Európsky exekučný titul

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Čo sa týka informácií o pravidlách stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva uplatňovanie článku 10 ods. 2 nariadenia a stanovuje postup opravy alebo zrušenia osvedčenia o európskom exekučnom titule, lotyšské orgány by vás informovali, že vykonávacie opatrenia podľa článku 10 ods. 2 sú zahrnuté v článkoch 5431 a 5451 Občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 5431. Oprava chýb v exekučných tituloch Európskej únie

1. Na žiadosť účastníka v konaní môže súd, ktorý vydal rozsudok alebo prijal rozhodnutie, opraviť chyby v osvedčení o európskom exekučnom titule na základe článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, v osvedčení uvedenom v článku 41 ods. 1 alebo článku 42 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 na základe nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 alebo chyby v osvedčení uvedenom v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 606/2013. Súd môže takisto na vlastný podnet opraviť chyby v osvedčení uvedenom v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013.

2. Pri podaní žiadosti o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule sa musí použiť tlačivo uvedené v článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.

3. Otázka opravy chýb sa prešetrí na súdnom vypočutí, pričom účastníci sú o tom pred vypočutím vopred informovaní. Neúčasť týchto osôb na vypočutí neohrozí preskúmanie tejto otázky.

4. Chyby v exekučných tituloch, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 tohto článku, sa opravia súdnym rozhodnutím.

5. V súvislosti so súdnym rozhodnutím o oprave chyby v exekučnom titule možno podať dodatočnú sťažnosť.

Článok 5451. Zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule a osvedčenia uvedeného v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013.

1. Na žiadosť účastníka v konaní s použitím tlačiva uvedeného v článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 môže súd, ktorý vydal rozsudok alebo prijal rozhodnutie, zrušiť osvedčenie o európskom exekučnom titule na základe článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.

11. Súd, ktorý prijal rozhodnutie, môže na žiadosť účastníka alebo na vlastný podnet s použitím osvedčenia uvedeného v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 zrušiť osvedčenie uvedené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 na základe článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013.

2. Žiadosť o zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule alebo osvedčenia uvedeného v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 bude preskúmaná na súdnom vypočutí, pričom účastníci sú o tom pred vypočutím vopred informovaní. Neúčasť týchto osôb na vypočutí neohrozí preskúmanie tejto otázky.

3. V súvislosti so súdnym rozhodnutím možno podať dodatočnú sťažnosť.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Pokiaľ ide o vykonávanie článku 19 ods. 1 nariadenia, do vnútroštátnych právnych predpisov sa nezačlenili žiadne ďalšie pravidlá, keďže v Lotyšsku sú tieto pravidlá zahrnuté v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 51. Obnovenie procesných lehôt

1. Na žiadosť účastníka v konaní súd obnoví premeškané procesné lehoty, ak zistí oprávnené dôvody ich nesplnenia.

2. Pri obnovovaní zmeškanej procesnej lehoty súd takisto umožní oneskorené procesné konanie.

Článok 52. Predĺženie procesných lehôt

Lehoty stanovené súdom alebo sudcom sa môžu na žiadosť účastníka v konaní predĺžiť.

Článok 53. Postup na predĺženie alebo obnovenie procesných lehôt

1. Súdu, na ktorom malo prebehnúť príslušné oneskorené konanie, sa predloží žiadosť o predĺženie lehoty alebo obnovenie premeškanej lehoty, ktorá sa preskúma písomným postupom. Účastníci konania budú o preskúmaní danej žiadosti písomným postupom vopred informovaní a zároveň sa im pošle žiadosť týkajúca sa predĺženia lehoty alebo obnovenia premeškanej lehoty.

2. K žiadosti o obnovenie procesnej lehoty sa predložia dokumenty vyžadované na vykonanie procesného konania a odôvodnenie obnovenia lehoty.

3. Samosudca môže predĺžiť lehotu stanovenú sudcom.

4. V súvislosti so zamietnutím predĺženia alebo obnovenia lehoty vydaným súdom alebo sudcom možno podať dodatočnú sťažnosť.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V súlade s článkom 20 ods. 2 písm. c) nariadenia sa v Lotyšsku ako jazyk na prijímanie a vydávanie osvedčenia o európskom exekučnom titule uznáva lotyština.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

V Lotyšsku nie sú zriadené inštitúcie, ktoré by boli oprávnené na vydávanie verejných listín podľa článku 25 nariadenia.

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.