Európsky exekučný titul

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

– Postup pri oprave: oprava v zmysle článku 350 občianskeho súdneho poriadku v spojení s článkom 361 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 350 § 1. Súd môže z úradnej moci v rozsudku opraviť nepresnosti, pisárske nedostatky alebo matematické či iné zjavné chyby.

§ 2. Súd môže opravu vykonať na neverejnom zasadnutí, pričom poznámku o oprave uvedie v originálnom rozsudku, ako aj vo výpisoch vyžiadaných stranami konania. Ďalšie odpisy a výpisy musia byť vyhotovené tak, aby obsahovali aj rozhodnutie o oprave.

§ 3. Ak sa vec dostane na súd druhého stupňa, tento súd môže z úradnej moci rozsudok súdu prvého stupňa opraviť.

Článok 361. Pokiaľ nie je v občianskom súdnom poriadku stanovené inak, ustanovenia o rozsudkoch sa vzťahujú aj na iné súdne rozhodnutia.“

Článok 13 § 2. Ustanovenia o súdnych konaniach sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahujú na iné druhy konaní upravených v občianskom súdnom poriadku, pokiaľ sa v osobitných predpisoch nestanovuje inak.

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva v zmysle článku 7951 občianskeho súdneho poriadku formou rozhodnutia.

– Postup stiahnutia v zmysle článku 7954 občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 7954 § 1. Ak vzniknú dôvody na stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa osobitných predpisov, súd, ktorý toto osvedčenie vydal, ho na žiadosť dlžníka stiahne.

§ 2. Táto žiadosť sa podá v lehote jedného mesiaca, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia o vydaní osvedčenia dlžníkovi.

§ 3. Ak žiadosť nie je podaná prostredníctvom formulára stanoveného v osobitných predpisoch, musí spĺňať podmienky pre procesné podania a musí obsahovať zdôvodnenie.

§ 4. Pred stiahnutím rozhodnutia súd vypočuje veriteľa.

§ 5. Proti rozhodnutiu o stiahnutí osvedčenia o európskom exekučnom titule sa ako opravný prostriedok uplatňuje odvolanie.“

Žiadosť o stiahnutie európskeho exekučného titulu podlieha poplatku vo výške 50 PLN.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Postupy preskúmania: obnovenie lehoty na podanie opravného prostriedku v zmysle článkov 168 – 172 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 168 § 1. Ak strana konania nepodnikla úkony v stanovenej lehote bez vlastného zavinenia, súd na jej žiadosť túto lehotu obnoví. Rozhodnutie možno prijať na neverejnom zasadnutí.

§ 2. Obnova lehoty nie je prípustná, ak nedodržanie lehoty nemalo pre stranu žiadne procesnoprávne dôsledky.

Článok 169 § 1. Písomná žiadosť o obnovenie lehoty sa podáva na súd, na ktorom sa mal úkon vykonať, v lehote jedného týždňa od pominutia dôvodu nedodržania lehoty.

Článok 169 § 2. Táto žiadosť musí byť riadne odôvodnená.

Článok 169 § 3. Zároveň so žiadosťou musí strana uskutočniť procesné úkony.

Článok 169 § 4. Po uplynutí jedného roka od nedodržania lehoty je obnovenie lehoty prípustné len za mimoriadnych okolností.

Článok 169 § 5. Rozhodnutie žiadosti o obnovenie lehoty možno prijať na neverejnom zasadnutí.

Článok 172. Podaním žiadosti o obnovenie lehoty nedochádza k zastaveniu konania vo veci samej ani k odloženiu výkonu rozhodnutia. Súd však môže s prihliadnutím na okolnosti pozastaviť konanie alebo výkon rozhodnutia. Rozhodnutie možno prijať na neverejnom zasadnutí. Ak sa žiadosti vyhovie, súd môže bez zbytočného odkladu vec preskúmať.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia sú prijateľnými jazykmi: poľština. poľsky

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgány uvedené v článku 25 nariadenia: okresné súdy (sądy rejonowe); príslušným je ten okresný súd, v ktorého právomoci bola písomnosť vyhotovená.

Posledná aktualizácia: 22/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.