Európsky exekučný titul

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Zákon o vykonávaní nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, (vykonávací zákon o európskom exekučnom titule) doplnil tieto ustanovenia do Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“):

㤠1081

Oprava alebo stiahnutie

(1)          Žiadosť podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004 o opravu alebo stiahnutie súdneho osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal. O žiadosti rozhodne tento súd. Žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia vydaného notárom alebo osvedčenia vydaného správnym orgánom sa podáva na orgáne, ktorý osvedčenie vydal. Notári alebo správne orgány sú povinné bezodkladne postúpiť túto žiadosť tomu okresnému súdu na rozhodnutie, v ktorého pôsobnosti majú sídlo.

(2)          Dlžník môže podať žiadosť o stiahnutie v rámci lehoty jedného mesiaca. Ak sa osvedčenie má doručiť do zahraničia, je táto lehota dva mesiace. Ide o zákonnú lehotu, ktorá začne plynúť momentom doručenia osvedčenia, ale v žiadnom prípade nie pred doručením právneho titulu, ktorého sa osvedčenia týka. V žiadosti o stiahnutie musia byť uvedené dôvody, pre ktoré bol titul zjavne nesprávne vydaný.

(3)          Na opravu a stiahnutie sa primerane vzťahuje § 319 ods. 2 a 3.“

Ustanovenia § 319 ods. 2 a 3 OSP znejú takto:

㤠319

Oprava rozsudku

(1) ...

(2)          Rozhodnutie o oprave sa uvedie na rozsudku a jeho rovnopisoch. Pokiaľ sa v uznesení vyhlasuje, že oprava bola vykonaná vo forme opísanej v ods. 130 písm. b), má sa uložiť ako osobitný elektronický dokument. Tento dokument má byť neoddeliteľne pripojený k rozsudku.

(3)          Voči rozkazu, ktorým sa zamieta žiadosť o opravu, nemožno podať odvolanie. Je však voči nemu možné bezodkladne podať sťažnosť.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa súčasných pravidiel nemeckého občianskeho práva procesného má dlžník právo vždy, a teda nielen vo výnimočných prípadoch uvedených v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004, žiadať o preskúmanie rozhodnutia prijatého z dôvodu nevznesenia námietky alebo nedostavenia sa na súd [porovnaj článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 805/2004].

a)    Kontumačné rozsudky a exekučné tituly

Podľa § 338 OSP dlžník môže požiadať o zrušenie kontumačného rozsudku. Ten istý opravný prostriedok sa uplatňuje na rozkaz vydaný v rámci konania o platobnom rozkaze (porovnaj § 700 OSP v spojení s § 338 OSP). Žiadosť sa podáva vo forme oznámenia o námietke, a to na súde, na ktorom prebieha hlavné konanie. Pre podanie žiadosti je stanovená lehota dvoch týždňov. Ide o zákonnú lehotu, ktorá začína plynúť momentom doručenia rozhodnutia. Ak ide o prípustnú žiadosť, konanie sa vráti do štádia, v ktorom bolo pred zmeškaním. Dôvody, pre ktoré dlžník nemal možnosť napadnúť nárok alebo dostaviť sa na súdne pojednávanie, nemajú na prípustnosť žiadosti žiaden vplyv.

Ak v prípadoch uvedených v článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 805/2004 nielen že nedošlo k riadnemu doručeniu dokumentu o začatí konania alebo rovnocennému dokumentu, prípadne predvolaniu na súdne pojednávanie, ale nedostatky v doručovaní ďalej trvajú, a to napríklad preto, lebo sa doručenie uskutočnilo na adresu, na ktorej sa dlžník už dlhší čas nezdržiava, je situácia takáto: ak nemožno preukázať, že kontumačný rozsudok alebo exekučný titul bol doručený riadne, alebo ak bolo doručenie neúspešné z dôvodu porušenia základných pravidiel doručovania, potom začne dvojtýždňová lehota na podanie žiadosti plynúť až od momentu, keď bol dlžníkovi doručený kontumačný rozsudok alebo exekučný titul. Popri tom má dlžník aj ďalej právo podať žiadosť o zrušenie rozsudku.

V prípadoch uvedených v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 805/2004, t. j. ak nejde o neúspešné doručenie, ale ak dlžníkovi zabránila vo vznesení námietky voči nároku vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez zavinenia na jeho strane, je situácia takáto: ak je prekážka odstránená včas pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o zrušenie rozsudku, môže dlžník využiť riadny opravný prostriedok, t. j. podať žiadosť (pozri už uvedené). Ak však bolo dlžníkovi zabránené dostaviť sa na súd z dôvodu dopravnej nehody, môže spravidla v lehote dvoch týždňov od doručenia rozsudku podať žiadosť, a to osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý tak urobí v jeho mene. Ak prekážka trvá aj po uplynutí lehoty na podanie žiadosti, má dlžník podľa ustanovení § 233 OSP možnosť požiadať o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia. Tieto ustanovenia nie sú obmedzené len na prípady vyššej moci, ale umožňujú strane požiadať o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia aj v prípade, keď jej bez vlastného zavinenia bolo zabránené dodržať zákonnú lehotu (alebo niektoré ďalšie bližšie určené lehoty). Žiadosť o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia sa musí podať v lehote dvoch týždňov od momentu, keď prekážka bola odstránená. O vrátenie konania do predchádzajúceho štádia nemožno už viac požiadať po uplynutí jedného roka od konca skončenia predmetnej lehoty. O tejto žiadosti, ktorá sa takisto musí podať v lehote dvoch týždňov, rozhoduje súd, ktorý je príslušný na rozhodovanie o žiadosti o zrušenie rozsudku (t. j. súd, na ktorom sa vedie spor).

