Európsky exekučný titul

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Uplatňujú sa tie isté postupy opravy, ktoré sú uvedené v Občianskom súdnom poriadku. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno opraviť, ak obsahuje vecnú chybu alebo alebo ak existuje rozpor medzi rozhodnutím a osvedčením.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Každý postup na preskúmanie rozhodnutia možno zaevidovať v súlade s Občianskym súdnym poriadkom a podľa príkazu 48 sa všetky žiadosti musia predložiť písomne a doručiť zainteresovaným stranám najmenej štyri dni pred dátumom určeným na pojednávanie. Na podanie žiadosti možno použiť formulár uvedený v prílohe VI k nariadeniu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Grécky a anglický jazyk

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Neuplatňuje sa. V cyperskom právnom poriadku neexistujú žiadne verejné listiny v zmysle vymedzenia podľa článku 4 nariadenia.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.