Európsky exekučný titul

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

České okresné súdy postupujú podľa § 167 zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

České okresné súdy postupujú podľa § 58 a § 201 – 243g zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Čeština

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Okresné súdy

Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.