Európsky exekučný titul

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

-  V prípade súdnych rozhodnutí a zmierov, ako aj dohôd o výživnom podľa článku 4 č. 3 písm. b): žiadosť o zrušenie alebo opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule tomu súdu resp. správnemu orgánu, ktorý udelil osvedčenie o európskom exekučnom titule (§ 419 ods. 1 a 2 exekučného poriadku).

-  V prípade vykonateľných notárskych zápisníc: žiadosť o opravu u notára, ktorý notársku zápisnicu spísal, v prípade prekážok predstaviteľovi úradu povolanému podľa §§ 119, 146, 149 rakúskeho notárskeho poriadku. Pre zrušenie osvedčenia udeleného notárom je príslušným súd, ktorý je podľa procesných zákonov povolaný rozhodovať o popretí exekučnej právomoci notárskej zápisnice (§ 419 ods. 3 exekučného poriadku).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

- V prípade riadneho doručenia: žiadosť o obnovenie predchádzajúceho stavu vecí na základe nedodržania lehoty stanovenej na vznesenie námietky voči rozhodnutiu alebo neúčasti na súdnom pojednávaní.

- V prípade chybného doručenia: žiadosť o opätovné doručenie rozhodnutia (v prípade rozhodnutí v jednostupňovom konaní ako platobný príkaz alebo príkaz na vyplatenie zmenky), odvolanie sa voči rozhodnutiu (v prípade rozsudku pre zmeškanie), rekurz proti rozhodnutiu (v prípade rozhodnutí vydaných na základe zmeškania).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Nemčina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

-     V prípade dohôd o výživnom podľa článku 4 č. 3 písm. b): ten správny orgán, pred ktorým bola dohoda o výživnom uzatvorená;

-     V prípade vykonateľných notárskych zápisníc: notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, v prípade prekážok predstaviteľ úradu povolaný podľa §§ 119, 146, 149 rakúskeho notárskeho poriadku. Všetci notári sú uvedení na internetovej stránke Rakúskej notárskej komory na adrese http://www.notar.at/.

Posledná aktualizácia: 19/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.