Európsky exekučný titul

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak bolo vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule na účely súdneho rozhodnutia, oprava alebo stiahnutie tohto osvedčenia sa riadi článkom 10 nariadenia (ES) č. 805/2004 a rovnaký postup sa uplatňuje na potvrdenie pre súdny zmier (čl. 24 ods. 3 nariadenia) a verejné listiny (čl. 25 ods. 3). Tieto konania a, samozrejme, konania o súdnej príslušnosti v Grécku sa riadia článkom 933 občianskeho súdneho poriadku (Κώδικας Πολιτικής δικονομίας), ktorého predmetom je vznesenie námietky voči platnosti exekučného titulu. Opravu alebo stiahnutie nemožno napadnúť, pretože článok 10 ods. 4 nariadenia sa uplatňuje analogicky, a v súlade s článkom 24 ods. 3 a článkom 25 ods. 3 sa uplatňuje rovnako, aj pokiaľ ide o súdne zmiery a verejné listiny.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Ak sa má rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul preskúmať, pretože dlžník nebol schopný brániť sa z dôvodu oneskoreného doručenia predvolania alebo vyššej moci, t. j. výnimočných okolností, ktoré vznikli nezávisle od jeho vôle, konanie bude pokračovať na súde, ktorý vydal rozhodnutie. Ide o postup napadnutia rozsudku pre zmeškanie v súlade s ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku (článok 495 a článok 501 a nasl.).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Žiadosti o potvrdenie verejnej listiny ako európskeho exekučného titulu, ktorý je vykonateľný v niektorom členskom štáte v súlade s článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia, sa prijímajú v gréčtine alebo angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom príslušným na osvedčenie európskeho exekučného titulu, t. j. verejnej listiny v rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 3 nariadenia, v spojení s článkom. 904 ods. 2 písm. d) a písm. g) gréckeho občianskeho súdneho poriadku, je osoba, ktorá je podľa gréckeho práva oprávnená vydávať vykonateľný dokument, v prípade notárskej zápisnice je to notár, ktorý dokument vydal. V prípade dokumentov, ktoré sú právne vykonateľné, ale ktoré nevydáva súd, je rovnako ako v prípade notárskych zápisníc príslušným orgánom osoba, ktorá dokument vydala.

Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.