Európsky exekučný titul

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak je exekučným titulom súdne rozhodnutie vrátane súdneho zmieru alebo inej právnej dohody medzi stranami konania v súlade so zákonom, na vydávanie osvedčení je príslušný súd prvého stupňa (článok 2 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Žiadosť o opravu osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal. Súd prvého stupňa rozhodne o žiadosti o vydanie osvedčenia bez účasti strán. Proti rozhodnutiu o prijatí žiadosti sa nemožno odvolať. Osvedčenie sa vydáva veriteľovi a kópia sa zašle dlžníkovi. Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti možno podať do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, ak sa veriteľ zúčastnil na konaní, a do 15 dní od doručenia rozhodnutia veriteľovi, ak nebol prítomný. Rovnaké ustanovenia sa obdobne vzťahujú na dovolanie (recurs) (články 2, 3, 5 a 6 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Žiadosť o zrušenie platnosti osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal, a to v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia. Ak sa po predvolaní účastníkov konania súd prvého stupňa domnieva, že osvedčenie bolo vydané v rozpore s podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 805/2004, prijaté opatrenia znovu posúdi a rozhodne o úplnom alebo čiastočnom zrušení osvedčenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Rovnaké ustanovenia sa obdobne vzťahujú na dovolanie (recurs) (článok 7 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Opravné prostriedky uvedené v článku 19 ods. 1

Opravné prostriedky sú podľa rumunskej legislatívy (článok 19 ods. 1) riadne – odvolanie (apel), a mimoriadne – dovolanie (recurs), žaloba o neplatnosť rozhodnutia (contestația în anulare) a preskúmanie (revizuirea).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Opravné prostriedky uvedené v článku 19 ods. 1

Opravné prostriedky sú podľa rumunskej legislatívy (článok 19 ods. 1) riadne – odvolanie (apel), a mimoriadne – dovolanie (recurs), žaloba o neplatnosť rozhodnutia (contestația în anulare) a preskúmanie (revizuirea).

Odvolanie sa riadi článkami 466 – 482 občianskeho súdneho poriadku.

Odvolať sa dá voči rozhodnutiam prvostupňového súdu. Lehota na podanie odvolania je 30 dní od oznámenia rozhodnutia. Počas odvolacieho konania je vykonateľnosť prvostupňového rozhodnutia pozastavená. Odvolanie a dôvody, na ktorých sa zakladá, sa predkladajú súdu, voči ktorého rozhodnutiu sa odvolanie podáva.

Po uplynutí lehoty na odvolanie má protistrana právo podľa súdneho konania, v rámci ktorého sa prejednáva odvolanie odvolávajúceho sa, predložiť písomné odvolanie (tzv. protiodvolanie: apel incident) prostredníctvom vlastného podania, ktorého cieľom je zmena rozhodnutia prvostupňového súdu.

V prípade, že sa súdneho konania zúčastňujú viacerí účastníci, a ak tretie strany boli zapojené do konania na prvom stupni, protistrana má po uplynutí lehoty na odvolanie právo predložiť písomné odvolanie (tzv. vyprovokované odvolanie: apel provocat) voči druhému účastníkovi konania alebo osobe, ktorá sa zúčastnila na konaní pred súdom prvého stupňa a ktorá nie je jednou zo strán v rámci hlavného odvolania, ak by jej účasť na konaní mala vplyv na právne postavenie protistrany v rámci daného súdneho konania.

Protiodvolanie a vyprovokované odvolanie podáva protistrana hneď po skončení hlavného odvolania.

Odvolanie riadne predložené v požadovanej lehote vedie k novému preskúmaniu podstaty veci a odvolací súd vydá rozhodnutie týkajúce sa tak skutkovej, ako aj právnej podstaty (devolutívny účinok odvolania: efectul devolutiv al apelului).

Odvolací súd opätovne preskúma podstatu veci v rozsahu, aký určil odvolávajúci sa, a s odkazom na riešenia závisiace od strany rozsudku, voči ktorému smeruje odvolanie. Devolúcia sa vzťahuje na celú vec, ak odvolanie nie je obmedzené na niektoré riešenia vykonávacej časti rozsudku, voči ktorému smeruje odvolanie, a pokiaľ je pravdepodobné, že rozsudok bude zrušený, alebo ak je spor nedeliteľný.

Odvolací súd môže potvrdiť rozsudok, voči ktorému smeruje odvolanie, a v takom prípade odvolanie zamietne alebo zruší alebo vyhlási dané konanie za neplatné. Ak sa odvolanie pripustí, súd môže rozsudok, voči ktorému smeruje odvolanie, zrušiť alebo zmeniť.

Ak sa zistí, že súd prvého stupňa vec rozhodol nesprávne bez preskúmania jej podstaty alebo že vypočutie prebehlo v neprítomnosti účastníkov, ktorí neboli riadne predvolaní, odvolací súd zruší rozsudok, voči ktorému smeruje odvolanie, a preskúma podstatu veci. Odvolací súd potom zruší rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, a vráti vec na opätovné preskúmanie súdu prvého stupňa. Vrátiť vec na opätovné preskúmanie je možné iba jedenkrát v priebehu konania.

Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa nebol vo veci príslušný rozhodovať, zruší rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, a vec dá na preskúmanie príslušnému súdu, resp. zamietne návrh ako neprípustný.

Ak odvolací súd dospeje k záveru, že je príslušný o danej veci rozhodovať na prvom stupni, zruší rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, a preskúma podstatu veci.

