Európsky exekučný titul

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky týmto podľa článku 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (ďalej len „nariadenie“) podáva informáciu o opravných prostriedkoch, jazyku a orgánoch uvedených v článku 30. Súčasne prikladáme aj znenie príslušného zákona Litovskej republiky, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005) (ďalej len „zákon“) a znenie Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Úradný vestník č. 36 – 1340 zo 6. apríla 2002; Úradný vestník č. 42 z 24. apríla 2002) (ďalej len „súdny poriadok“).

Na žiadosť zainteresovanej strany môže osvedčenie o európskom exekučnom titule opraviť ten súd, ktorý ho vydal (podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia, článku 5 ods. 1 zákona a článku 648 ods. 6 súdneho poriadku). Vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule týkajúce sa verejnej listiny môže opraviť okresný súd v mieste sídla notárskeho úradu, ktorý vykonal zápis o vykonateľnosti verejnej listiny. Pri podaní žiadosti o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule sa neplatí kolkový poplatok.

Súd, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule môže toto osvedčenie stiahnuť súdnym príkazom (podľa článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia a článku 5 ods. 2 zákona). Vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule týkajúce sa verejnej listiny môže stiahnuť okresný súd v mieste sídla notárskeho úradu, ktorý vykonal zápis o vykonateľnosti verejnej listiny. Pri podaní žiadosti o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa neplatí kolkový poplatok.

Článok 5 zákona znie takto:

„Článok 5 Oprava alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule

1. Ak sa osvedčenie o európskom exekučnom titule z dôvodu chyby v písaní alebo inej chyby nezhoduje so súdnym rozhodnutím alebo verejnou listinou, na účely opravy osvedčenia o európskom exekučnom titule sa primerane použijú ustanovenia článku 648 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky.

2. Súd, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule v situácii uvedenej v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia súdnym príkazom toto osvedčenie o európskom exekučnom titule stiahne, alebo stiahnutie zamietne.

3. Pri podaní žiadosti vo veciach uvedených v tomto článku účastník neplatí kolkový poplatok.

4. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade, keď je okresný súd v mieste sídla notárskeho úradu, ktorý vykonal zápis o vykonateľnosti verejnej listiny požiadaný o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule vydaného v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 2 tohto zákona.“

Článok 648 ods. 6 súdneho poriadku znie takto:

Ak sa pri vydávaní exekučného titulu stala chyba v písaní alebo iná chyba, tak predmetný titul vydávajúca inštitúcia na žiadosť zainteresovanej strany opraví.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Prikladáme aj znenie príslušného zákona Litovskej republiky, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005) (ďalej len „zákon“) a znenie Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Úradný vestník č. 36 – 1340 zo 6. apríla 2002; Úradný vestník č. 42 z 24. apríla 2002) (ďalej len „súdny poriadok“).

Kontumačné súdne rozhodnutie môže byť preskúmané na základe žiadosti strany, ktorá sa nezúčastnila na pojednávaní. Táto žiadosť musí obsahovať dôvody a byť podaná do 20 dní od vydania rozhodnutia. (Túto dvadsať dní trvajúcu lehotu možno predĺžiť podľa článku 78 súdneho poriadku osobám, ktoré ju nedodržali z dôvodov, ktoré súd uzná za závažné). Po tom, ako súd obdrží žiadosť, zašle ju spolu s rovnopismi jej príloh stranám a tretím osobám a oznámi im, že strany majú povinnosť a tretie osoby právo podať k nej do štrnástich dní pripomienky. Súd žiadosť preskúma v písomnom konaní, a to do štrnástich dní od skončenia lehoty na predloženie pripomienok. Ak po preskúmaní žiadosti súd dospeje k záveru, že strana sa na pojednávaní nezúčastnila zo závažných dôvodov, o ktorých súd nemohla včas informovať, a ak sa táto žiadosť odvoláva na dôkazy, ktoré môžu mať vplyv na zákonnosť a platnosť predmetného kontumačného rozhodnutia, súd kontumačné rozhodnutie stiahne a prípad sa preskúma.

Ak sa prípad preskúmava podľa pravidiel listinného konania (Kapitola XXII súdneho poriadku) súd má právo na základe závažných dôvodov predĺžiť odporcovi lehotu, v ktorej má tento predložiť námietky, a to podľa článku 430 ods. 5 súdneho poriadku, a ak sa prípad preskúmava podľa pravidiel uvedených v Kapitole XXIII súdneho poriadku (osobitný charakter prípadov vydania súdneho príkazu) súd môže, ak existujú závažné dôvody, predĺžiť odporcovi lehotu v ktorej má tento predložiť námietky voči nároku veriteľa, a to podľa článku 439 ods. 2 súdneho poriadku.

