, apare o neconcordanță între certificatul de titlu executoriu european și hotărârea, înscrisul autentic sau decizia aflată la originea acestuia, certificatul este rectificat de către instanța sau autoritatea care l-a emis. Nu se poate introduce nicio cale de atac împotriva unei hotărâri de rectificare.”

Certificatele pot fi retrase în conformitate cu articolul 15 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești [articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european).

„Articolul 15 din Legea (2014:912) de stabilire a unor dispoziții suplimentare privind competența instanțelor și recunoașterea și executarea internațională a anumitor hotărâri judecătorești

În cazul în care un certificat de titlu executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european, certificatul este retras de către instanța sau autoritatea care l-a emis.

Înainte de retragerea certificatului, părților li se oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, cu excepția cazului în care acest lucru este inutil.

Nu se poate introduce nicio cale de atac împotriva unei hotărâri de retragere.”

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Cerere de reexaminare poate fi introdusă prin intermediul unui recurs (överklagande) în conformitate cu capitolul 50 articolul 1 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken), al unei opoziții (återvinning) în temeiul capitolului 44 articolul 9 din Codul de procedură judiciară, al unei opoziții (återvinning) în temeiul articolului 52 din Legea (1990:746) privind somațiile de plată (betalningsföreläggande) și asistența (handräckning), al unei cereri de repunere în termen (återställande av försutten tid) în temeiul capitolului 58 articolul 11 din Codul de procedură judiciară, sau al unei acțiuni în constatarea nulității pentru vicii de formă (klagan över domvilla), în temeiul capitolului 59 articolul 1 din Codul de procedură judiciară (articolul 19 din Regulamentul privind crearea unui titlu executoriu european).

„Capitolul 50 articolul 1 din Codul de procedură judiciară

O parte care dorește să introducă o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța districtuală (tingsrätt) formulează această cale de atac în scris. Calea de atac se introduce la instanța districtuală. Aceasta trebuie să fie transmisă instanței în termen de trei săptămâni de la pronunțarea hotărârii.

Capitolul 44 articolul 9 din Codul de procedură judiciară

Partea care a făcut obiectul unei judecăți în lipsă poate solicita redeschiderea acțiunii în fața instanței care a judecat cauza în termen de o lună de la data la care i s-a notificat hotărârea judecătorească. Dacă nu se solicită redeschiderea acțiunii, hotărârea nu mai este atacabilă în ceea ce privește partea căzută în pretenții.

Cererea de redeschidere a acțiunii se formulează în scris. În cazul în care hotărârea a fost pronunțată în lipsă fără dezbateri orale pe fond, cererea trebuie să conțină toate elementele pe care solicitantul are obligația să le ofere pentru o astfel de audiere.

Capitolul 58 articolul 11 din Codul de procedură judiciară

Dacă o parte nu a respectat termenul pentru introducerea unei căi de atac împotriva unei hotărâri sau a unei decizii sau pentru redeschiderea unei acțiuni sau restabilirea unei anumite situații și dacă există motive juridice în acest sens, la cerere, acesta poate fi repus în termen.

Capitolul 59 articolul 1 din Codul de procedură judiciară

O hotărâre judecătorească care a dobândit autoritate de lucru judecat poate fi anulată pe motivul unei erori procedurale grave, la cererea unei persoane ale cărei drepturi legale au fost încălcate de prevederile hotărârii:

1. în cazul în care cauza a fost judecată chiar dacă a existat un impediment procedural pe care o instanță de grad de jurisdicție superior a fost nevoită să îl invoce din oficiu,

2. în cazul în care hotărârea a fost pronunțată împotriva unei părți care nu a fost citată corespunzător și care nu s-a prezentat în instanță sau în cazul în care drepturile unei persoane care nu a fost parte la proces sunt afectate de hotărâre,

3. în cazul în care hotărârea judecătorească este atât de vagă sau incompletă încât decizia luată de instanță pe fondul cauzei nu poate fi stabilită pe baza acesteia sau

4. în cazul în care s-a produs un viciu de procedură și se poate presupune că acesta a afectat rezultatul cauzei.

