Európsky exekučný titul

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postup stanovený v článku 10 ods. 2 na opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule slúži podľa talianskych právnych predpisov na opravu vecnej chyby. Príslušnými ustanoveniami sú článok 287 a nasl. občianskeho súdneho poriadku.

Postup stanovený v článku 10 ods. 2 na stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule je v zmysle talianskych právnych predpisov stiahnutím vykonaným senátom. Príslušné ustanovenia sú uvedené v článku 737 a nasl. občianskeho súdneho poriadku a iniciujú sa prostredníctvom odvolania; ukončujú odôvodneným uznesením senátu. Vypočutie je možné.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Preskúmanie podľa článku 19 ods. 1 pozostáva podľa talianskeho práva z riadneho opravného prostriedku (§ 323 a nasl. občianskeho súdneho poriadku: odvolanie a kasačný opravný prostriedok) a mimoriadneho opravného prostriedku (§ 395 občianskeho súdneho poriadku).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným v zmysle článku 20 ods. 2 písm. c) je taliansky jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom určeným podľa článku 25 je súd (tribunale).

Posledná aktualizácia: 28/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.