Európsky exekučný titul

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Žiadosti o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule, ako aj o jeho zrušenie, podáva subjekt, ktorý osvedčenie vydal, a to prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe VI k nariadeniu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. a), postup preskúmania je stanovený v článku 696 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku.

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. b), postup preskúmania je stanovený v článku 140 Občianskeho súdneho poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Prijateľným jazykom je portugalčina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Určenými orgánmi sú notári.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.