Situácia odvolávajúceho sa nemôže byť v dôsledku odvolania horšia, ako bola po prijatí rozhodnutia, voči ktorému smeruje odvolanie.

Dovolanie sa riadi článkami 483 – 502 občianskeho súdneho poriadku.

Voči rozsudkom vydaným v rámci odvolania, rozsudkom vydaným bez práva na odvolanie a iným rozsudkom, ktoré sú výslovne ustanovené, sa dá dovolať. Rozsudky v určitých oblastiach nepodliehajú dovolaniu, napr.: zákonné opatrovníctvo, rodina, občiansky stav, správa budov, evakuácia. Veci v oblastiach ako vecné bremeno, zmena hraníc, označovanie hraníc, povinnosť vykonať alebo nevykonať opatrenia, ktoré nemožno vyjadriť peňažne, súdne vyhlásenie za mŕtveho, súdne rozdelenie, civilná navigácia, pracovné konflikty, sociálne zabezpečenie, vyvlastnenie, kompenzácie za škodu spôsobenú justičným omylom, žiadosti s peňažnou hodnotou do 500 000 RON a rozhodnutia odvolacích orgánov podliehajú iba odvolaciemu konaniu.

Lehota na podanie dovolania je 30 dní od oznámenia rozhodnutia. Dovolanie vykoná súd, ktorý je hierarchicky nadriadený súdu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. Na žiadosť strany, ktorá podala návrh o dovolanie, môže súd, ktorý má dovolanie vykonať, nariadiť pozastavenie rozhodnutia, voči ktorému smeruje dovolanie.

Protidovolanie a vyprovokované dovolanie je možné za rovnakých podmienok ako protiodvolanie a vyprovokované odvolanie.

V prípade, že dovolanie je vyhlásené v zásade za prípustné, súd môže po overení všetkých uvedených dôvodov a po preskúmaní danej právnej otázky dovolanie pripustiť, zamietnuť alebo zrušiť alebo vyhlásiť dané konanie za neplatné. Ak sa dovolanie pripustí, napadnuté rozhodnutie sa môže celkovo alebo čiastočne zrušiť. Zrušené rozhodnutie nemá žiadnu účinnosť. Exekučné konania alebo konania týkajúce sa poistenia vykonávané na základe takéhoto rozhodnutia nemajú právnu účinnosť. Súd to stanoví ex officio v rozhodnutí o zrušení odvolania.

V prípade, že sa zruší odvolanie, rozhodnutia daného odvolacieho súdu týkajúce sa vyriešených právnych otázok sú záväzné pre súd, ktorý rozhodoval o podstate veci. Ak bolo rozhodnutie zrušené z dôvodu porušenia procesných pravidiel, opätovne sa začne preskúmanie od zrušeného aktu. Po zrušení odvolania súd prvého stupňa vykoná opätovné preskúmanie veci v rozsahu daného zrušenia a zohľadní všetky dôvody predložené pred súdom, ktorého rozhodnutie bolo predmetom zrušenia.

V dôsledku preskúmania právnej otázky a opätovného vypočutia po zrušení rozhodnutia odvolacím súdom sa situácia dotknutého účastníka konania nesmie zhoršiť.

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia sa riadi článkami 503 – 508 občianskeho súdneho poriadku.

Proti konečnému rozhodnutiu sa dá odvolať prostredníctvom žaloby o neplatnosť, ak navrhovateľ nebol riadne predvolaný a nebol prítomný pri skúmaní veci. Žaloba o neplatnosť rozhodnutia sa podáva na súd, ktorého rozhodnutie sa žalobou napáda. Žaloba sa môže podať do 15 dní od oznámenia rozhodnutia a najneskôr do jedného roka od dátumu právoplatnosti rozhodnutia. Súd môže pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, o ktorého neplatnosť bola podaná žaloba, ak sa zloží záruka. Ak je námietka opodstatnená, súd vyrieši vec vydaním jediného rozsudku, ktorým sporné rozhodnutie zruší. Voči rozsudku vydanom v rámci žaloby o neplatnosť sa dá odvolať rovnako ako voči rozhodnutiu, o ktorého neplatnosť bola podaná žaloba.

Preskúmanie sa riadi článkami 509 – 513 občianskeho súdneho poriadku.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktoré sa na vec samú vzťahuje, sa môže podať, ak sa napríklad dotknutá strana nemohla dostaviť pred súd v dôsledku okolností, ktoré nemohla ovplyvniť, a súd o tomto informovala. Lehota, v ktorej sa má preskúmanie vykonať, je 15 dní, počínajúc dňom, keď sa pominie dôvod, pre ktorý sa jedna zo strán nemohla dostaviť pred súd. Súd môže pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, o ktorého preskúmanie bolo požiadané, ak sa zloží záruka. Ak súd uzná žiadosť o preskúmanie za opodstatnenú, zmení – celkovo alebo čiastočne – rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, a v prípade nepriaznivého konečného rozhodnutia uvedené rozhodnutie zruší. Na rozsudok vydaný v rámci konania o preskúmaní sa uplatňujú odvolacie konania stanovené v zákone týkajúcom sa rozhodnutí o preskúmaní.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Rumunský jazyk

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ak je exekučný titul verejná listina, príslušným súdom na vydanie osvedčenia je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo subjekt, ktorý listinu vydal (článok 2 ods. 2 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Posledná aktualizácia: 12/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.