Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky exekučný titul

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Anglicko a Wales

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Toto nariadenie nadobudne účinnosť prostredníctvom súdneho rokovacieho poriadku v Anglicku a Walese vypracovaného v zmysle zákona o občianskom súdnom konaní z roku 1997. Tento súdny rokovací poriadok je známy pod názvom Občiansky súdny poriadok (Civil Procedure Rules, CPR); prijíma sa formou zákonného nástroja.

V časti 74.27 Občianskeho súdneho poriadku a v sprievodnom praktickom usmernení (praktické usmernenie 74B) sú uvedené ustanovenia o uplatňovaní európskeho exekučného titulu v Anglicku a Walese vrátane postupov na opravu a stiahnutie.

V článku 10 sa odkazuje na oprávnenie požiadať súd o opravu alebo stiahnutie osvedčenia (o opravu sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s rozsudkom, a o stiahnutie sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s nariadením). Postup na riešenie týchto situácií je uvedený v časti 23 Občianskeho súdneho poriadku; v tejto časti sú uvedené informácie o podávaní žiadostí na súd. Žiadosť podľa článku 10 sa podáva na súd, ktorý vydal európsky exekučný titul, pričom treba dodržať postup uvedený v časti 23.

Žiadosť treba predložiť prostredníctvom oznámenia o žiadosti na formulári(*) N244. V oznámení treba uviesť, akého rozhodnutia sa žiadateľ domáha (t. j. rozhodnutia o oprave, alebo rozhodnutia o stiahnutí), a prečo sa žiadateľ domáha tohto rozhodnutia (napríklad z dôvodu nezrovnalosti v osvedčení).

(*) Spojené kráľovstvo potvrdzuje, že sa použijú vzorové formuláre uvedené v nariadení. V prílohách I až V k nariadeniu sú uvedené formuláre, na ktorých súd vydá príslušné osvedčenia. Veritelia prostredníctvom príslušných súdnych formulárov používaných v Spojenom kráľovstve predložia potrebné žiadosti a osvedčenie sa vydá na formulári, ktorý je uvedený v nariadení. Predpokladá sa, že žiadosť podľa článku 10 ods. 3 bude možné podávať na vzorovom formulári žiadosti, ktorý sa používa v Spojenom kráľovstve, alebo na formulári uvedenom v prílohe VI k nariadeniu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Toto nariadenie nadobudne účinnosť prostredníctvom súdneho rokovacieho poriadku v Anglicku a Walese vypracovaného v zmysle zákona o občianskom súdnom konaní z roku 1997. Tento súdny rokovací poriadok je známy pod názvom Občiansky súdny poriadok (Civil Procedure Rules, CPR); prijíma sa formou zákonného nástroja.

V článku 19 ods. 1 sa stanovuje, že dlžník musí byť oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že mu nebol doručený dokument o začatí konania, alebo ak mu bez jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky proti nároku.

Na základe časti 13 Občianskeho súdneho poriadku sa umožní dlžníkovi uznanému súdom, aby požiadal o preskúmanie rozhodnutia v situácii opísanej v článku 19. V uvedenej časti sa stanovuje postup na predloženie návrhu na zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie. Rozsudok pre zmeškanie môže byť vydaný, keď dlžník uznaný súdom nepredložil potvrdenie o doručení a/alebo obhajobe. Na základe časti 13 Občianskeho súdneho poriadku sa umožní dlžníkovi uznanému súdom, aby požiadal o preskúmanie rozhodnutia v situácii opísanej v článku 19. V uvedenej časti sa stanovuje postup na predloženie návrhu na zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie.

Nie sú predpísané žiadne formuláre na predkladanie návrhu na zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie. Navrhovateľ zvyčajne predkladá návrh prostredníctvom oznámenia o žiadosti na formulári N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Navrhovateľ by mal uviesť, akého rozhodnutia sa domáha, a prečo by mal byť rozsudok zrušený alebo zmenený (napríklad z dôvodu, že doručenie sa neuskutočnilo v dostatočnom predstihu, aby mohol pripraviť svoju obhajobu). Súčasťou pojednávania o uvedenom návrhu je aj preskúmanie rozhodnutia.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V Anglicku a Walese sa prijímajú osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Hoci sa v Anglicku a Walese budú vykonávať verejné listiny z iných členských štátov, tieto listiny sa nevydávajú v Anglicku a Walese. Preto nie je potrebné určiť orgán na ich osvedčovanie.

Posledná aktualizácia: 22/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.