Európsky exekučný titul

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Žiadosť o opravu alebo stiahnutie súdneho osvedčenia sa podáva:

– súdu, ktorý osvedčenie vydal

Žiadosť o opravu alebo zrušenie verejnej listiny vyhotovenej notárom, správnym orgánom alebo fyzickou alebo právnickou osobou s verejnou právomocou sa podáva:

– orgánu alebo osobe, ktorá vyhotovila dokument a ktorá je potom povinná žiadosť postúpiť miestne príslušnému mestskému súdu podľa bydliska alebo sídla, aby tento súd mohol vydať platné rozhodnutie.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa článku 19 ods. 1 nariadenia sú postupy na preskúmanie rozhodnutí v Chorvátskej republike stanovené v Občianskom súdnom poriadku (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine, NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsolidované znenie, 25/13, 89/14 – rozhodnutie Ústavného súdu Chorvátskej republiky, 70/19, 80/22 a 114/22).

Sú to tieto postupy:

– návrh na obnovenie pôvodného stavu (články 117 až 122a Občianskeho súdneho poriadku). Návrh sa musí predložiť v lehote ôsmich dní odo dňa, keď sa strana dozvedela o dôvode zmeškania, alebo, pokiaľ sa strana o dôvode zmeškania dozvedela neskôr, začína uvedená lehota plynúť odo dňa, keď sa strana dozvedela o dôvode nedodržania lehoty. Po uplynutí dvoch mesiacov (v konaniach pred mestským súdom) alebo 30 dní (v konaniach pred obchodným súdom) odo dňa zmeškania sa návrh na obnovenie pôvodného stavu už nemôže podať.

– obnova konania (články 421– 432) Občianskeho súdneho poriadku). Návrh na obnovu konania sa musí podať do 30 dní odo dňa, kedy sa strana dozvedela o dôvode umožňujúcom podanie žiadosti o obnovu konania alebo odo dňa, keď jej bolo doručené rozhodnutie súdu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Chorvátčina. Chorvátsky preklad musí byť overený kvalifikovaným prekladateľom v jednom z členských štátov EÚ.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Príslušné súdy, správne orgány, notári, právnické a fyzické osoby s verejnou právomocou, ktoré sú oprávnené vydávať nástroje presadzovania právnych predpisov alebo exekučné tituly na vymáhanie nesporných pohľadávok podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 14/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.