Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky exekučný titul

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Severné Írsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Nariadenie sa vykonáva prostredníctvom súdneho poriadku Severného Írska. Tento súdny poriadok zahŕňa poriadok súdneho dvora (Severné Írsko) z roku 1980 [vypracovaný na základe zákona o súdnych orgánoch (Severné Írsko) z roku 1978; riadi sa ním konanie na Najvyššom súde Severného Írska] a poriadok súdov grófstva (Severné Írsko) z roku 1981 [vypracovaný na základe nariadenia o súdoch grófstva (Severné Írsko) z roku 1980 a nariadenia o občianskoprávnom dokazovaní (Severné Írsko) z roku 1997; riadi sa ním konanie na súdoch grófstva]. Tieto dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle Súdnej služby Severného Írska: poriadok súdneho dvoraporiadok súdov grófstva.

V článku 10 sa odkazuje na oprávnenie požiadať súd o opravu alebo stiahnutie osvedčenia (o opravu sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s rozsudkom, a o stiahnutie sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s nariadením).

V poriadku súdneho dvora (Severné Írsko) z roku 1980 a aj v poriadku súdov grófstva (Severné Írsko) z roku 1981 sa stanovuje, ako postupovať v prípade týchto žiadostí. Na základe poriadku súdneho dvora sa riadi konanie na súdnom dvore a na základe poriadku súdov grófstva sa riadi konanie na súdoch grófstva.

V prípade úkonov v rámci súdneho dvora možno tieto žiadosti vo všeobecnosti podávať formou predvolania s čestným vyhlásením v súlade s postupom uvedeným v nariadení 32, pričom treba použiť formulár(*) 28 uvedený v dodatku A k poriadku. V žiadosti treba uviesť, akého rozhodnutia sa žiadateľ domáha a prečo sa domáha tohto rozhodnutia.

Podobne na súde grófstva možno žiadosť podať prostredníctvom návrhu a príslušného čestného vyhlásenia podľa nariadenia 14, pričom treba použiť všeobecné formuláre(*) 1 a 2 uvedené v dodatku 1 k poriadku. Aj v tomto prípade treba v návrhu treba uviesť, akého rozhodnutia sa žiadateľ domáha a prečo sa domáha tohto rozhodnutia.

V prílohách I až V k nariadeniu sú uvedené vzorové tlačivá, na ktorých súd vydáva príslušné osvedčenia. Veritelia prostredníctvom príslušných súdnych formulárov používaných v Spojenom kráľovstve predložia potrebné žiadosti a osvedčenie sa vydá na formulári, ktorý je uvedený v nariadení. Žiadosť podľa článku 10 ods. 3 možno podať na vzorovom formulári žiadosti, ktorý sa používa v Spojenom kráľovstve, alebo na tlačive uvedenom v prílohe VI k nariadeniu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V článku 19 ods. 1 sa stanovuje, že dlžník musí byť oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že mu nebol doručený dokument o začatí konania, alebo ak mu bez jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky proti nároku.

V zmysle nariadenia 13 pravidla 8 poriadku súdneho dvora (Severné Írsko) z roku 1980 sa umožňuje dlžníkovi uznanému súdom, aby požiadal súd o zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie. Hoci nie je predpísaná konkrétna podoba tejto žiadosti, vo všeobecnosti ju možno podať formou predvolania s čestným vyhlásením v súlade s postupom uvedeným v nariadení 32, pričom treba použiť formulár 28 uvedený v dodatku A k poriadku.

Podobne v zmysle nariadenia 12 pravidla 12 poriadku súdov grófstva (Severné Írsko) z roku 1981 sa umožňuje dlžníkovi uznanému súdom, aby predložil takúto žiadosť súdu grófstva. Hoci nie je predpísaná konkrétna podoba tejto žiadosti, aj v tomto prípade ju možno podať prostredníctvom návrhu a príslušného čestného vyhlásenia podľa nariadenia 14, pričom treba použiť všeobecné formuláre 1 a 2 uvedené v dodatku 1 k poriadku.

Na oboch typoch súdov uplatňovanie tejto právomoci týkajúcej sa zrušenia alebo zmeny je úplne diskrečné a v poriadku sa neukladajú žiadne podmienky na jej uplatňovanie.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V Severnom Írsku sa prijímajú osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Hoci sa v Severnom Írsku budú vykonávať verejné listiny z iných členských štátov, tieto listiny sa v Severnom Írsku nevydávajú. Preto nie je potrebné určiť orgán na ich osvedčovanie.

Posledná aktualizácia: 20/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.