Európsky exekučný titul

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak ide o nesporný nárok, môže súd prvého stupňa po preskúmaní prípadu osvedčenie pre európsky exekučný titul opraviť alebo stiahnuť (článok 619 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Dlžník by mal podľa článku 19 nariadenia podať žiadosť o preskúmanie príslušného rozsudku na Najvyšší kasačný súd. Súd prehodnotí žiadosť v zmysle kapitoly 24 Občianskeho súdneho poriadku – „odňatie rozhodnutí s právnymi účinkami“.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Bulharská republika určuje bulharský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Príslušným orgánom je súd, v ktorého právomoci bol vydaný rozsudok (článok 619 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.