Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky exekučný titul

Gibraltár

Autor obsahu
Gibraltár

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Na základe pravidla č. 6 Pravidiel Najvyššieho súdu Gibraltáru sa na Gibraltári uplatňujú Pravidlá občianskoprávneho konania pre Anglicko a Wales.

V článku 10 je stanovené právo žiadať na súde opravu osvedčenia (v prípade existencie nesúladu medzi ním a rozhodnutím) alebo jeho stiahnutie (ak je v nesúlade s nariadením). Na riešenie takýchto situácii je k dispozícii postup podľa Časti 23 CPR, ktorá obsahuje pravidlá podávania žiadostí na súd. Žiadosti uvedené v článku 10 by sa mali podľa predpokladov podávať na súd, ktorý vydal európsky exekučný titul tak, že sa využije postup obsiahnutý v uvedenej Časti 23. Na Gibraltári bude realizovať európske exekučné tituly Najvyšší súd.

Úplné znenie Časti 23 môžete nájsť na: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Žiadosti sa podávajú na oznámení o žiadosti, ktoré je známe ako tlačivo#_ftn1(*) N244 (pozri http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Oznámenie o žiadosti musí obsahovať informáciu o tom, o vydanie akého súdneho rozhodnutia žiadateľ žiada (napr. rozhodnutie o oprave alebo stiahnutí) a o dôvode žiadateľom podanej žiadosti o vydanie rozhodnutia (napr. z dôvodu rozporu v osvedčení).

Zmena a doplnenie Pravidiel občianskoprávneho konania v súvislosti so zohľadnením európskeho exekučného titulu nasmerujú žiadateľa k Časti 32 a budú obsahovať podrobné údaje o postupe podania žiadosti.(*) Spojené kráľovstvo chce potvrdiť, že sa budú používať štandardné tlačivá uvedené v nariadení. Prílohy č. I – V nariadenia obsahujú tlačivá, na ktorých vydávajú súdy osvedčenie. Veritelia na podanie predpísaných žiadostí použijú príslušné tlačivá Spojeného kráľovstva a osvedčenie bude vydané na tlačive podľa nariadenia. Žiadosti uvedené v článku 10 ods. 3 by sa mali podľa predpokladov podávať na štandardných tlačivách Spojeného kráľovstva na podávanie žiadostí alebo na tlačive uvedenom v prílohe č. VI nariadenia.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Na základe pravidla č. 6 Pravidiel Najvyššieho súdu Gibraltáru sa na Gibraltári uplatňujú Pravidlá občianskoprávneho konania pre Anglicko a Wales.

Na uplatnenie tohto nariadenia sa použijú pravidlá súdneho konania pre Anglicko a Wales dané Súdnym poriadkom v občianskoprávnom konaní („Civil Procedure Act“) z roku 1997. Tieto pravidlá súdneho konania sú známe ako Pravidlá občianskoprávneho konania (CPR) a sú ustanovené zákonným predpisom.

Článok 19 ods. 1 vyžaduje, aby bol dlžník oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v situácii, keď mu listina o začatí konania nebola doručená alebo keď mu bez akéhokoľvek jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky voči nároku.

V situácii uvedenej v článku 19 Časť 13 CPR umožňuje dlžníkovi z rozhodnutia žiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia. V tejto časti je stanovený postup pre podanie žiadosti o zrušenie alebo zmenu kontumačného rozhodnutia. Kontumačné rozhodnutie môže byť vydané v prípade, ak sa dlžníkovi z rozhodnutia nepodarilo predložiť potvrdenie o prijatí a/alebo obhajobu.

Úplné znenie Časti 13 môžete nájsť na: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Pre podanie žiadosti o zrušenie alebo zmenu kontumačného rozhodnutia nie sú predpísané žiadne tlačivá. Žiadatelia však zvyčajne podávajú túto žiadosť na tlačive oznámenia o žiadosti N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Žiadateľ by mal uviesť o vydanie akého rozhodnutia žiada a dôvody jeho žiadosti o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia (napr. pretože mu oznámenie o konaní nebolo doručené v takom časovom predstihu, aby si mohol pripraviť svoju obhajobu). Rozhodnutie bude preskúmané v rámci pojednávania vo veci tejto žiadosti.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Na Gibraltári budú akceptované osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Hoci verejné listiny z ostatných členských štátov sa na Gibraltári vykonajú, nevystavujú sa tam. Preto nie je potrebné určiť orgán, ktorý by ich osvedčoval.

Posledná aktualizácia: 28/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.