Európsky exekučný titul

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Na území Maďarska sa oprava alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule riadi ustanoveniami kapitoly II zákona LIII z roku 1994 o výkone súdnych rozhodnutí.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Preskúmanie rozsudku, na ktorom sa zakladá o osvedčenie o európskom exekučnom titule, sa riadi ustanoveniami kapitoly VII zákona III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa môže vyhotoviť v anglickom a maďarskom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom príslušným na osvedčovanie verejných listín vydaných v Maďarsku ako európske exekučné tituly je za normálnych okolností okresný súd, v ktorého obvode sídli orgán, ktorý vypracoval verejnú listinu.

V prípade verejných listín vypracovaných notárom, príkazov vydaných notárom alebo zmierov potvrdených notárom, ktoré majú rovnakú účinnosť ako súdny zmier, je orgánom príslušným na osvedčovanie notár.

Orgány príslušné na osvedčovanie verejných listín vydaných v Maďarsku ako európske exekučné tituly môžete nájsť pomocou nástroja na vyhľadávanie v hornej časti stránky.

Notárov, ktorí majú právomoc osvedčovať takéto listiny, môžete nájsť pomocou nástroja na vyhľadávanie na tejto webovej stránke.

Posledná aktualizácia: 24/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.