O acțiune în constatarea nulității pentru vicii de formă, astfel cum se menționează la punctul 4 de mai sus, care se întemeiază pe o împrejurare care nu a fost citată anterior în cadrul acțiunii, se respinge, cu excepția cazului în care reclamantul poate demonstra că a fost împiedicat să prezinte împrejurarea respectivă în cadrul acțiunii sau a avut un alt motiv întemeiat să nu o prezinte.

Articolul 52 din Legea (1990:746) privind somațiile de plată și asistența

În cazul în care pârâtul nu este satisfăcut de hotărârea pronunțată într-o cauză privind o somație de plată sau asistență obișnuită, acesta poate solicita redeschiderea acțiunii.”

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Se acceptă următoarele limbi pentru completarea certificatului: limba suedeză și limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Dacă un birou al afacerilor sociale din Suedia (Socialnämnd) a emis un înscris autentic, acesta poate, de asemenea, să certifice înscrisul respectiv drept titlu executoriu european.

Ultima actualizare: 23/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Anglia şi Ţara Galilor

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Acest regulament va fi pus în aplicare prin normele de procedură pentru Anglia și Țara Galilor instituite în temeiul Codului de procedură civilă (Civil Procedure Act) din 1997. Aceste norme de procedură sunt cunoscute sub denumirea de „norme de procedură civilă” (Civil Procedure Rules) (CPR) și sunt definite printr-un instrument statutar.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPartea 74.27 din Codul de procedură civilă și Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstrucțiunea practică 74B, care o însoțește, conțin dispoziții privind titlul executoriu european în Anglia și Țara Galilor, inclusiv privind procedurile de rectificare și retragere.

Articolul 10 se referă la dreptul de a solicita instanței rectificarea unui certificat (dacă este în contradicție cu hotărârea judecătorească) sau retragerea acestuia (dacă este în contradicție cu regulamentul). Procedura prevăzută pentru a face față unor astfel de situații figurează în Linkul se deschide într-o fereastră nouăpartea 23 din CPR, care conține normele privind depunerea unei cereri în instanță. O cerere formulată în temeiul articolului 10 va fi înaintată instanței care a emis titlul executoriu european, utilizând procedura prevăzută în partea 23.

Cererea va fi prezentată pe baza unui formular, denumit „formularul (*) Linkul se deschide într-o fereastră nouăN244”. Solicitantul trebuie să precizeze obiectul cererii sale (și anume rectificarea sau retragerea) și motivul pentru care introduce respectiva cerere (de exemplu, pentru că există o neconcordanță în certificat).

(*) UK confirmă că vor fi utilizate formularele standard prevăzute în regulament. În anexele I­V la regulament sunt prezentate formularele pe care trebuie să le utilizeze instanța pentru a elibera certificatele. Creditorii vor utiliza formularele aflate în vigoare în Regatul Unit pentru a depune cererile necesare, iar certificatul va fi eliberat prin intermediul formularului prevăzut în regulament. Se are în vedere posibilitatea de a depune o cerere în temeiul articolului 10 alineatul (3), utilizând formularul standard de cerere aflat în vigoare în Regatul Unit sau formularul prevăzut în anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Acest regulament va fi pus în aplicare prin normele de procedură pentru Anglia și Țara Galilor instituite în temeiul Codului de procedură civilă (Civil Procedure Act) din 1997. Aceste norme de procedură sunt cunoscute sub denumirea de „norme de procedură civilă” (Civil Procedure Rules) (CPR) și sunt definite printr-un instrument statutar.

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1), debitorul trebuie să aibă dreptul de a solicita reexaminarea hotărârii în cazul în care actul de sesizare a instanței nu i-a parvenit sau în cazul în care nu a putut să conteste creanța, fără ca acest lucru să îi fie imputabil.

