Európsky exekučný titul

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Pokiaľ ide o postup podľa článku 10 ods. 2 nariadenia na opravu alebo stiahnutie, žiadosť musí byť adresovaná príslušnému pracovníkovi justičného orgánu, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule. Ak ide o osvedčenie o verejnej listine, táto žiadosť musí byť adresovaná notárovi, ktorý osvedčenie vydal. Ak sa príslušný pracovník alebo notár rozhodnú osvedčenie opraviť alebo stiahnuť, osvedčenie už bude bez účinku. Ihneď po tom, ako došlo k oprave vecnej chyby (v prípade opravy) alebo ako príslušný pracovník alebo notár dospejú k záveru, že všetky požiadavky tohto nariadenia boli splnené (v prípade stiahnutia), vydá sa nové osvedčenie, ktoré nahradí predchádzajúce.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu je možné podľa belgického práva použiť na preskúmanie určitého rozhodnutia niekoľko opravných prostriedkov:

– Po prvé, článok 1051 súdneho poriadku umožňuje podať proti rozsudku odvolanie (appel) v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Platí to pre rozsudky vydané v sporovom konaní a rozsudky pre zmeškanie.

– Po druhé, článok 1048 súdneho poriadku umožňuje podať námietku (opposition) proti rozsudku pre zmeškanie v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku.

– Pokiaľ ide o rozsudky, ktoré už nadobudli platnosť, vydané občianskoprávnymi súdmi a trestnými súdmi, ak tieto súdy rozhodujú o občianskoprávnych nárokoch, je možné za určitých okolností stanovených v článku 1133 súdneho poriadku podať mimoriadny návrh na preskúmanie v občianskoprávnom konaní (requête civile) v lehote šiestich mesiacov od okamihu, keď sa účastník dozvedel o namietaných dôvodoch na zrušenie rozsudku.

Uvedené lehoty na podanie odvolania, námietky alebo mimoriadneho návrhu na preskúmanie platia:

– ak sa v záväzných nadnárodných a medzinárodných právnych predpisoch nestanovuje inak,

– bez toho, aby bol dotknutý článok 50 súdneho poriadku umožňujúci za určitých podmienok stanovených zákonom predĺžiť lehotu,

– bez toho, aby bola nimi dotknutá možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú niekoľkokrát potvrdil belgický kasačný súd a podľa ktorej sa lehoty stanovené na vykonanie úkonu predĺžia v prospech strany, ktorej vyššia moc zabránila úkon urobiť pred uplynutím lehoty.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia musí byť ku kópii rozhodnutia a osvedčenia o európskom exekučnom titule priložený preklad osvedčenia do úradného jazyka miesta výkonu, t. j. do francúzskeho, holandského alebo nemeckého jazyka.

Zoznam uplatniteľných jazykov je k dispozícii v príručke prijímajúcich orgánov pre nariadenie (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (Európsky justičný atlas pre občianske veci).

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V Belgicku je orgánom určeným na účely článku 25 nariadenia notár, ktorý spísal verejnú listinu, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule.

Posledná aktualizácia: 17/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.