Európsky exekučný titul

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Pokiaľ ide o informácie o pravidlách stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva článok 10 ods. 2 nariadenia a stanovuje postup opravy alebo stiahnutia osvedčenia o európskom exekučnom titule, lotyšské orgány informujú, že opatrenia, ktorými sa vykonáva článok 19 ods. 2, sú začlenené do článkov 543.1 a 545.1 lotyšského Občianskeho súdneho poriadku.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o vykonávanie článku 19 ods. 1 nariadenia, vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa nestanovujú žiadne doplňujúce pravidlá, pretože v Lotyšsku sa na tieto pravidlá vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 51. Obnovenie procesných lehôt

1. Na žiadosť účastníka konania súd obnoví nedodržané procesné lehoty, ak považuje dôvody ich nedodržania za opodstatnené.

2. Pri obnovení nedodržanej procesnej lehoty súd takisto umožní vykonanie oneskoreného procesného úkonu.

Článok 52. Predĺženie procesných lehôt

Lehoty stanovené súdom alebo sudcom sa môžu na žiadosť účastníka konania predĺžiť.

Článok 53. Postup predĺženia alebo obnovenia procesných lehôt

1. Návrh na predĺženie alebo obnovenie nedodržanej procesnej lehoty sa predkladá súdu, na ktorom sa mal oneskorený úkon vykonať, a návrh sa preskúma v písomnej časti konania. Pred preskúmaním návrhu v písomnej časti konania sú o tom účastníci konania informovaní a zároveň sa im zašle návrh na predĺženie lehoty alebo obnovenie nedodržanej lehoty.

2. K návrhu na obnovenie procesnej lehoty musia byť priložené dokumenty požadované na vykonanie daného procesného úkonu a dôvody obnovenia lehoty.

3. Lehotu stanovenú sudcom môže predĺžiť samosudca.

4. V súvislosti so zamietnutím predĺženia alebo obnovenia lehoty vydaným súdom alebo sudcom možno podať dodatočnú sťažnosť.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V súlade s článkom 20 ods. 2 písm. c) nariadenia uvádza Lotyšsko ako jazyk prijateľný na prijímanie a vydávanie osvedčenia o európskom exekučnom titule lotyštinu.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Článok 107.11 ods. 3 zákona o notároch:

Na žiadosť navrhovateľa vydá notár viazaný prísahou na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (ďalej len „nariadenie č. 805/2004“), a jeho článku 25 ods. 1 európsky exekučný titul (príloha III k nariadeniu č. 805/2004) na účely notárskych úkonov vydaného titulu.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.