Partea 13 din CPR îi va permite debitorului vizat de hotărâre să solicite reexaminarea hotărârii în circumstanțele prevăzute la articolul 19. În această parte este stabilită procedura de urmat pentru a introduce o cerere de anulare sau de modificare a hotărârii pronunțate în cauza judecată în lipsă. O hotărâre pronunțată în cauza judecată în lipsă poate fi obținută în cazul în care debitorul vizat de hotărâre nu a depus o confirmare a notificării sau comunicării și/sau nu a depus un memoriu în apărarea sa. Partea 13 din CPR îi va permite debitorului vizat de hotărâre să solicite reexaminarea hotărârii în circumstanțele prevăzute la articolul 19. În această parte este stabilită procedura de urmat pentru a introduce o cerere de retragere sau de rectificare a hotărârii pronunțate în cauza judecată în lipsă.

Nu este prevăzut niciun formular pentru introducerea unei cereri de anulare sau de modificare a hotărârii pronunțate în cauza judecată în lipsă. Solicitantul își introduce, de regulă, cererea prin intermediul formularului N244 (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Solicitantul ar trebui să indice decizia pe care dorește să o obțină și motivele care stau la baza anulării sau a modificării hotărârii, de exemplu faptul că notificarea sau comunicarea nu a avut loc în timp util pentru a-i permite să își pregătească apărarea. Examinarea acestei cereri va antrena reexaminarea hotărârii.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Certificatele trimise în Anglia și în Țara Galilor vor fi acceptate în limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Chiar dacă înscrisurile autentice emise de alte state membre vor fi puse în aplicare în Anglia și în Țara Galilor, ele nu sunt generate în Anglia și în Țara Galilor. Prin urmare, nu este necesar să se desemneze o autoritate care să le certifice.

Ultima actualizare: 22/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Irlanda de Nord

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Regulamentul este pus în aplicare prin normele de procedură ale instanțelor pentru Irlanda de Nord. Aceste norme de procedură sunt cunoscute sub denumirea „Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord)” [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980] [adoptate în temeiul Legii din 1978 privind instanțele de judecată (Irlanda de Nord)] și reglementează procedurile în fața Curții Supreme de Justiție din Irlanda de Nord, iar Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) [County Court Rules (Northern Ireland) 1981] [adoptate în temeiul Ordinului din 1980 privind Tribunalele de Comitat din Irlanda de Nord] [County Courts (Northern Ireland) Order 1980] și al Ordinului din 1997 privind probele în materie civilă [Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997] reglementează procedurile în fața tribunalelor de comitat. Aceste norme pot fi consultate pe site-ul nstanțelor de judecată din Irlanda de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals website) la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCourt of Judicature Rules și Linkul se deschide într-o fereastră nouăCounty Court Rules.

Articolul 10 se referă la dreptul de a solicita instanței rectificarea unui certificat (dacă este în contradicție cu hotărârea judecătorească) sau retragerea acestuia (dacă este în contradicție cu regulamentul).

Procedurile în vigoare pentru tratarea acestor cereri sunt prevăzute atât de Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980], cât și de Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) [County Court Rules (Northern Ireland) 1981]. Aceste norme reglementează procedurile în fața Curții Supreme de Justiție și a instanțelor teritoriale (tribunalele de comitat) din Irlanda de Nord.

În cazul acțiunilor introduse la Curtea Supremă de Justiție, aceste cereri pot fi depuse, în general, printr-o citație și printr-o declarație pe proprie răspundere, în conformitate cu procedura prevăzută în Ordinul 32 și utilizând formularul (*) 28 din apendicele A la normele menționate. Acestea ar trebui să indice decizia pe care urmărește să o obțină solicitantul și motivele pentru care solicită acest ordin.

În mod similar, la tribunalul de comitat, cererile se pot depune prin intermediul unui aviz de cerere însoțit de o declarație pe proprie răspundere în temeiul Ordinului 14, prin intermediul formularelor generale (*) 1 și 2 din apendicele 1 la norme. Și în acest caz, avizul ar trebui să indice decizia pe care urmărește să o obțină solicitantul și motivele pentru care solicită acest ordin.