Článok 287 súdneho poriadku:

„1. Strana, ktorá nie je prítomná na zasadnutí súdu má právo podať žiadosť o preskúmanie kontumačného rozhodnutia na súde, ktorý kontumačné rozhodnutie vydal, a to do dvadsiatich dní od jeho vydania.

2. Takáto žiadosť musí obsahovať:

1) označenie súdu, ktorý vyniesol kontumačné rozhodnutie,

2) označenie strany podávajúcej žiadosť,

3) okolnosti, ktoré viedli k tomu, že sa žiadateľ nezúčastnil na súdnom zasadnutí a neinformoval súd o vážnosti dôvodov takejto neúčasti pred samotným zasadnutím, a dôkazy tieto okolnosti preukazujúce,

4) okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zákonnosť a platnosť rozhodnutia a akékoľvek dôkazy tieto okolnosti preukazujúce,

5) podrobný opis toho, čo žiadateľ požaduje,

6) zoznam podkladov priložených k žiadosti,

7) podpis žiadateľa a dátum vyhotovenia žiadosti.

3. Súdu treba predložiť žiadosť a prílohy v takom počte rovnopisov, koľko je strán a tretích osôb.

4. Chyby sa zo žiadosti odstraňujú v súlade s postupom pre odstraňovanie chýb zo žiadostí.

5. Ak boli v jednom a tom istom prípade podané odvolania a aj žiadosti o preskúmanie kontumačného rozhodnutia, súd najskôr preskúma žiadosti o preskúmanie kontumačného rozhodnutia a akékoľvek súdne príkazy, ktoré boli v súvislosti s takýmito rozhodnutiami vydané.“

Článok 430 ods. 5 súdneho poriadku:

„Ak boli námietky vznesené po uplynutí lehoty v trvaní dvadsiatich dní, alebo ak nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku, súd ich zamietne. Voči súdnemu príkazu, ktorým sa zamietajú námietky možno podať samostatné odvolanie. Ak odporca nedodrží lehotu zo závažných dôvodov, tak ju súd môže na základe žiadosti predĺžiť.“

Článok 439 ods. 2 súdneho poriadku:

„Námietky dlžníkov voči nároku veriteľa sa podávajú písomne a do dvadsiatich dní od doručenia oznámenia o súdnom príkaze dlžníkovi. Námietky musia spĺňať všeobecné obsahové a formálne požiadavky na listiny používané v súdnom konaní, s výnimkou požiadavky na uvedenie dôvodov. Ak zo závažných dôvodov dlžník podá námietku po uplynutí lehoty uvedenej v tomto odseku, môže súd na základe žiadosti dlžníka lehotu na podanie námietok predĺžiť. Voči príkazu, ktorým sa zamieta takáto žiadosť dlžníka možno podať samostatné odvolanie.“

Článok 78 ods. 1 súdneho poriadku:

„Osobám, ktoré nedodržali lehotu stanovenú zákonom alebo uloženú súdom z dôvodov, ktoré súd považuje za závažné, možno danú lehotu predĺžiť.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V súlade s článkom 2 ods. 4 zákona#_ftn1[1] je jazykom, ktorý sa bude používať na účely článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia litovský jazyk.

Článok 2 ods. 4 zákona#_ftn2[1]:

„Európsky exekučný titul alebo jeho rovnopis, ktoré sa majú vykonať v Litovskej republike, sa preložia do litovského jazyka a vykonajú bez toho, aby sa uplatnili ustanovenia článku 7 Kapitoly LX Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky.“#_ftnref1[1] Európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005)

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V súlade s článkom 4 ods. 2 zákona#_ftn1[1] sú orgánom uvedeným v článku 25 nariadenia, t. j. orgánom určeným na vydávanie európskeho exekučného titulu týkajúceho sa verejnej listiny, notári.

Článok 4 ods. 2 zákona#_ftn2[1]:

„Na žiadosť veriteľa vydá európsky exekučný titul týkajúci sa verejnej listiny podľa odseku 1 tohto článku notár, ktorý predmetnú verejnú listinu vyhotovil. Notár vydá európsky exekučný titul najneskôr do piatich dní po obdržaní žiadosti o vydanie európskeho exekučného titulu.“
#_ftnref1[1] Európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005)

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.