Európsky exekučný titul

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Žiadosť o opravu exekučného titulu v prípade chyby v písaní alebo o jeho stiahnutie v prípade nesprávneho doručenia, ktorá je vymedzená v článku 10 ods. 2, treba zaslať riaditeľovi podateľne súdu, ktorý vydal titul.

Zamietnutie žiadosti o opravu alebo stiahnutie môže byť predmetom odvolania vo forme žiadosti zaslanej predsedovi súdu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Postup preskúmania uvedený v článku 19 je bežný postup uplatňovaný na rozhodnutia prijaté súdom, ktorý vydal pôvodný exekučný titul.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazyky prijateľné pre registráciu európskych exekučných titulov, ktoré zaslali veritelia francúzskym orgánom, sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánmi uvedenými v článku 25 nariadenia sú notár alebo právnická osoba poverená notárskym úradom, ktorá vlastní originál doručenej listiny.

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.