Anexele I-V la regulament constau în formularele-standard pe care trebuie să le utilizeze instanța pentru a elibera certificatele. Creditorii utilizează formularele instanței relevante din Regatul Unit pentru a formula cererile necesare, iar certificatul se eliberează prin intermediul formularului prevăzut în regulament. În temeiul articolului 10 alineatul (3), cererile se pot depune prin intermediul formularului-standard de cerere aflat în vigoare în Regatul Unit sau al formularul prevăzut în anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1), debitorul trebuie să aibă dreptul de a solicita reexaminarea hotărârii judecătorești în cazul în care actul de sesizare a instanței nu i-a parvenit sau în cazul în care a fost împiedicat să conteste creanța, fără ca acest lucru să îi fie imputabil.

Ordinul 13 norma 8 din Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) îi permite debitorului vizat de hotărârea judecătorească să solicite instanței anularea sau reformarea hotărârii pronunţate în cauza judecată în lipsă. Deși nu se prevede niciun formular specific pentru aceste cereri, acestea se pot depune, în general, printr-o citație și printr-o declarație pe proprie răspundere, în conformitate cu procedura prevăzută în Ordinul 32 și utilizând formularul 28 din apendicele A la normele menționate.

În mod similar, Ordinul 12 articolul 12 din Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) îi permit debitorului vizat de hotărârea judecătorească să depună o astfel de cerere la tribunalul de comitat. Și în acest caz, deși nu se prevede niciun formular specific, cererile se pot depune prin intermediul unui aviz de cerere însoțit de o declarație pe proprie răspundere în temeiul Ordinului 14, prin intermediul formularelor generale 1 și 2 prevăzute în apendicele 1 la norme.

În ambele instanțe, aplicarea acestei competențe de retragere sau de modificare este pur discreționară, iar normele nu impun niciun fel de condiții în ceea ce privește exercitarea acesteia.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Certificatele trimise în Irlanda de Nord vor fi acceptate în limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Chiar dacă înscrisurile autentice emise de alte state membre vor fi puse în aplicare în Irlanda de Nord, ele nu sunt generate în Irlanda de Nord. Prin urmare, nu este necesar să se desemneze o autoritate care să le certifice.

Ultima actualizare: 20/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Scoţia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Regulamentul este transpus în Scoția prin normele de procedură existente ale instanțelor, aplicabile atât în cadrul Sheriff Court, cât și al Court of Session, cu modificările necesare.

Normele prevăd că cererile de rectificare sau de retragere a unui certificat de titlu executoriu european trebuie depuse folosind formularul din Linkul se deschide într-o fereastră nouăanexa VI la regulament. Formularul se depune la grefa Sheriff Court. Cererile adresate Court of Session sunt tratate la fel ca cererile și se depun la grefierul adjunct (Assistant Clerk of Session) din cadrul Court of Session.

Formularele și normele de procedură pot fi, de asemenea, consultate accesând site-ul Serviciului Instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service), la linkul de mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Articolul 19 alineatul (1) prevede că debitorul trebuie să aibă dreptul de a solicita o revizuire a hotărârii în cazul în care nu a primit actul de sesizare prin care s-a inițiat procedura sau în cazul în care a fost împiedicat să conteste creanța din motive independente de voința sa.

Normele de procedură ale instanței atât din cadrul Sheriff Court, cât și al Court of Session din Scoția pun în aplicare regulamentul, cu modificările necesare.

Normele de procedură relevante, atât ale Sheriff Court, cât și ale Court of Session, sunt rezumate mai jos. Textul integral al normelor de procedură și formularele relevante pot fi consultate la: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Normele de procedură ale Sheriff Court
  • Procedură simplă

Începând cu 28 noiembrie 2016, în cazul în care depuneți o cerere cu o valoare de până la 5 000 GBP inclusiv, privind plata, livrarea sau recuperarea unui bun mobil sau un ordin prin care o persoană să fie obligată să facă ceva anume, trebuie să utilizați procedura simplă.

Revizuirea hotărârii:

Există două tipuri de căi de atac: retragerea deciziei și apelul.

