Európsky exekučný titul

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Článok 10 ods. 2 písm. a): postup opravy

V zákone o európskom exekučnom titule v prípade nesporných nárokov (825/2005) sa stanovuje tento postup opravy:

Oprava vecnej chyby v osvedčení o európskom exekučnom titule (oddiel 2)

Ak v osvedčení vydanom na základe nariadenia došlo k nesprávnemu vyjadreniu obsahu rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny, ktoré sa uvádzajú v nariadení, súd alebo iný orgán, ktorý vydal osvedčenie, musí na požiadanie opraviť túto nezrovnalosť.

Žiadosť o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule možno podať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe VI. Opraviť by sa malo pôvodné osvedčenie. Ak pôvodné osvedčenie nie je možné opraviť, veriteľovi sa musí vydať nové osvedčenie. Oprava sa v čo najväčšej možnej miere oznámi účastníkom konania, ktorí si vyžiadali kópiu osvedčenia. Ak bolo vo veci podané odvolanie, oprava sa musí oznámiť odvolaciemu súdu.

Článok 10 ods. 2 písm. b): postup stiahnutia

V zákone o európskom exekučnom titule v prípade nesporných nárokov sa stanovuje tento postup stiahnutia:

Stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule (oddiel 3)

Ak bolo osvedčenie vydané zjavne nesprávne so zreteľom na požiadavky stanovené v nariadení, súd alebo iný orgán, ktorý osvedčenie vydal, musí na požiadanie opraviť nezrovnalosť v rozhodnutí, súdnom zmieri alebo verejnej listine, ktoré sa uvádzajú v nariadení.

Žiadosť o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule možno podať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe VI. Účastníkom konania sa poskytne možnosť vyjadriť sa okrem prípadu, keď to zjavne nie je potrebné.

Stiahnutie sa podľa možnosti vyznačí na pôvodnom osvedčení. Stiahnutie sa v čo najväčšej možnej miere oznámi účastníkom konania, ktorí si vyžiadali kópiu osvedčenia. Ak bolo vo veci podané odvolanie, stiahnutie sa musí oznámiť odvolaciemu súdu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa článku 12 ods. 1 sa na rozhodnutia spadajúce pod článok 3 ods. 1 písm. b) a c) založené na neprítomnosti odporcu na pojednávaní vzťahujú minimálne pravidlá obsiahnuté v kapitole III nariadenia. Podľa článku 12 ods. 2 sa kapitola 3 uplatňuje aj vtedy, keď bolo kontumačné rozhodnutie vydané na odvolacom súde.

Ak bolo rozhodnutie vydané kontumačne, za okolností spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c), je na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu podľa článku 19 ods. 1 potrebné, aby mal dlžník za určitých okolností právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Vo Fínsku vedie nečinnosť dlžníka na okresnom súde („käräjäoikeus“) ku kontumačnému rozhodnutiu. Dlžník má podľa kapitoly 12 § 15 Súdneho poriadku právo žiadať o obnovu konania do tridsiatich dní od obdržania preukázateľného oznámenia o rozhodnutí.

Toto ustanovenie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či mal dlžník skutočnú vedomosť o kontumačnom rozhodnutí. Táto tridsaťdňová lehota začne plynúť až po doručení kontumačného rozhodnutia dlžníkovi. Toto pravidlo ide preto nad rámec minimálnych pravidiel stanovených článkom 19. Voči kontumačným rozhodnutiam je navyše možné podať mimoriadne opravné prostriedky uvedené v kapitole 31 Súdneho poriadku, vrátane sťažnosti z dôvodu procesnej chyby podľa § 1 a žiadosti o zrušenie rozhodnutia pre vecné pochybenie podľa § 7. Okrem toho je v kapitole 31 § 17 k dispozícii osobitná forma mimoriadneho opravného prostriedku – žiadosť o obnovenie zmeškanej lehoty.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa môže predkladať vo fínskom, švédskom resp. anglickom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Vo Fínsku sú verejnými listinami podľa článku 4 ods. 3 písm. b) zmluvy o platení výživného, ktoré sú schválené a tým aj osvedčené sociálnymi úradmi jednotlivých miest alebo obcí. V prípade týchto dohôd vydajú sociálne úrady aj osvedčenie o európskom exekučnom titule.

Zoznam fínskych miest a obcí je v elektronickej podobe dostupný na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti: www.oikeus.fi. Adresy mestských a obecných úradov je možné takisto nájsť aj na internetových stránkach združenia miestnych a regionálnych orgánov: www.kunnat.net.

Posledná aktualizácia: 22/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.