Európsky exekučný titul

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

1.1.  Konanie o oprave:

O opravu možno požiadať na tlačive uvedenom v prílohe IV nariadenia na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Konanie je upravené ustanoveniami článku 4 zákona o vykonávaní nariadenia. Ide o zjednodušené konanie na základe návrhu. To znamená, že popri ustanoveniach zákona o vykonávaní nariadenia sa naň vzťahujú ustanovenia článku 261 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Na odvolanie sa vzťahujú ustanovenia článku 358 a nasl. a na kasáciu ustanovenia článku 426 a nasl. tohto súdneho poriadku.

Článok 4 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule

1. Žiadosť o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia sa podáva na tlačive podľa článku 10 ods. 3 nariadenia, a to na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Ustanovenia článku 2 ods. 2 a 3 sa použijú obdobne.

2. Ak žiadosť uvedenú v odseku 1 podáva veriteľ, na návrh ktorého došlo k vydaniu exekučného titulu, musí byť k žiadosti, pokiaľ je to možné, priložené pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule, o opravu ktorého sa žiada. Dlžník sa nemusí predvolať. Oprava sa nariadi ku dňu stanovenému súdom; v súdnom rozhodnutí sa uvedie tento deň a vydá sa opravené osvedčenie o európskom exekučnom titule. Pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule tým stratí platnosť. Pri zamietnutí žiadosti sa žiadateľovi vráti pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule, ktoré bolo k žiadosti priložené.

3. Ak žiadosť uvedenú v odseku 1 podáva dlžník, súd nenariadi opravu skôr, ako dá veriteľovi a dlžníkovi možnosť vyjadriť sa. Oprava sa nariadi ku dňu stanovenému súdom; v súdnom rozhodnutí sa uvedie tento deň a rovnako aj oprava, tak, ako bola vykonaná a vydá sa opravené osvedčenie o európskom exekučnom titule. Pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule tým stratí platnosť. Sudca prikáže veriteľovi, aby nový exekučný titul dal do úschovy na súdnom registri.

Článok 2 ods. 2 a 3 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule:

2. K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží overená kópia rozhodnutia, o osvedčenie ktorého sa žiada a dokument, ktorým bolo začaté konanie. V žiadosti sa podľa možnosti uvedú všetky údaje, ktoré súd potrebuje, aby osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul podľa prílohy I nariadenia. Ak budú listiny alebo informácie neúplné, žiadateľovi sa umožní ich doplnenie.

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 sa podáva prostredníctvom súdneho úradníka alebo splnomocneného zástupcu. Podanie žiadosti prostredníctvom súdneho úradníka alebo právneho zástupcu sa nevyžaduje pre osvedčenie rozhodnutia okresného sudcu.

1.2. Konanie o stiahnutí

O stiahnutie je možné požiadať na tlačive uvedenom v prílohe VI nariadenia na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Konanie je upravené ustanoveniami článku 5 zákona o vykonávaní nariadenia. Ide o zjednodušené konanie na základe návrhu. To znamená, že popri ustanoveniach zákona o vykonávaní nariadenia sa naň vzťahujú ustanovenia článku 261 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Na odvolanie sa vzťahujú ustanovenia článku 358 a nasl. a na kasáciu ustanovenia článku 426 a nasl. tohto súdneho poriadku.

Článok 5 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule

1. Žiadosť o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia sa podáva na tlačive podľa článku 10 ods. 3 nariadenia, a to na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Ustanovenia článku 2 ods. 2 a 3 sa použijú obdobne.

2. Stiahnutie sa nariadi až po tom, ako bola daná veriteľovi a dlžníkovi možnosť vyjadriť sa, a to rozhodnutím súdu ku dňu, ktorý súd bližšie určí. Sudca môže prikázať veriteľovi, aby nový exekučný titul dal do úschovy na súdnom registri.

Článok 2 ods. 2 a 3 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule:

2. K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží overená kópia rozhodnutia, o osvedčenie ktorého sa žiada a dokument, ktorým bolo začaté konanie. V žiadosti sa podľa možnosti uvedú všetky údaje, ktoré súd potrebuje, aby osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul podľa prílohy I nariadenia. Ak budú listiny alebo informácie neúplné, žiadateľovi sa umožní ich doplnenie.

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 sa podáva prostredníctvom súdneho úradníka alebo splnomocneného zástupcu. Podanie žiadosti prostredníctvom súdneho úradníka alebo právneho zástupcu sa nevyžaduje pre osvedčenie rozhodnutia okresného sudcu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

O preskúmanie rozhodnutia o nespornom nároku podľa ustanovení článku 19 nariadenia je možné požiadať podľa ustanovení článku 8 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule. Ak sa má preskúmanie na základe ustanovení článku 8 ods. 3 uskutočniť na návrh, použijú sa ustanovenia článku 261 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 8 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule

1. Pokiaľ ide o rozhodnutia o nesporných nárokoch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, z dôvodov uvedených v článku 19 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia môže dlžník podať žiadosť o preskúmanie na súde, ktorý rozhodnutie vydal.

2. V prípade rozhodnutia v podobe rozsudku sa žiadosť o preskúmanie podáva vo forme námietky podľa ustanovení článku 146 Občianskeho súdneho poriadku.

3. V prípade rozhodnutia v podobe uznesenia sa žiadosť o preskúmanie podáva vo forme žiadosti.

4. Odvolanie musí byť podané:

a) v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia do štyroch týždňov od doručenia rozhodnutia dlžníkovi,

b) v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia do štyroch týždňov po pominutí dôvodov v tomto článku uvedených.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Akceptovanými jazykmi sú na účely článku 20 nariadenia holandský jazyk alebo jazyk, ktorému dlžník rozumie.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Holandsko na účely článku 25 nariadenia za orgán na osvedčenie verejnej listiny ako európskeho exekučného titulu určilo sudcu pre predbežné konania („voorzieningenrechter“) súdu v mieste sídla notára, ktorý verejnú listinu vyhotovil.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.