În conformitate cu punctul 13.6 din Regulamentul de procedură, o parte poate solicita retragerea unei decizii prin completarea și depunerea formularului de cerere 13B(1) - în cazul unei decizii emise înainte de 30 iulie 2018 sau a formularului 13B (2) - în cazul unei decizii emise la 30 iulie 2018 sau după această dată, explicând totodată motivele pentru care se solicită retragerea. Pe lângă versiunea corespunzătoare a formularului 13B, trebuie trimis instanței și un formular de răspuns (formularul 4A).

În conformitate cu punctul 16.2 din Regulamentul de procedură, se poate face la Sheriff Appeal Court, prin completarea și depunerea formularului 16A în termen de 4 săptămâni de la emiterea deciziei, specificând elementele de drept pe care instanța trebuie să le examineze.

Textul integral al normelor de procedură poate fi consultat la secțiunea Sheriff Courts a site-ului:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțe judecătorești - Scoția

în temeiul Legii de reglementare a formularelor procedurilor judiciare care reglementează procedura simplă. Formularele modelele de ordine se găsesc în secțiunea următoare celei menționate.

Cereri cu valoare redusă

Norme de procedură din 2002 privind cererile cu valoare redusă reglementează procedura pentru cazurile în care valoarea cererii este de până la 3 000 GBP inclusiv. (începând cu 28 noiembrie 2016, în cazul în care depuneți o cerere cu o valoare de până la 5 000 GBP inclusiv, privind plata, livrarea sau recuperarea unui bun mobil sau un ordin prin care o persoană să fie obligată să facă ceva anume, trebuie să utilizați procedura simplă - a se vedea mai sus).

Revizuirea hotărârii:

Există trei tipuri de revizuire a hotărârii: anularea, recursul și cererea de modificare.

În conformitate cu norma 21.10, o parte poate solicita modificarea unei hotărâri, casarea acesteia sau suspendarea executării acesteia prin depunerea unei cereri motivate în acest sens.

În conformitate cu norma 22.1, o parte poate solicita anularea unei hotărâri pronunțate prin depunerea unei cereri în acest sens, utilizând formularul 20, în care explică motivele neprezentării sale și menționează strategia de apărare pe care o are în vedere.

În conformitate cu norma 23.1, o parte poate depune un recurs la Sheriff Principal, utilizând formularul 21, în termen de 14 zile de la data la care hotărârea rămâne definitivă, prin care solicită instanței superioare să își exprime opinia în legătură cu o chestiune de drept (a stated case) și specifică chestiunea de drept pe care își întemeiază cererea.

În conformitate cu norma 23.4, o cerere de autorizare a unui recurs în cazul unei somații de plată sau a unei hotărâri similare se introduce folosind formularul 22 și trebuie să specifice chestiunea de drept pe care se întemeiază recursul. În cazul în care se acordă autorizarea de a formula recurs, acesta trebuie depus utilizându-se formularul 23 și recurentul trebuie să notifice toate celelalte părți în termen de 14 zile de la data ordonanței de autorizare.

Textul integral al normelor de procedură poate fi consultat la secțiunea Sheriff Courts a site-ului: Linkul se deschide într-o fereastră nouăNorme privind cererile cu valoare redusă, iar formularele pot fi găsite Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Procedura sumară

Normele din 2002 privind procedura sumară (Summary Cause) reglementează procedura în cazul cererilor a căror valoare este de peste 3 000 GBP și de până la 5 000 GBP, inclusiv. (Începând cu 28 noiembrie 2016, în cazul în care depuneți o cerere cu o valoare de până la 5 000 GBP inclusiv, privind plata, livrarea sau recuperarea unui bun mobil sau un ordin prin care o persoană să fie obligată să facă ceva anume, trebuie să utilizați procedura simplă - a se vedea mai sus.)

Revizuirea hotărârii:

Există trei tipuri de revizuire a unei hotărâri: anularea, recursul și cererea de modificare. În plus, există dispoziții specifice referitoare la recursuri care au ca obiect somația de plată.

În conformitate cu norma 24.1, o parte poate solicita anularea hotărârii pronunțate prin depunerea unei cereri în acest sens, utilizând formularul 30, în care explică motivele neprezentării sale și menționează strategia de apărare pe care o are în vedere.