Ak dlžník podal prípustnú žiadosť o zrušenie rozsudku, ale sa opätovne nedostaví na vytýčené pojednávanie, nebude mať žiaden opravný prostriedok voči rozsudku, ktorým sa kontumačne zamieta jeho žiadosť (porovnaj § 345 OSP). Dlžník má však právo v obmedzených prípadoch podať odvolanie. Podľa § 514 ods. 2 OSP sa v takýchto prípadoch môže na podporu svojho odvolania dovolávať tej skutočnosti, že jeho nedostavenie sa na súd nebolo v dôsledku nedbalosti. Všeobecné obmedzenia prípustnosti odvolaní (porovnaj § 511 ods. 2 OSP) sa nepoužijú. Odvolanie sa podáva na odvolacom súde vo forme oznámenia o odvolaní. Pre podanie odvolania je stanovená lehota jedného mesiaca. Ide o zákonnú lehotu, ktorá začína plynúť po doručení úplného znenia rozsudku a najneskôr päť mesiacov po jeho vyhlásení. Keďže ide o zákonnú lehotu, dlžník má podľa § 233 OSP nárok žiadať o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia v prípade, že nebol schopný dodržať túto lehotu na odvolanie bez vlastného zavinenia (pozri už uvedené).

b)    Rozsudky na základe skutkového stavu, ktorý je opísaný v súdnom spise

Ak sa dlžník nezúčastní na ústnom pojednávaní a súd nevynesie kontumačný rozsudok a namiesto toho na žiadosť veriteľa vynesie rozsudok na základe skutkového stavu, ktorý je opísaný v súdnom spise (porovnaj § 331a ods. 2 OSP), možno sa odvolať aj proti takémuto rozsudku. Podľa § 511 OSP možno podať odvolanie, ak hodnota nároku je vyššia ako 600 EUR alebo ak súd prvého stupňa povolil odvolanie voči rozsudku vzhľadom na zásadný význam (§ 511 ods. 4 OSP). Pokiaľ ide o formálne náležitosti odvolania a právo na vrátenie konania do predchádzajúceho štádia, odkazuje sa na už uvedené skutočnosti.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Vykonávací zákon o európskom exekučnom titule doplnil tieto ustanovenia do Občianskeho súdneho poriadku:

㤠1083

Preklad

Ak je podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 805/2004 veriteľ povinný predložiť preklad, vyhotoví sa tento v nemeckom jazyku a potvrdí ho osoba, ktorá je na to v jednom z členských štátov poverená.“

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V Nemecku sú verejnými listinami na účely článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004 vykonateľné právne nástroje vyhotovené notármi a úradmi sociálnej starostlivosti o mladistvých. V novom § 1079, ktorý sa má doplniť do OSP, vykonávací zákon o európskom exekučnom titule zveruje právomoc vydávať osvedčenia o európskom exekučnom titule na účely článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004 tomu úradu, ktorý je zodpovedný za vydanie vykonateľného rovnopisu (porovnaj § 724 OSP). Predmetné ustanovenie znie takto:

㤠1079

Príslušnosť

Osvedčenia podľa:

1.            článku 9 ods. 1, článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 1 a

2.            článku 6 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, s. 15) majú právo vydávať tie súdy, orgány alebo notári, ktorí sú zodpovední za vydanie vykonateľného rovnopisu.“

Podľa § 792 ods. 2 OSP vydá vykonateľný rovnopis notárskej listiny (a teda osvedčenie o európskom exekučnom titule) notár, ktorý listinu uschováva. Ak listinu uschováva orgán, je na vydanie príslušný tento orgán. Listinu má spravidla v úschove notár, ktorý ju overil.

Podľa § 60 ods. 3 bodu 1 ôsmej časti zákona o sociálnej starostlivosti (Sociálna starostlivosť o deti a mladistvých) je na vydanie vykonateľného rovnopisu listiny týkajúcej sa sociálnej starostlivosti príslušný úrad sociálnej starostlivosti o mladistvých, ktorý je poverený vykonávať práce súvisiace s overovaním listín. Z tohto dôvodu je na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule príslušný ten úrad sociálnej starostlivosti o mladistvých, ktorý vydal príslušnú verejnú listinu. Vykonávací zákon o európskom exekučnom titule tu zaviedol objasnenie právneho stavu prostredníctvom novelizácie § 60 ods. 3 bodu 1 ôsmej časti zákona o sociálnej starostlivosti.

Z vymedzenia právomoci vydávať vykonateľné rovnopisy vyplýva, že v Nemecku je na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule vo všeobecnosti oprávnený ktorýkoľvek notár alebo úrad sociálnej starostlivosti o mladistvých. Keďže je v Nemecku okolo 8 000 notárov a niekoľko stoviek úradov sociálnej starostlivosti o mladistvých, vytvoriť ich zoznam pre zverejnenie v úradnom vestníku sa javí ako nenáležité. Náklady na aktualizáciu takéhoto zoznamu by navyše boli zjavne neprimerané. V súčasnosti nemecká vláda upúšťa od zaslania predmetného zoznamu a namiesto toho oznamuje, aby sa v úradnom vestníku zverejnil právny rámec, ktorý je daný ustanoveniami § 1079 OSP v spojení s § 797 ods. 2 OSP resp. § 60 ods. 3 bodu 1 ôsmej časti zákona o sociálnej starostlivosti. Takáto informácia umožní dlžníkovi bez problémov zistiť, ktorý orgán je na účely článku 25 nariadenia Rady (ES) č. 805/2004 príslušný. Okrem toho bude v prevažnej väčšine prípadov príslušný aj tak orgán, ktorý verejnú listinu vydal, ako už bolo objasnené.

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.