În conformitate cu norma 25.1, o parte poate depune un recurs la judecătorul de apel (Sheriff Principal), utilizând formularul 31, în termen de 14 zile de la data la care hotărârea a rămas definitivă, prin care solicită instanței superioare să își exprime opinia în legătură cu o chestiune de drept (a stated case) și specifică chestiunea de drept pe care își întemeiază cererea.

În conformitate cu norma 25.4, o cerere de autorizare a unui recurs în cazul unei somații de plată sau a unei hotărâri similare se introduce folosind formularul 32 și trebuie să specifice chestiunea de drept pe care se întemeiază recursul. În cazul în care se acordă autorizarea de a formula recurs, acesta trebuie depus utilizându-se formularul 33 și recurentul trebuie să notifice toate celelalte părți în termen de 14 zile de la data ordonanței de autorizare.

Textul integral al normelor de procedură poate fi consultat la secțiunea Sheriff Courts a site-ului SCTS:  Linkul se deschide într-o fereastră nouănormele aplicabile procedurii sumare, iar formularele la adresa:Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularele aferente procedurii sumare.

Procedura ordinară

Norme din 1993 privind procedura ordinară reglementează procedura în cazul cererilor a căror valoare este de peste 5 000 GBP.

Revizuirea hotărârii:

Există două căi de recurs disponibile, cel introdus la Sheriff Principal sau la Court of Session și procedura de repunere în termen (reponing procedure).

În conformitate cu norma 8.1, un apărător poate solicita anularea unei hotărâri pronunțate în lipsă prin depunerea unei cereri de repunere în termen (reponing note), în care explică neprezentarea părții și menționează strategia de apărare pe care o are în vedere. Nu este prevăzut niciun formular specific pentru o astfel de cerere, dar în mod normal va fi sub forma unei cereri introductive (Initial Writ) (formularul G1). Dacă se autorizează, acțiunea se desfășoară ca și cum apărătorul ar fi depus o notificare a intenției de a apăra.

Norma 31.3 prevede că un recurs introdus în fața Court of Session se realizează printr-o cerere consemnată într-un formular ad-hoc sau într-un formular separat, și trebuie depus la Sheriff Clerk. Norma 31.4 prevede că recursul la Sheriff Principal se face prin depunerea unei cereri folosind formularul A1. Normele 31.1 și 31.2 precizează termenele de prescripție în materie.

Textul integral al normelor de procedură poate fi consultat la secțiunea Sheriff Courts a site-ului SCTS: Linkul se deschide într-o fereastră nouăNormele aplicabile procedurii ordinare (ordinary cause)

  • Normele de procedură din 1994 ale Court of Session

Revizuirea hotărârii:

În conformitate cu norma 19.2, pârâtul poate solicita anularea hotărârii și, simultan, prezenta mijloacele de apărare în proces. Acțiunea se va desfășura ca și cum mijloacele de apărare ar fi fost depuse simultan.

Textul integral al normelor de procedură poate fi consultat la secțiunea Court of Session a site-ului SCTS: Linkul se deschide într-o fereastră nouăNormele care se aplică la Court of Session.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Certificatele trimise în Scoția vor fi acceptate în limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În cazul în care sunt înregistrate acte autentice pentru conservare și executare în Books of Council and Session, atunci arhivarul (Keeper of the Registers) va emite certificatul.

Datele de contact ale arhivarului sunt:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 0845 607 0161

E-Mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcustomer.services@ros.gov.uk

În cazul în care actul este înregistrat pentru conservare și executare în registrele Sheriff Courts, atunci grefierii seniori (Sheriff Clerks) vor emite certificatul. În conformitate cu norma 5 din Normele de procedură ale Sheriff Court privind titlul executoriu european, cererea de certificare în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulament este însoțită de o declarație sub jurământ. Coordonatele instanțelor Sheriff Courts pot fi găsite în secțiunea Linkul se deschide într-o fereastră nouăSediile instanțelor de pe site-ul SCTS, la rubrica cu aceeași denumire.

Ultima actualizare: 27/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Titlul executoriu european - Gibraltar

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În temeiul normei 6 din Normele privind Curtea supremă din Gibraltar, Codul de procedură civilă pentru Anglia şi Ţara Galilor se aplică în Gibraltar.

Articolul 10 prevede dreptul de a solicita unei instanţe rectificarea unui certificat (în cazul în care acesta nu este conform hotărârii judecătoreşti) sau retragerea acestuia (în cazul în care nu este conform regulamentului). Procedura stabilită pentru aceste situaţii este descrisă în partea 23 din Codul de procedură civilă, care conţine normele privind introducerea acţiunilor în instanţă. Se prevede că cererile formulate în temeiul articolului 10 trebuie să fie înaintate instanţei care a eliberat titlul executoriu european, prin intermediul procedurii descrise în partea 23. În Gibraltar, titlurile executorii europene sunt eliberate de Curtea supremă.

Textul integral al părţii 23 poate fi consultat la adresa: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Cererea se redactează utilizând un formular de cerere cunoscut sub numele de formularul#_ftn1(*) N244 (a se vedea http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Acesta trebuie să specifice ce tip de ordin doreşte solicitantul (şi anume, un ordin de rectificare sau retragere) şi din ce motive se doreşte emiterea ordinului (de exemplu, deoarece există o discrepanţă în certificat).

Amendamentul la Codul de procedură civilă pentru transpunerea titlului executoriu european va face trimitere la partea 23 şi va include detalii privind procedura de depunere a cererii.#_ftnref1(*)Regatul Unit confirmă că se vor utiliza formularele tipizate din regulament. Anexele I-V la regulament conţin formularele utilizate de instanţă pentru a elibera certificatele. Creditorii vor utiliza formularele relevante ale instanţelor Regatului Unit pentru a depune cererile necesare, iar certificatele vor fi eliberate sub forma prevăzută de regulament. Se prevede că cererile formulate în temeiul articolului 10 alineatul (3) pot fi depuse fie pe baza formularului tipizat al Regatului Unit, fie utilizând formularul prevăzut în anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În temeiul normei 6 din Normele privind Curtea supremă din Gibraltar, Codul de procedură civilă pentru Anglia şi Ţara Galilor se aplică în Gibraltar.

Normele judiciare pentru Anglia şi Ţara Galilor, stabilite prin Legea privind procedura civilă din 1997, vor fi utilizate pentru punerea în aplicare a regulamentului. Normele judiciare respective sunt cunoscute sub numele de Codul de procedură civilă (Civil Procedure Rules, CPR) şi sunt stabilite prin act legislativ.

Articolul 19 alineatul (1) stipulează că debitorul are dreptul de a solicita revizuirea hotărârii în cazul în care nu a intrat în posesia actului de sesizare a instanţei sau în cazul în care nu a putut contesta creanţa din motive independente de voinţa sa.

Partea 13 din Codul de procedură civilă permite debitorului să solicite revizuirea hotărârii în situaţiile descrise la articolul 19. Aceasta stabileşte procedura de depunere a cererii de anulare sau modificare a hotărârii pronunţate în lipsa sa. Hotărârea poate fi pronunţată în lipsa debitorului în cazul în care acesta nu a confirmat comunicarea sau notificarea şi/sau nu a adus probe în apărarea sa.

Textul integral al părţii 13 poate fi consultat la adresa: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Nu există formulare specifice pentru cererea de anulare sau modificare a unei hotărâri pronunţate în lipsa pârâtului. De obicei, solicitantul utilizează cererea tip din formularul N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Solicitantul trebuie să precizeze ce tip de ordin doreşte şi motivul pentru care solicită anularea sau modificarea hotărârii, de exemplu deoarece nu a fost înştiinţat cu privire la începerea procedurilor cu suficient timp înainte pentru a-şi pregăti apărarea. Analizarea cererii conduce la revizuirea hotărârii.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Certificatele trimise în Gibraltar sunt acceptate în limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Actele autentice eliberate de alte state membre sunt executorii în Gibraltar, însă acesta nu eliberează astfel de acte. Prin urmare, nu este necesară desemnarea unei autorităţi în scopul certificării lor.

Ultima actualizare: 28/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.